Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Milivoj DOLŠČAK GLAVNI INŠPEKTOR

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Milivoj DOLŠČAK GLAVNI INŠPEKTOR"— Zapis predstavitve:

1 Milivoj DOLŠČAK GLAVNI INŠPEKTOR
Posvet županov Milivoj DOLŠČAK GLAVNI INŠPEKTOR

2 Materialni in procesni predpisi
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami Zakon o varstvu pred požarom Zakon o gasilstvu Zakon o varstvu pred utopitvami Zakon o inšpekcijskem nadzoru Zakon o prekrških Zakon o splošnem upravnem postopku

3 Temeljne naloge IRSVNDN
Inšpekcijski nadzor Inšpekcijski nadzor objektov v gradnji Izvajanje nalog prekrškovnega organa Sodelovanje na intervencijah ter pri ugotavljanju vzrokov požarov Ocenjevanje državnih, regijskih in NATO vaj zaščite in reševanja

4 Opravljene naloge IRSVNDN v letu 2008
Legenda: 1. Inšpekcijski pregledi 2. Ureditveni akti 5. Prekrškovne naloge

5 Izhodišča za izdelavo programa
zaščita “predvsem” javnega interesa določanje prioritet na podlagi števila ljudi v objektih ter grožnje iz dejavnosti posameznega subjekta kontinuiteta nadzora iz preteklega leta nadzor na področjih kjer so posamezni deli sistema ZR v fazi implementacije (požarni red, požarno varovanje, organiziranje sil ipd) fleksibilnost programa v delih, ki jih ni mogoče natančno predvideti (prijave strank, izredni dogodki) uravnoteženost posameznih področij dela

6 Načrtovan obseg nalog v letu 2009
5000 inšpekcij 2000 odločb in drugih aktov 900 prekrškovnih nalog

7 Načrtovanje inšpekcij v občinah
Na podlagi dogovora na sestanku delovne skupine za ZR v okviru SOS, je program inšpekcij po tromesečjih predstavljen na spletni strani MORS V letu 2009 smo opravili v občinah 175 inšpekcijskih nadzorov, do konca leta jih načertujkemo še 29

8

9 Do konca leta 2009 bomo opravili še 29 nadzorov

10 Program dela 2009 povezan z dejavnostjo občin
Inšpekcijski nadzor na področju zaščite in reševanja v občinah (organizacijo, načrte ZR, s Sevesso zavezanci) celoletna naloga Inšpekcijski nadzor načrtov zaščite in reševanja za nesreče z nevarnimi snovmi v organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi (SEVESO zavezanci).

11 Inšpekcijski nadzor v poklicnih gasilskih enotah
do Inšpekcijski nadzor gasilskih enot širšega pomena, razen poklicnih (pož.var) Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih (pož.var) Inšpekcijski nadzor gospodarskih družb, ki morajo imeti operativne gasilke enote drugo polletje

12 Vsebina nadzora s področja ZIR v občinah v letu 2009
Organiziranje, opremljanje in usposabljanje sile za zaščito reševanje in pomoč, ocene ogroženosti za vsako posamezno nevarnost naravne in druge nesreče, vsebino načrtov zaščite in reševanja za vse vrste nesreč in druge zahteve po uredbi o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe, uporabo sredstev požarne takse, odpravo ukrepov iz odločb.

13 Vsebina nadzora s področja VPP v občinah v letu 2009
Požarni redi Požarni načrti Načrti evakuacije Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetni požarov in izvajanje evakuacije Usposabljanje za izvajanje evakuacije Sistemi aktivne požarne zaščite

14 Ugotovitve ob inšpekcijah v občinah
Vseh ocen ogroženosti občine še niso izdelale Z uredbo o izdelavi načrtov zaščite in reševanja še niso bili usklajeni vsi načrti Vse občine še nimajo izdelanih vseh normativnih aktov o organiziranju sil za zaščito in reševanje in pomoč ( ) Sile so pomanjkljivo opremljene in usposobljene Splošna ocena je, da se stanje iz leta v leto izboljšuje

15 Ugotovitve ob nadzorih v občinah na področju ZIR
Sklepe o imenovanju poveljnikov – 83 % Sklepe o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za ZRP – 65 % Pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe % Sklepe o kategorizaciji PGD – 90 % Ocene ogroženosti – 95 % Načrti za ZRP – 94 %

16

17

18 Ugotovitve ob nadzorih v občinah na področju VPP v letu 2009
Izdelan požarni načrt – 89 % Načrti evakuacije – 52 % Požarni načrti – 29 % Usposabljanje za gašenje začetni požarov in izvajanje evakuacije – 54 % Usposabljanje za izvajanje evakuacije – 20 %

19 HVALA ZA POZORNOST Milivoj Dolščak – GLAVNI INŠPEKTOR


Prenesi ppt "Milivoj DOLŠČAK GLAVNI INŠPEKTOR"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google