Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Načrt vrednotenja za OP ROPI in OP RR za obdobje

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Načrt vrednotenja za OP ROPI in OP RR za obdobje"— Zapis predstavitve:

1 Načrt vrednotenja za OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013
Nena Dokuzov, 30. maj 2008

2 Načrt vrednotenja za OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013
Namen načrta vrednotenja je celovito predstaviti način organizacije, predvidene aktivnosti ter njihovo okvirno časovnico za izvedbo vrednotenja v okviru OP ROPI in OP RR. Načrt vrednotenja odgovarja na vprašanja kdo bo na kakšen način izvedel katera vrednotenja.

3 Načrt vrednotenja za OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013
Osnovna načela upravljanja vrednotenj: Partnerstvo Koordinacija različnih udeležencev, ki sodelujejo v izvajanju evropske kohezijske politike Ustanovitev interdisciplinarne usmerjevalne skupine Izmenjava informacij z EK Sorazmernost Stroški izvedbe vrednotenj so proporcionalni z obsegom sredstev, dodeljenih predmetu vrednotenja Javna dostopnost Spletni portal za objavo obvestil, javnih naročil, rezultatov vrednotenj, Smernic OU in EK ter drugih gradiv v zvezi z vrednotenji

4 Načrt vrednotenja za OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013
Neodvisnost vrednotenj Zunanji izvajalci, izbrani na podlagi javnih naročil, bodo izvajali tematska operativna in strateška vrednotenja. Za vsako javno naročilo bodo oblikovana merila za izbor, z upoštevanjem standardov kakovosti; skupina za vrednotenje na OU funkcionalno neodvisna od izvajanja operativnih programov opravlja upravljanje izvajanja vrednotenj ter spremljanje za potrebe sprotnega vrednotenja Kakovost vrednotenj: Za postopek vrednotenj in izbiro izvajalca bodo upoštevani standardi, ki jih priporoča EK (WP 5, aneks 2, str. 18) Smernice OU za vrednotenje operativnih programov

5 Načrt vrednotenja za OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013
Institucionalna organiziranost: 1. Organizacija in struktura vrednotenja: Raven 1: Nadzorni odbor - na osnovi priporočil in zaključkov strateškega vrednotenja lahko sprejme morebitne odločitve o spremembah in prilagoditvah operativnega programa Raven 2: Organ upravljanja - je odgovorni organ za vzpostavitev sistema spremljanja in vrednotenja operativnih programov, v okviru OU je to naloga Sektorja za sistem in nadzor Raven 3: Posredniška telesa - so odgovorna za sodelovanje pri izvedbi podrobnejših vsebinskih vrednotenj, ki se nanašajo na vsebine posameznega OP, pri čemer neposredno sodelujejo z vsemi institucijami, vključenimi v OP Povezovalni člen: Interdisciplinarna usmerjevalna skupina – v to skupino so vključene odgovorne osebe za kazalnike in vrednotenja po resornih ministrstvih. Skupina se sestaja z namenom poenotenja razumevanja nalog in aktivnosti na področju vrednotenja na pobudo OU ali kateregakoli člana v ožji ali širši zasedbi. Skupina se je pod vodstvom OU sestala že dvakrat, in sicer na ustanovni seji v marcu 2008 ter na seji , kjer se je seznanila in potrdila načrt vrednotenja

6 Načrt vrednotenja za OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013– on going vrednotenje

7 Načrt vrednotenja za OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013
2. Navezava na sistem spremljanja pomembno zlasti za izvedbo sprotnih vrednotenj ustrezno podatkovno osnovo za potrebe spremljanja, ampak deloma tudi vrednotenja, predvsem z vidika razmerja dosežena/načrtovana vrednost kazalnikov zagotavlja centralni informacijski sistem ISARR 3. Capacity building OU bo kot koordinacijski organ: spremljal sposobnost sistema vrednotenja v vseh institucijah, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike za opravljanje svojih funkcij in po potrebi tudi opozarja na potrebne aktivnosti, še posebej za usposabljanja Usmerjal napore v prenos in krepitev znanja na področju vrednotenj tako za sodelujoče po ministrstvih in drugih institucijah, kot za upravičence in sam trg izvajanja vrednotenj Organizirana bodo izobraževanja, ki bodo zajemala področja vzpostavitve sistema kazalnikov, izvajanja vrednotenj ter seznanjanja z novostmi s področja metodologij (merjenje doseganja ciljev trajnostnega razvoja, ustvarjanja delovnih mest ipd.)

8 Načrt vrednotenja za OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013
Finančna sredstva: Za potrebe izvajanja študij in vrednotenj s področja OP ROPI je v obdobju indikativno namenjenih EUR, za OP RR pa prav tako EUR. V okviru navedenega zneska je predvideno financiranje izdelave študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja OP ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje tudi storitve zunanjih izvajalcev. Ocenjena vrednost je določena na podlagi dosedanjih izkušenj pri izvajanju tehnične pomoči in se lahko spremeni. Časovnica: Natančnega terminskega plana izvedbe večjih vrednotenj ni mogoče napovedati, saj se bo sproti prilagajal dinamiki izvajanja operativnih programov kot tudi potrebam zaradi odstopanj od začrtanih ciljev ali drugih sprememb okvirni izvedbeni načrt za obdobje se bo dopolnjeval glede na sprotne potrebe in zahteve.

9 Načrt vrednotenja za OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013

10 Obiščite nas tudi na: http://www.euskladi.si
Nena Dokuzov


Prenesi ppt "Načrt vrednotenja za OP ROPI in OP RR za obdobje"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google