Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

ŠOLA ZA RAVNATELJE PRED IZZIVI VODENJA VIZ V 21

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "ŠOLA ZA RAVNATELJE PRED IZZIVI VODENJA VIZ V 21"— Zapis predstavitve:

1 ŠOLA ZA RAVNATELJE PRED IZZIVI VODENJA VIZ V 21
ŠOLA ZA RAVNATELJE PRED IZZIVI VODENJA VIZ V 21. STOLETJU Vladimir KOROŠEC Bled,

2 Vse se dogaja v učilnici. Hattie, 2009

3 Rezultati številnih raziskav dokazujejo, da ima vodenje VIZ pomemben vpliv na dosežke otrok. Ravnatelj z vodenjem VIZ zagotavlja pogoje za delo, omogoča učenje, motivira sodelavce, spodbuja učenje in vpliva na rezultate učenja.

4 Tri področja dela ravnateljev (Hopkins, 2000):
menedžment šolskega procesa (pedagoško vodenje in poslovodenje); oblikovanje razvojnega procesa (vizija); oblikovanje spodbudne delovne klime (razvoj kadrov).

5 Dejavnost ŠR, vizija in poslanstvo:
Kaj ravnatelji pričakujete od Šole za ravnatelje? Kaj ravnatelji potrebujete za uspešno vodenje VIZ? Poslanstvo ŠR - krepiti zmožnosti za vodenje VIZ. S profesionalnostjo in sodelovanjem razvijamo vodenje v VII na osebni, organizacijski in sistemski ravni.

6 Najpomembnejši izzivi vodenja VIZ (Kaj ravnatelji pričakujete od ŠR?):
razvoj strokovnih delavcev – HRM; spremljanje in vrednotenje pedagoškega procesa in dosežkov otrok; razvojno načrtovanje in evalvacija; različni pristopi na področju vodenja - timsko vodenje, deljeno vodenje, distribuirano vodenje; pravo in zakonodaja; finančno poslovanje; komunikacija in motiviranje za kakovostno pedagoško delo in dosežke otrok.

7 TIMSKO DELO IN DISTRIBUIRANO VODENJE
PODPORA VODENJU VIZ (Kaj ravnatelji potrebujete za uspešno vodenje VIZ?) PRAVO POSLOVODENJE FINANČNO POSLOVANJE VIZ RAZVOJNO NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA RAZVOJNO NAČRTOVANJE IN KAKOVOST HRM RAZVOJ KADROV KOMUNIKACIJA IN MOTIVACIJA SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE VODENJE IN MOTIVACIJA TIMSKO DELO IN DISTRIBUIRANO VODENJE

8 Dejavnost ŠR, vizija in poslanstvo:
ciljno usmerjeno usposabljanje ravnateljev in drugih strokovnih delavcev VIZ iz vsebin vodenja; podpora ravnateljevanju, svetovanje na individualni ravni in ravni zavoda; razvoj vodenja na področju vzgoje in izobraževanja (razvojna dejavnost, projekti,…).

9 Dejavnost Šole za ravnatelje na področju usposabljanja
USPOSABLJANJE ZA ZAČETEK RAVNATELJEVANJA (ŠRi, MNR) VSEŽIVLJENJSKO UČENJE RAVNATELJEV (RR, VU, TD, UMN) PODPORA VODENJU VIZ (MŠV, SE, VA, PVU)

10 CILJI IN NALOGE ŠR V LETU 2016:
Kakovostno izvajanje programov usposabljanja in vseživljenjskega učenja ravnateljev ter drugih programov za podporo vodenju vzgojno-izobraževalnih zavodov; Razvijanje in preizkušanje različnih pristopov vodenja in upravljanja inovativnih učnih okolij s poudarkom na individualnih ali skupinskih oblikah dela z ravnatelji in drugimi strokovnimi delavci; Razvijanje elementov nacionalnega modela kakovosti s poudarkom na kakovosti vodenja vrtcev in šol ter vodenja kakovosti; Krepitev kompetenc ravnateljev in drugih strokovnih delavcev na področju podjetništva, vseživljenjskega učenja, vodenja kariere ter izboljšanja učenja in poučevanja.

11 PARTNERSTVO V MEDNARODNIH PROJEKTIH

12 YOUth START, 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017 Izzivi podjetnosti za mlade
mednarodni projekt Slovenija, Avstrija, Luxemburg in Danska; nosilec projektnih aktivnosti MIZŠ; partnerji ŠR, ZRSŠ; namen projekta je razvijanje samoiniciativnosti in podjetnosti med mladimi (OŠ, gimnazije); Kako ključne kompetence (inovativnost in podjetnost) integrirati v pouk?

13 KREPITEV ZMOŽNOSTI RAVNATELJEV ZA VODENJE KARIERNEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH V VII (ERASMUS+), – mednarodni projekt: ŠR, Univerza Innsbruck – Avstrija, Agencija za VII – Hrvaška; namen projekta je krepiti zmožnosti ravnateljev za vodenje kariere zaposlenih; rezultat projekta je razvoj kurikuluma oz. programa usposabljanja ter razvoj strategij za implementacijo usposabljanja.

14 PROJEKTI (programi) ESS 2014 – 2020

15 Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij (VIO) (1. 1. 2016 – 31
Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij (VIO) ( – ) Predstavitev programa

16 NAMEN PROGRAMA Temeljni namen programa je oblikovati model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju ter preko tega razvijati zmožnost ravnateljev za kritično razmišljanje, problemsko učenje, inovativnost, refleksijo in sodelovalno učenje.

17 CILJI PROGRAMA nadgraditi obstoječe oblike podpore ravnateljem na področju pedagoškega vodenja in poslovodenja; zasnovati in preizkusiti svetovanje s pomočjo usposobljenih RE kot podporo ravnateljem na področju pedagoškega vodenja in poslovodenja; razviti in preizkusiti distribuirano vodenje v okviru podpore ravnateljev za pedagoško vodenje in poslovodenje; zasnovati in preizkusiti aktivnosti za sistematično krepitev kompetence vodenja kariere ravnateljev; krepiti sodelovanje in partnerstvo med ravnatelji VIZ; krepiti sodelovanje in povezovanje z okoljem in drugimi institucijami; udejanjiti metode in oblike, skladne z načeli inovativnih učnih okolij; zasnovati model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju; oblikovati smernice in priporočila za izvajanje modela celovite podpore ravnateljem pri poslovodenju in pedagoškem vodenju na ravni sistema.

18 IZHODIŠČA ZA DOLOČITEV PODROČIJ PODPORE
Spodbujati distribuirano vodenja Okrepiti profesionalni razvoj ravnateljev in odstraniti ovire zanj Sodelovanje in mreženje kot elementa inovativnih učnih okolij

19 3 PODROČJA V MODELU CELOVITE PODPORE
Svetovanje (SV) Distribuirano vodenje (DV) Vodenje kariere ravnateljev (VKR) Vsa tri področja bodo tvorila model. Delavnice za udeležence se izvajajo skladno z načeli inovativnih učnih okolij.

20 IZHODIŠČA ZA DOLOČITEV PODROČIJ PODPORE
VIZ Sistem Posameznik VKR DV SV

21 KAZALNIKI – VKLJUČENI VIZ
Dejavnosti programa Skupaj KRVS KRZS Svetovanje na sedežih VIZ s pomočjo RE 42 22 20 Posvetovalni obiski na sedežih VIZ 21 11 10 Svetovanje 10 regionalnim aktivom 56 29 27 Aktivnosti na področju DV 14 8 6 Aktivnosti na področju VKR 147 78 69

22 MEJNIKI PROJEKTA Pregled stanja in teoretičnih izhodišč po področjih (objavljeno na spletni strani Analiza stanja (v pripravi) Izvedba delavnic (v teku) Oblikovanje modela podpore (v letu 2018) Preizkus modela (v letu 2018/19) Priprava priporočil za trajnost modela

23 DEJAVNOSTI NA PODROČJIH PODPORE V 2017
Izvedba posvetovalnih obiskov Izvedba svetovanja regijskim aktivom Izvedba delavnic za ravnatelje eksperte (RE) Izvedbe svetovanj z vključitvijo RE Izvedba delavnic za distribuirano vodenje Izvedba delavnic za vodenje kariere ravnateljev

24 Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja ( – ) Predstavitev programa Konzorcij partnerjev: ŠR, ZRSŠ, CPI, RIC

25 Namen in cilji Pripraviti nacionalni okvir UZK – s poudarkom na samoevalvaciji v vrtcih in šolah (vsebina, proces, podpora in sodelovanje) vsebinske usmeritve – standardi&kazalniki za področje učenja in poučevanja + področje vodenja vrtca, šole procesne usmeritve – kako UZK s samoevalvacijo (= vodenje kakovosti) … od razvojnega načrtovanja do poročanja (enoten protokol, 3-letno poročilo o kakovosti) vzpostavitev strokovnih jeder na javnih zavodih za podporo UZK & spletne strani mreženje vrtcev in šol za preizkušanje predlaganih usmeritev UZK

26 Sodelujejo 32 razvojnih in pilotnih vrtcev in šol (javni razpis) -> 30 ravnateljev in 32 vodij kakovosti predstavniki 4 javni zavodi: šR (3), ZRSŠ (7), CPI (7), RIC (5) zunanji evalvator (1) zunanji sodelavci/strokovnjaki/konzulenti (3) = skupaj 88 sodelujočih usklajevanje z MIZŠ, predstavitev na Svetu za kakovost in evalvacije, razprava z Zvezo staršev, združenji R

27 ‚STANDARDI‘ -> KAZALNIKI -> -> DEJAVNOSTI -> PRESOJA
Dosežki učencev (DU)– Kakšne otroke, učence, dijake želimo? Profesionalni razvoj (PR)– Kakšni naj bodo, kaj naj počnejo učitelji, vzgojitelji? Šolska klima in kultura (SK)– Kakšno učno okolje moramo vzpostaviti v šoli, z okoljem? Vodenje (V)– Kako naj ravnatelj omogoča, spodbuja SK in PR za DU? Vodenje kakovosti (VK)– Kako s samoevalvacijo učinkovito ugotavljati in zagotavljati kakovost? ‚STANDARDI‘ -> KAZALNIKI -> -> DEJAVNOSTI -> PRESOJA

28 Odprta vprašanja, izzivi
poenotenje UZK na nacionalni ravni… različna izhodišča in stopnja ‚razvoja‘ po ravneh (vrtci-poklicne in strokovne šole) celovitost, prenosljivost, uporabnost rešitev odpor, politizacija vprašanja kakovosti v šolstvu zakonske in druge podlage (umeščenost in podpora) trajnost in kontinuirana podpora usklajenost glede glavnih usmeritev ‚modela‘ kakovosti ….

29 Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega javnega zavoda v obdobju od 2016 – Konzorcij: ZRSŠ, CPI, ŠR, RIC, ACS, CŠOD, CMEPIUS ( – ) Predstavitev programa

30 O projektu Šola za ravnatelje sodeluje v projektu kot eden izmed konzorcijskih partnerjev. Namen doseganje večje kakovosti rezultatov vzgojno izobraževalnega dela s spodbujanjem prožnih oblik učenja ter podporo kakovostni karierni orientaciji za vodenje inovativnega javnega zavoda. Program spodbuja: Vseživljenjsko učenje Inovativni pristopi v poučevanju Aktivna vloga udeležencev Razvijanje inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti Razvijanje jezikovnih in medkulturnih kompetenc Vodenje javnega zavoda z uporabo IKT Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti Obvladovanje načrtovanja vseživljenjske kariere

31 Strokovna srečanja in posveti
Strokovna srečanja namenjena ravnateljem in pomočnikom ravnateljev s poudarkom na razvijanju inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti ter ustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja. Letni posvet o izobraževanju odraslih. Znanstveni posvet Vodenje v izobraževanju.

32 Tematske delavnice Vsebina TD je povezana z aktualnimi izzivi, s katerimi se ravnatelji srečujejo pri svojem delu: razvojno načrtovanje, sodelovanje z različnimi deležniki, finančno poslovanje in upravljanje s tveganji ter različna področja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev.

33 Vseživljenjsko učenje
Spodbujanje izobraževanja in razvoja spretnosti iz različnih področij vodenja ter obvladovanja načrtovanja vseživljenjske kariere in sicer v okviru programov, kot so: Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem in Usposabljanje za mentorje, Razvijanje veščin vodenja za učitelje in vzgojitelje ter Vodenje aktivov.

34 Podpora za vodenje učiteljskih in vzgojiteljskih zborov (PVU)
Spretnosti medosebnega komuniciranja, kjer se kolektivi osredotočajo na izzive komuniciranja, s katerimi se srečujejo na delovnem mestu, Profesionalna etika v šolah in vrtcih, ki v kolektive prinaša etiko kot način razmišljanja in ravnanja ter Vseživljenjska karierna orientacija, ki se osredotoča na usmerjanje profesionalnega razvoja ter kariere.

35 Jezikovne kompetence in mobilnost
Angleščina za ravnatelje - program za dodatno razvijanje jezikovnih kompetenc vodstvenih delavcev in kot podpora za mobilnost vodstvenih delavcev. , Redna dejavnost ŠR je vsebinsko, organizacijsko in razvojno povezana s projekti VIO, OPK, KK in drugimi.

36 ZAHVALJUJEM SE ZA POZORNOST PRIJAZNO VABLJENI K SODELOVANJU


Prenesi ppt "ŠOLA ZA RAVNATELJE PRED IZZIVI VODENJA VIZ V 21"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google