Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Posodobitve pouka v gimnazijski praksi, Zreče

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Posodobitve pouka v gimnazijski praksi, Zreče"— Zapis predstavitve:

1 Posodobitve pouka v gimnazijski praksi, Zreče 1. 7. 2010
Mag. Vilma Brodnik Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju , razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

2 Posodobitev pouka zgodovine v gimnazijski praksi
Devet avtorjev, obseg: okrog 350 strani. Recenziji: dr. Trškan, Glaser Tehovnik. Publikacija (Brodnik, Popovič Lozar, Krivec Čarman, Stergar): teoretični uvod z razlago posodobitev, novih, novejših in posodobljenih didaktičnih pristopov; novi pristopi na širših temah za prvi, drugi, tretji in četrti letnik. Zgoščenka (Burjak, Bizjak, Gerden, Globočnik, Popovič Lozar, Zgaga): dodatni vzročni primeri v barvah za prvi, drugi in tretji letnik.

3

4 Značilnosti posodobitve
Tematski učni načrti, namesto enciklopedičnih, Poudarek na zgodovinskih konceptih in procesih (namesto faktografije, dogodkovne zgodovine, zgodbene zgodovine), Procesno-razvojni pristop: večja aktivna vloga dijakov,

5 Nadaljevanje Novejši in novi didaktični pristopi: *delo z zgodovinskimi viri (pisni, slikovni, umetniške slike ali besedila z zgodovinskim ozadjem, igrani in dokumentarni filmi, zemljevidi, statistični podatki, politične karikature in plakati …), *delo z multiperspektivnimi zgodovinskimi viri,

6 Nadaljevanje delo z zgodovinskimi viri: zg. viri kot ilustracija in popestritev – zg. viri kot viri znanja in kot študijsko gradivo. Ostali didaktični pristopi: sodelovalno učenje, timsko poučevanje, medpredmetne povezave, kroskurikularne teme.

7 Pomen in vloga sodobnega pouka zgodovine
Izgradnja različnih vrst znanja: deklarativno, proceduralno in odnosno. Odnosno znanje: spodbujanje in vzgoja za življenje v demokraciji in miru, za toleranco, za razumevanje, spoštovanje različnosti in drugačnosti … Multiperspektivni pristop: objektivnost, nepristranskost, čim manj vpliva ideologij.


Prenesi ppt "Posodobitve pouka v gimnazijski praksi, Zreče"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google