Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

FORUM NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "FORUM NEVLADNIH ORGANIZACIJ"— Zapis predstavitve:

1 FORUM NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Hoče, FORUM NEVLADNIH ORGANIZACIJ MLADIM PRIJAZNA OBČINA

2 Lokalni program za mlade v Občini Hoče-Slivnica
Program pripravili: Komisija za mladinska vprašanja Občine Hoče-Slivnica 2. Oddelek družbenih dejavnosti Občine Hoče-Slivnica Sestava programa: Uvod Metodologija dela Zakonodajna ureditev Analiza mladih v občini Dosedanje delovanje občine na področju mladine in prednostna področja za obdobje naslednjih 5 let 6. Vključevanje mladih 8. Časovnica

3 Analiza mladih v Občini Hoče-Slivnica
2011 2012 2013 2014 2015 2016 15–19 let 975 985 998 977 950 955 20–24 let 1190 1183 1111 1058 1018 1013 25–29 let 1395 1372 1423 1410 1309 1238 SKUPAJ 3560 3540 3532 3445 3277 3206

4 Dosedanje delovanje občine na področju mladine in prednostna področja za obdobje naslednjih 5 let
Organiziranje STANJE OBRAZLOŽITEV Sodelovanje z društvi v Občini Hoče- Slivnica Mladi v občini Hoče Slivnica sodelujejo in so aktivni člani različnih društev, odvisno od posameznikovega interesa. PGD društva Organiziranje mladih v prostovoljna gasilska društva. Forumi nevladnih organizacij Redna srečanja nevladnih organizacij po dejavnosti oz. aktivnosti, s katero se društva ukvarjajo. Namen je povezovanje društev in možnost skupnega sodelovanja. Otroški občinski svet Srečanja otrok iz obeh osnovnih šol na otroškem občinskem svetu. PREDLOG OBRAZLOŽITEV Ustanovitev mladinskega sveta in organizacij Zaradi večjega povezovanja mladih in zastopanja njihovih interesov bi bilo smiselno ustanoviti mladinski svet. Največjo prepreko pri ustanovitvi predstavlja nezainteresiranost mladih v sami občini. Zato bi predlagali združenja po krajevnih skupnostih, ki bi se nato povezovala v mladinski svet. Na osnovnih šolah bi organizirali združenje 8. in 9. razredov, katerih bi kasneje otroci po zaključku osnovne šole lahko prestopili v združenja v svoji krajevni skupnosti. Večgeneracijski center Vzpostaviti večgeneracijski center z ustrezno mrežno povezavo po celotni občini. Namen centra je povezovanje generacij, kjer se mladina lahko uči od starejših in obratno. Namen je vzpostaviti močnejše vezi med posameznimi generacijami za polnejše sobivanje.

5 Dosedanje delovanje občine na področju mladine in prednostna področja za obdobje naslednjih 5 let
Informiranje STANJE OBRAZLOŽITEV Oglasne deske Občina preko svojih oglasnih desk omogoča oglaševanje društvom. Oglasne deske se lahko koristijo tudi na krajevnih skupnostih, odvisno od lokacije društva in namembnosti dogodka. Preko oglasnih desk se obveščajo razni dogodki, ki so namenjeni občanom. Glasilo Utrinki Glasilo Utrinki je glasilo občine, preko katerega se objavljajo tudi razni razpisi, ki so namenjeni občanom. Prav tako služi kot predstavitveni medij društvom ter predstavitvi dogodkov, ki se odvijajo na občinski ravni. Pred vsakim izidom glasila se pozove društva, v kolikor imajo potrebo po objavi članka. Spletna stran: Aktivnim občanom je podana možnost za oddajo predlogov preko omenjene spletne strani. PREDLOG OBRAZLOŽITEV Socialna omrežja Informiranje preko drugih socialnih omrežij, kot je na primer facebook. Zato je potrebno preučiti možnosti, s katerim bi lahko hitreje informirali mlade o aktualnih zadevah.

6 Dosedanje delovanje občine na področju mladine in prednostna področja za obdobje naslednjih 5 let
Zaposlovanje STANJE OBRAZLOŽITEV Javna dela Preko javnih del dajemo prednost mlajšim, saj smo mnenja, da jim lahko omogočimo dodatne delovne izkušnje in boljše izhodišče za nadaljnje iskanje zaposlitve. Subvencija za samozaposlitev Na podlagi razpisa se poda vloga za pomoč pri odpiranju podjetja. Spodbujanje inovativnosti in promocije Sprejet imamo pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstvih za namen pokroviteljstva in promocije v Občini Hoče-Slivnica. PREDLOG OBRAZLOŽITEV Organizacija zaposlitvenih sejmov Pridružiti se Občini Maribor kot sofinancer v sorazmernem deležu pri organizaciji kariernega sejma.

7 Dosedanje delovanje občine na področju mladine in prednostna področja za obdobje naslednjih 5 let
Izobraževanje STANJE OBRAZLOŽITEV Štipendije za dijake in študente Na nivoju občine se letno objavi razpis za podelitev štipendij, kjer na podlagi kriterijev izbere 7 dijakov in 7 študentov. Počitniško delo v občinski upravi V času počitnic nudimo počitniško delo zainteresiranim študentom in dijakom. Poletni tabor V poletnih mesecih se organizira varstvo otrok v starostnem razponu od 6 do 15 leta starosti. Sodelovanje z Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Sofinanciranje Botaničnega vrta. Skupni projekt postavitve Pohorske tržnice, kjer so se obnovile brunarice. Projekt ŠIPK Študentski projekt za izboljšanje družbene odgovornosti v občini Hoče Slivnica. PREDLOG OBRAZLOŽITEV Počitniško delo študentov predšolske vzgoje v vrtcih Omogočanje pridobivanja prakse v vrtcih pri delu v skupini in na splošno o življenju v vrtcih. Poletni tabor Nadgraditi aktivnosti v poletnem taboru z vključitvijo otrok, starejših od 15 let. Pomoč pri izvajanju aktivnosti oz. vključevanje kot mentorje.

8 Stanovanjska politika
Dosedanje delovanje občine na področju mladine in prednostna področja za obdobje naslednjih 5 let Stanovanjska politika STANJE OBRAZLOŽITEV Neprofitna stanovanja Preko stanovanjskega sklada Maribor ponujamo stanovanja preko razpisov. PREDLOG OBRAZLOŽITEV Neprofitna stanovanja Pregledati možnosti za ponujanje stanovanj mladim kot reševanje prvega stanovanjskega problema.

9 Dosedanje delovanje občine na področju mladine in prednostna področja za obdobje naslednjih 5 let
Mobilnost STANJE OBRAZLOŽITEV Fitnes na prostem Hoče S fitnesom na prostem želimo spodbujati mlade k gibanju na prostem in ne k udeleževanju aktivnosti v telovadnicah. Kolesarske poti v občini V občini imamo eno kartirano kolesarsko pot »Jantarna kolesarska povezava«, ki je del predvidenih evropskih poti, ki bo povezovala obalo Baltiškega morja z jadranskim. Prav tako smo povezali naselje Spodnje Hoče in naselje Zgornje Hoče. Pešpoti v občini V občini imamo kar nekaj peš pešpoti, delno že kartiranih nekaj pa še ni označenih. Urejanje postajališč javnega prevoza Zaradi slabega stanja postajališč smo pričeli z obnovo postajališč javnega prevoza. PREDLOG OBRAZLOŽITEV Kolesarska in pešpot V gradnji je povezava med naseljema Spodnje Hoče in Slivnica. Javni prevozi Povečanje frekvence javnih prevozov med naselji v naši občini ter z okoliškimi občinami. Pokrite kolesarnice Za ureditev kombiniranega prevoza v naši občini.

10 Skupne naloge in projekti
Dosedanje delovanje občine na področju mladine in prednostna področja za obdobje naslednjih 5 let Skupne naloge in projekti STANJE OBRAZLOŽITEV Večnamenski športni šotor Zaradi potreb po pokritih igriščih za naša nogometna in športna društva bomo z investitorjem izpeljali izgradnjo pokritih igrišč. Stellar Beat Dvo dnevni glasbeni dogodek na »gramoznici« Rogoza, v sodelovanju s KMŠ Maribor in Barom Kaos. Za vse ljubitelje elektronske glasbe. PREDLOG OBRAZLOŽITEV Dogodki za zbiranje mladih Več dogodkov v občini, kjer bi se zbirali in družili mladi v skupni organizaciji. Evropska sredstva Pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev.

11 Vključevanje mladih Vključevanje preko mladinskih organizacij in komisije za mladinska vprašanja – POVEZOVANJE! Naloge in pristojnosti komisije za mladinska vprašanja so podrobneje opredeljena v 5. členu Odloka o mladini Občine Hoče-Slivnica. Predvsem pa ima sledeče naloge: Spodbuja pogoje za razvoj mladinskih dejavnosti; Sodeluje z občino in organizacijami mladih – POVEZOVALNI ČLEN; Pripravlja in obravnava strateške in razvojne programe na področju dejavnosti mladih, ki temeljijo na potrebah mladih v občini, jih usklajuje z nacionalnimi programi ter oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskih aktivnosti v občini; Spremlja izvajanje tega odloka in predlaga njegove morebitne spremembe in dopolnitve; Obravnava mladinsko problematiko in pripravlja pobude za reševanje le-te; Spremlja izvajanje mladinskih dejavnosti v občini; Obravnava druga vprašanja povezana z mladino.

12 PO AKTIVNEJŠEMU VKLJUČEVANJU MLADIH!
Želja za prihodnost PO AKTIVNEJŠEMU VKLJUČEVANJU MLADIH!


Prenesi ppt "FORUM NEVLADNIH ORGANIZACIJ"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google