Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Sindikat in svet delavcev z roko v roki

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Sindikat in svet delavcev z roko v roki"— Zapis predstavitve:

1 Sindikat in svet delavcev z roko v roki
SKVNS – Rimske Toplice

2 Za sodelovanje je najprej potrebno poznati razlike
Katere so osnovne razlike med sindikatom in svetom delavcev?

3 RAZLIKE Ustanovitev Pravni temelji Zastopanje Določanje vsebine dela
Financiranje, mandat Način dela Pristojnosti

4 Ustanovitev - sindikat
Včlanitev Organiziranje sindikata v družbi Odločba o hrambi pravil Notifikacija Povezovanje na območni in panožni ravni

5 Ustanovitev - SD Predlog – trije delavci ali reprezentativni sindikat v družbi Zbor delavcev – trije sklepi Nato postopke vodi volilna komisija

6 Pravni temelji - sindikat
Ustava RS Zakon o reprezentativnosti sindikatov Statut ZSSS

7 Pravni temelji - SD Ustava RS EU direktiva
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju

8 Zastopanje Sindikat – člani SD – vsi delavci

9 Določanje vsebine dela
Sindikat – si določa sam -Statut -Programske usmeritve – kongres -Program dela - podjetje SD – vsebina dela je določena v ZSDU

10 Financiranje in mandati
Sindikat – financiranje iz članarine, mandat organov 5 let SD – sredstva za delovanja SD zagotavlja delodajalec, mandat 4 leta

11 Načini delovanja - sindikat
Dogovarjanje, opozarjanje, dajanje predlogov, vlaganje zahtev Pogajanja Stavka Druge vrste pritiskov

12 Način delovanja - SD Pravica do pobude in odgovora na pobudo
Pravica do mnenj in predlogov ter odgovorov nanje Skupno posvetovanje Soodločanje Zadržanje odločitev delodajalca

13 Pristojnosti sindikata na podlagi ZDR na naslednjih področjih:
Obravnava aktov družbe pred sprejemom Postopki v zvezi s presežnimi delavci Prevzem v drugo podjetje Letni koledar Prerazporeditev delovnega časa

14 Pristojnosti sindikata na podlagi kolektivne pogodbe
Pri postopkih ugotavljanja znanja in zmožnosti Pri postopkih ugotavljanja presežnih delavcev Pri spremljanju pogojev za nočno delo Pri disciplinskih postopkih Varnost in zdravje pri delu Nagrajevanje – uspešnost poslovanja Drugo, če je dogovorjeno s KP

15 Pristojnosti SD na podlagi ZSDU
Ne sme posegati na področja delovanja sindikata – kolektivne pogodbe, stavka Skrbi za izvajanje zakonov in KP Daje predloge in pobude Izvoli ali imenuje člane NS Imenuje zaupnika za varstvo pri delu Skupno posvetovanje – statusna vprašanja, kadrovska vprašanja

16 Pristojnosti SD na podlagi ZSDU
Soodločanje pri osnovah o izrabi letnega dopusta, merilih za ocenjevanje delovne uspešnosti, kriterijih za nagrajevanje inovacij,počitniškem in stanovanjskem skladu, kriterijih za napredovanje delavcev Možnost zadržanja odločitve delodajalca Druge pristojnosti, določene s posebno pogodbo

17 Ali je sodelovanje med SD in sindikatom potrebno?
Kje se začne?

18 Sodelovanje, ki izhaja iz ZSDU
Prva ustanovitev SD – pobuda Predlaganje članov volilne komisije Kandidiranje članov SD Odpoklic člana, ki ga je predlagal sindikat Vabilo sindikatu na seje SD (in obratno, običajno se uredi s poslovnikom) Skrb za izvajanje zakonov, drugih predpisov in kolektivnih pogodb

19 Podvajanje obveznosti delodajalca do SD in sindikata
Na osnovi ZDR, ZSDU, KP Obveščanje Letni dopust Napredovanje Presežki Dvojno obveščanje, skupno obveščanje, dvojno članstvo (IO sindikata – SD)

20 SODELOVANJE – skupne zadeve
Vzajemno vabilo na sestanke IO sindikata in seje SD Izmenjava informacij Skupen nastop – oba predstavljata interese zaposlenih Dogovor o članih NS Tehnična in strokovna podpora

21 SODELOVANJE – skupne zadeve
Optimalen izkoristek razpoložljivih ur Možnost sofinanciranja Varnost in zdravje pri delu Delovno pravna zaščita sindikalnih zaupnikov in članov SD

22 ZAKLJUČEK Sodelovanje je gotovo prednost saj se SD in sindikat med sabo dopolnjujeta in sta zato le še uspešnejša pri svojem poslanstvu.

23 Marjan Urbanč – 041 717 788 marjan.urbanc@sindikat-zsss.si
Hvala za pozornost! Marjan Urbanč –


Prenesi ppt "Sindikat in svet delavcev z roko v roki"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google