Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

STRATEŠKI MENADŽMENT Diplomski studij: smjer Menadžment Nastavni plan

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "STRATEŠKI MENADŽMENT Diplomski studij: smjer Menadžment Nastavni plan"— Zapis predstavitve:

1 STRATEŠKI MENADŽMENT Diplomski studij: smjer Menadžment Nastavni plan
Prof. dr.sc. Sanja Pfeifer Doc.dr.sc. Marina Stanić

2 Ishodi učenja: Stručni: Opći:
Protumačiti razliku između strategije i strateškog menadžmenta iz različitih perspektiva: sadržaja, procesa, dosega, nositelja Analizirati poslovne situacije iz strateške perspektive (s obzirom na trenove okoline i konkurencije, s obzirom na interne mogućnosti i resurse) Generirati različite strateške alternative i kreirati stratešku prednost ili paritet Preporučiti i primjeniti metode vezane uz formulaciju i provedbu izabranih strategija Ocjenjivati i vrednovati efekte primjenjene strategije Opći: Prezentacijske vještine Timski rad Kreativno rješavanje problema

3 Nastavne cjeline Uvod u strateški menadžment Analiza okoline:
Analiza eksterne okoline Analiza interne okoline Formulacija strategije: Korporacijske strategije Poslovne strategije Funkcijske strategije Implementacija strategije Strateška kontrola

4 Literatura Obvezna literatura:
Buble i suradnici (2005) Strateški menadžment, Sinergija; Zagreb Kim, W.Chan; Mauborgne R.(2007) Strategija plavog oceana: Kako stvoriti prostor bez konkurencije na tržištu; Poslovni dnevnik: Masmedia; Zagreb

5 Vrednovanje rada – kontinuirano
Elementi vrednovanja Tijekom turnusa Aktivnost na nastavi 10 Konstruktivni komentari, rješenje zadataka, domaće zadaće, prezentacija grupnih zaključaka Seminarski rad 30 Seminarski rad je obvezna aktivnost, no bez njega studenti ne mogu ostvariti konačnu ocjenu vrlo dobar ili izvrstan. Redovni studenti mogu formirati timove od max.5 članova. Studentski timovi samostalno izabiru jedno poduzeće/ proizvod /uslugu i predstavljaju, te vrednuju njegovu stratešku osposobljenost. Seminarski rad mora biti prezentiran tijekom kolegija u terminu dogovorenom na početku nastave. Pogledati detaljnije u uputama za seminarski rad. Ocjena znanja Kol.: Kol.: 60 Tijekom semestra studenti polažu 2 kolokvija znanja. Studenti koji žele ispit položiti kroz sustav kolokvija moraju ostvariti najmanje 50 % bodova u svakoj parcijalnoj provjeri (kolokviju). Konačna ocjena formira se zbrojem bodova koje je student prikupio tijekom semestra. Ukoliko tijekom semestra propuste položiti kolokvije studenti mogu izaći na standardni pisani ispit u jesenskom, zimskom ili ljetnom ispitnom roku.

6 Ocjenjivanje – u sustavu kontinuiranog vrednovanja
Bodovna ljestvica Ocjena 0- 49,9 Nedovoljan 50-64,9 Dovoljan 65-74,9 Dobar 75-84,9 Vrlo dobar 85-100 Izvrstan

7 Vrednovanje rada – ispitni rokovi
Ocjena Ponder Ocjena znanja (ispit) 0,7 Pismeni ispit Ocjena projektnog izvještaja 0,3 Student samostalno ili timski izabire jedno poduzeće i predstavlja te vrednuje njegovu stratešku osposobljenost (ili to čini tijekom semestra i konzultativne nastave). Seminarski izvještaj donosi na pismeni ispit, pripremljen za diskusiju o seminarskom radu. Studenti koji nisu položili ispit u sustavu kontinuiranog vrednovanja mogu pristupiti pismenom ispitu u jesenskom, ljetnom i zimskom ispitnom roku. Konačna ocjena na ispitnom roku je ponderirana vrijednost ocjene pismenog ispita i ocjene seminarskoj izvještaja. Ne postoje uvjeti za pristup ispitnom roku, no studenti koji žele imati ocjenu vrlo dobar ili izvrstan moraju na ispitni rok ponijeti i seminarski izvještaj i biti pripremljeni diskutirati s predmetnim nastavnikom o onome što u njemu piše.


Prenesi ppt "STRATEŠKI MENADŽMENT Diplomski studij: smjer Menadžment Nastavni plan"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google