Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Zakon o porezu na dohodak nn 177/04 73/08

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Zakon o porezu na dohodak nn 177/04 73/08"— Zapis predstavitve:

1 Zakon o porezu na dohodak nn 177/04 73/08
Polaganje ispita za steč. Upravitelja Reljić Nada mag oec

2 OPĆE ODREDBE i POREZNI OBVEZNIK
(1) Porez na dohodak utvrđuje se i plaća prema odredbama ovoga Zakona. (1) Porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje dohodak. (2) Ako više fizičkih zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka fizička osoba zasebno (3) Porezni obveznik je i nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti

3 Rezident i Nerezident Rezident je
(1) fizička osoba koja u R H ima prebivalište ili boravište. (2) fizička osoba koja u RH nema prebivalište, a zaposlen je u državnoj službi RH i po toj osnovi prima Plaću Nerezident je fizička osoba koja u R H nema ni prebivalište ni boravište, a R H ostvaruje dohodak koji se oporezuje

4 IZVORI DOHOTKA i POREZNA OSNOVICA
(1) Dohodak koji se oporezuje su primici ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, Osiguranja Drugi dohodak i inozemni dohodak (1) Osnovica poreza na dohodak rezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu a umanjen za osobni odbitak (2) Osnovica poreza na dohodak nerezidenta je ukupni iznos dohotka koji nerezident ostvari u tuzemstvu a umanjen za osobni odbitak propisan zakonom.

5 Dohodak od samostalne djelatnosti, umanjuje se:
1. za iznos plaća novozaposlenih osoba 2. za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu 3. za iznos izdataka za istraživanje i razvoj 4. i za preneseni gubitak

6 POREZNO RAZDOBLJE (1) Porez na dohodak utvrđuje se i plaća za kalendarsku godinu (porezno razdoblje). (2) Porezno razdoblje može biti kraće 1. ako rezident tijekom iste kalendarske godine postane nerezident ili obratno, 2. ili smrti obveznika.

7 POREZNE STOPE (1) Porez na dohodak plaća se po stopi od 12% na poreznu osnovicu do visine 2.200,00 po stopi od 25% na razliku porezne osnovice između 2.200,00 kuna i ,00 kuna te po stopi od 40% na poreznu osnovicu iznad ,00 kuna. (2) Uz Porez na dohodak plaća se i prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave

8 PRIMICI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM
(1) Dohotkom se ne smatraju: 1. uplate premija osiguranja za dokup mirovine 2. obiteljske mirovine 3. državne nagrade 4. primici po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe, ali pod uvjetom da su primljena sredstva za tu namjenu uplaćena na račun zdravstvene ustanove, ili da ih je primatelj koristio za zdr potrebe što dokazuje ispravama.( račun)

9 (2) Dohotkom se ne smatraju ni: primici po posebnim propisima:
potpore zbrinjavanja ratnih invalida i čl obitelji poginulih 2.1.2 socijalne potpore, doplatak za djecu i primici za opremu novorođenčeta primici osoba s invaliditetom, osim plaća mirovina, potpore zbog uništenja imovine od elem.nepogoda 2.2. potpore zbog uništenja imovine zbog ratnih događaja, 2.3. nasljedstva i darovi,

10 2.4. primici od otuđenja osobne imovine
2.5. odštete koje nisu u svezi s gospodar. djelat 2.6. primici ostvareni na nagradnim natječajima 2.7. dodaci uz mirovinu koje isplaćuju jedinice lok. samou 2.8. potpore djeci u slučaju smrti roditelja (3) Dohotkom se ne smatraju ni primici od osiguranja (4). Dohotkom se ne smatraju primici ostvareni u djelatnosti koji se oporezuju po Zak o porezu na dobit (5) primici u svezi s ostvarivanjem dohotka smatraju se oporezivim dohotkom

11 PRIMICI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK
Porez na dohodak ne plaća se na: naknada za put , nagrada , pomoći darovanja stipendja 1. naknadu razlike plaće za vrijeme vojne službe 2. naknadu plaće pripadnicima civilne zaštite 3. naknadu plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i bolovanja na teret HZZO 4. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada 5. nagrade učenicima i studentima za osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava 6. primitke učenika i studenata preko udruga, 7. naknade štete nesreće na radu po odluci suda, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu,

12 8. naknade i nagrade za rad u kazneno-pop.ustanov
9. naknada, potpora i nagrada koje radnicima isplaćuje poslodavac, do propisanih iznosa, 10. naknada, potpora i nagrada osobama koje obavljaju samostalne djelatnosti do propisanih iznos 11. primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih 12. stipendije učenicima do propisanog iznosa, 13. stipendije studenata koje se dodjeljuju iz proračuna Europske unije, 14. sportske stipendije koje se prema isplaćuju sportašima, do propisanog izn

13 15. sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine i do propisanih iznosa, 17. premije dobrovoljnoga miriv. osiguranja koje poslodavac plaćau HZMO za radnika, uz njegov pristanak, do visine 500,00 kuna mj tj do 6.000,00 god. 18. stipendije studentima izabranima na javnim natječajima koje isplaćuju, zaklade, fundacije, 19. novčanu pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 20. primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Eu u svrhe obrazovanja 21. stipendije studenata na poslijediplomskim studijima

14 OSOBNA OSLOBOĐENJA ne plaćaju porez na dohodak
Fizičke osobe koje u RH obavljaju diplomatsko-konzularne dužnosti na tako ostvaren dohodak i to: 1. šefovi inozem.diplomatskih misija i članovi obitelji 2. šefovi I dužnosnici inozemnih konzulata u RH 3. dužnosnici UN 4. osobe zaposlene kod ino konzulata 5. konzularni dužnosnici u RH za primitke što ostvaruju od države koja ih je imenovala

15 UTVRĐIVANJE DOHOTKA-OPĆE ODREDBE
(1) Dohodak je razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju. (2) Primici su sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge) koja su obvezniku pritekla u poreznom razdoblju. (3) Izdacima se smatraju svi odljevi dobara s novčanom vrijednošću izvršeni radi ostvarivanja ili osiguranja primitaka (4) Primici i izdaci utvrđuju se primjenom načela blagajne. (5) Primici se pripisuju onoj osobi koja ih je ostvarila. (6) Izdaci se pripisuju onoj fizičkoj osobi kojoj se pripisuju i primici od gospodarstvene djelatnosti (7) Primici i izdaci koji su nastali u ime i za račun drugoga ne smatraju se ni primitkom ni izdatkom i ne utječu na visinu doh. (8) Izdacima se ne smatraju ni oni izdaci koji se ne mogu jasno odvojiti od osobnih izdataka

16 Izdacima se ne smatraju izdaci koji nisu nastali u svezi oporezivih primitaka, kao što su:
1. porezi na dohodak, na nasljedstva i darove i drugi osobni por 2. izdaci za novčane kazne i prekršaje, osobni izdaci za troškove sudskog postupka kamate na plaćanja osobnih izdat. (9) pri utvrđivanju oporezivih dohodaka prednost pred odredbama tuzemnog Zakona, imaju odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja prema međun. ugovoru Ako porezni obveznik rezident u tijeku poreznog razdoblja u inozemstvu plaća predujam poreza na dohodak plaća, nije obvezan plaćati u tuzemstvu predujam, poreza na dohodak o čemu je obvezan izvijestiti Poreznu upravu, ali je u tom slučaju obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

17 UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD NESAMOSTALNOG RADA PLAĆE
Primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatra 1. svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje radniku po osnovi radnog odnosa, a to su: 1.1. plaća iz sadašnjeg radnog odnosa, isplaćena radniku za sadašnjim prijašnjim ili budući rad 1.2. primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, koje poslodavac isplaćuje iznad propisanih iznosa, 1.3. plaća koju umjesto poslodavca isplati druga osoba, 1.4. premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za radnike iznad prop.iznosa i osiguranja njihove imovine svi drugi primici koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad po osnovi ugovora o radu

18 2. poduzetnička plaća koja ulazi u rashod pri utvrđivanju poreza
3. plaća osoba izaslanih na rad u RH po nalogu ino.Poslodavc 4. plaća članova predstavničkih i izvršnih tijela drž.vlasti 5. naknade plaće osobama koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima (2) Primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se i: 1. mirovine ostvarene na temelju uplata doprinosa za Mir.osig. 2. mirovine koje isplaćuju osiguravatelji 3. mirovinske rente koje isplaćuju osiguravatelji 4. mirovine koje se isplaćuju poduzetnicima 5. mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu. Izdaci koji se oduzimaju od primitaka, smatraju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka.

19 (3) Primicima u naravi smatraju se korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita, dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i stope kamate od 3% g, osim kamata po kreditima za subvenciu iz proračuna, ali ne radnicima uprave. (4) Radnicima, se smatraju i službenici, namještenici i druge osobe koje su u radnom odnosu

20 Primici koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada
(1) ne smatraju se primicima od nesamostalnog rada iznosi koje poslodavac isplatito radnicima koje ostvaruju primitke u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, a osobito za: 1. uređenje i opremanje radnih prostora i prostora za odmor i prehranu, 2. posebna radna odjeća 3. obvezni liječnički pregledi, 4. sistematski kontrolni liječnički pregledi 5. obrazovanje i izobrazba u svezi s djelatnosti poslodav. 6. Članarine po osnovi članstva u strukovnim komorama koje je poslodavac isplatio za radnike

21 ne smatraju se iznosi koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i to
1. naknada plaće branitelja za vrijeme profesionalne rehabilitacije, do 12 mj od dana završetka rehabilitacije, 2. zaštitni dodatak uz mirovinu 3. novčana naknada zbog tjelesnog oštećenja, 4. doplatak za pomoć i njegu druge osobe, 5. naknada plaće invalidu rada, od dana nastanka invalidnosti do 24 mj od završetka profess rehabilitacije 6. dodatak na mirovinu isplaćen sukladno Zakonu o dodatku na mirovine ne podliježu oporezivanju kamate koje poslodavac isplati po po sudskoj presudi za plaće ili mirovinu

22 UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI obrt i drugi dohodak
Obrtom i s obrtom izjednačenim djelatnostima smatraju se: 1. djelatnosti u smislu Zakona o obrtu i druge s obrtom izjednačene gospodarstvene djelatnosti, 2. ustup uz naknadu ( najam) ili prodaja imovinskih prava u okviru obrtničke djelatnosti (2) Djelatnost poljoprivrede i šumarstva, ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost

23 (3) Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima : 1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, st.upravitelja, tumača, prevoditelja, i sl 2. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti, 3. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti 4. samostalna djelat. novinara,umjetnika i sportaša,

24 Utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti
(1) Dohodak od samostalnih djelatnosti je razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju. (2) Iznimno, porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost novinara, umjetnika i sportaša, mogu utvrđivati dohodak i plaćati predujam poreza na dohodak po osnovi dohodak od drugog dohotka

25 Primici po osnovi samostalnih djelatnosti
(1) Poslovni primici su sva dobra koja su poreznom obvezniku u okviru njegove samostalne djelatnosti pritekla u por razdoblju. (2) Primici se utvrđuju se prema njihovoj tržišnoj vrijednosti. (3) U poslovne primitke ulaze i primici ostvareni od prodaje stvari i prava koja služe za obavljanje samostalne djelatnosti i koja se vode ili su se trebala voditi u popisu dugotrajne imovine Ako stjecatelj nastavlja poduzetničku djelatnost, primici od otuđenja se ne oporezuju (4) Poslovnim primicima smatraju se i osobna izuzimanja osim izuzimanja financijske imovine. (5) Poslovnim primicima smatraju se manjkovi dobara iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske obrtničke komore te pripadajući porezi zaračunati prilikom nabave dobara za koja je utvrđen manjak.

26 Procjena dohotka od imovine
(6) Poslovnim primicima smatraju se i primici po osnovi kamata ako su ostvareni od financijskih transakcija iz djelatnosto poreznog obveznika. (7) Iznimno,ne smatraju se primicima poticaji i potpora namijenjenih za nabavu dugotrajne imovine koja podliježe amortizaciji Procjena dohotka od imovine dohodak od zakupnina, najamnina, primitak od imovinskih prava te primitak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava koji nije prijavljen ili nije prijavljen u tržišnom iznosu, će utvrditi Porezna uprava prema tržišnim cijenama u mjestu u kojemu se nekretnina nalazi,

27 POREZNI GUBITAK (1) Porezni gubitak može se utvrditi po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti dohodak utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti, (2) Porezni gubitak može se nadoknaditi (odbiti)samo od dohotka po osnovi kojega je i utvrđen. (3) Porezni gubitak koji se ne može nadoknaditi (odbiti) u poreznom razdoblju u kojemu je nastao, prenosi se i nadoknađuje umanjenjem dohotka po osnovi kojega je utvrđen, u sljedećih pet poreznih razdoblja. (4) Porezni obveznik gubi pravo na odbitak poreznog gubitka istekom petoga poreznog razdoblja. (5) Odbitak gubitka je dopušten u tekućem poreznom razdoblju ako se nije mogao odbiti (nadoknaditi) u prethodnim poreznim razdobljima. Preneseni se gubici nadoknađuju prema redoslijedu njihova nastanka

28 OSOBNI ODBITAK ILI NEOPOREZIVI DIO DOHOTKA
(1) Rezidentima se ukupan iznos ostvarenog dohotka, umanjuje za osnovni osobni odbitak za svaki mjesec poreznog razdoblja u visini 2.600,00 kuna kod ostvarene mirovine i mirovinske rente na temelju prijašnjih uplata obveznih doprinosa s temelja rada i dokupa staža, te uplata premija osiguranja za mirovinsko osiguranje rezidentima se priznaje osobni odbitak u visini ukupne mirovine i mirovinske rente ostvarene u poreznom r. najmanje 2.600,00 kuna, a najviše do 3.800,00 kn mj (2) Rezidenti mogu uvećati osobni odbitak u visini: 1. 0,5 osnovnoga osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji te bivšega bračnog druga za kojeg plaćaju alimen, 2. 0,5 za uzdržavanu djecu za prvo dijete, 0,7 za drugo, 1,0 za treće, 1,4 za četvrto, 1,9 za peto, za svako daljnje dijete faktor osnovnoga odbitka progresivno se uvećava

29 (3) na dohodak od nesamostalnog rada rezidentu se priznaju osobni odbici na temelju porezne kartice
(4) Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, ne prelaze iznos peterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka, na godišnjoj razini. ( dakle sada kn) (5) Iznimno, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju se u obzir primici po osnovi, doplatka za djecu, potpora za novorođenče, i obiteljskih mirovina nakon smrti roditelja. (6) Ako više osoba uzdržava člana obitelji i djecu, osobni odbitak za te osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove i djecu uzdržavaju.

30 (7) Djecom smatraju se djeca koju roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja ako su prijavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Drugim uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se bračni i izvanbračni drug, roditelji, preci i potomci, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, bivši bračni i izvanbračni drugovi, i svi kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom po zak. (8) Osobe s invaliditetom–su osobe kojima je rješenjem utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje. (9) U slučaju promjena tijekom mjeseca osobni odbitak zaokružuje se u korist poreznog obveznika na punemj.

31 10) Rezidentima se osobni odbitak uvećava i za iznose plaćene za obvezno zdravstveno osiguranje ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog dop (11) Nerezidenti mogu odbiti osobni odbitak u visini osnovnoga osobnog odbitka i plaćene doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu do visine zakonom propisanih obveznih dp (12) Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun primateljima , a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj god podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija,

32 (13) Osobni odbitak priznaje na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave.
(14) Iznimno, osoba rezident države članice Eu može osobni odbitak uvećati , uz uvjet da vjerodostojnim ispravama dokaže da dohodak ostvaren u R H čini najmanje 90% njezina ukupnog (svjetskog) dohotka i da je isti oslobođen oporezivanja u državi čiji je rezident. Sretno na ispitu


Prenesi ppt "Zakon o porezu na dohodak nn 177/04 73/08"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google