Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I OSNOVE RAČUNOVODSTVENE ANALIZE

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I OSNOVE RAČUNOVODSTVENE ANALIZE"— Zapis predstavitve:

1 RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I OSNOVE RAČUNOVODSTVENE ANALIZE
Računovodstvo kao informacijski sustav Osnove računovodstvene analize - Financijski pokazatelji

2 Računovodstvo kao informacijski sustav
Informacijski sustav – cjelokupnost materijalnih sredstava, programa, timova stručnjaka, metoda i organizacijskih postupaka namijenjenih prikupljanju, obradi, pohranjivanju te dostavljanju podataka i informacija korisnicima. Osnovne sastavnice informacijskog sustava su: - hardware (materijalna osnova), - software (nematerijalna osnova), - lifeware (specijalizirani kadrovi) i - orgware (organizacijska rutina).

3 Računovodstvo kao informacijski sustav
Računovodstvo možemo promatrati kao skup knjigovodstvene, vrijednosno planske, kontrolno nadzorne i analitičke aktivnosti, te ljudi, imovine, predmeta i postupaka pomoću kojih se te aktivnosti ostvaruju i to u međusobnoj povezanosti i djelovanju. Računovodstvo spada u red organizacijskog sustava što znači da je ono sustav koji spaja i povezuje prirodne i tehničke elemente s ljudskim potencijalom u svrsishodnu i akcionu cjelinu.

4 Računovodstvo kao informacijski sustav
Bitna obilježja računovodstva kao informacijskog sustava - cilj, - funkcija i struktura, - ulazni i izlazni sadržaji, - stanovita pravila i načela, - rezultat sustava, - okolina i - informacije kao krajnji rezultat. Važnost računovodstva kao informacijskog sustava ogleda se u prikupljanju, obrađivanju, “proizvodnji” i pravodobnoj distribuciji informacija managementu.

5 Računovodstvo kao informacijski sustav
S obzirom da se u računovodstvu podaci bilježe vrijednosno ono informacijski povezuje sve poslovne podsustave čime pridonosi stvaranju jedinstvenog informacijskog sustava poduzeća. Računovodstvo je informacijski podsustav jedinstvenog informacijskog sustava poduzeća s ulogom sveobuhvatnog, sustavnog i trajnog iskazivanja podataka i informacija na osnovi dokumenata o svim elementima u poslovnim podsustavima i poslovnom sustavu poduzeća kao cjeline. Rezultat je svakog informacijskog sustava informacija kao dosad nepoznat sadržaj njezinom korisniku. Informacije koje su rezultat računovodstveno informacijskog sustava sadržane su u računovodstvenim izvještajima, odnosno obračunima, predračunima i analizama kao njihovim nositeljima koje se predočuju managementu.

6 Osnove računovodstvene analize
Računovodstvena analiza postupak je proučavanja podataka iz računovodstvenih predračuna i obračuna s ciljem davanja prijedloga za poboljšanje poslovnih procesa i stanja. Predstavlja dio ukupne analize poslovanja poduzeća (due dilligence). Raščlanjivanjem i uspoređivanjem određenih vrijednosti sadržanih u obračunima i predračunima utvrđuje se financijsko stanje i učinkovitost poduzeća, odstupanja planiranih od stvarnih veličina, te se na temelju izračunatih pokazatelja predlažu mjere poboljšanja poslovanja. Računovodstvena analiza najvećim se dijelom odnosi na analizu financijskih izvještaja koja rezultira izračunavanjem niza financijskih pokazatelja kojima se upotpunjuju postojeći financijski izvještaji.

7 Struktura bilance Bilanca AKTIVA PASIVA Kratkotrajna imovina
Kratkoročni izvori sredstava Dugoročni izvori sredstava Radni kapital Dugotrajna imovina Dugoročni izvori sredstava = Vlastiti kapital + Tuđi izvori

8 Financijski pokazatelji
Financijski pokazatelji predstavljaju indikatore kao odnose između određenih veličina prikazujući na taj način uspješnost poslovanja poduzeća. Najveći dio podataka koji se koristi za izračunavanje pokazatelja nalazi se u temeljnim financijskim izvještajima – bilanci, računu dobiti i gubitka i izvješću o novčanih tokovima.

9 Financijski pokazatelji
Razlikujemo slijedeće pokazatelje: - pokazatelji likvidnosti - pokazatelji zaduženosti - pokazatelji aktivnosti - pokazatelji ekonomičnosti - pokazatelji profitabilnosti

10 Financijski pokazatelji
Pokazatelji likvidnosti mjere sposobnost poduzeća da u određenom trenutku podmiri svoje obveze. novac + vrijednosni papiri do 3 mj. Koeficijent trenutne likvidnosti = kratkoročne obveze kratkotrajna imovina Koeficijent tekuće likvidnosti = dugotrajna imovina Koeficijent financijske stabilnosti = kapital + dugoročne obveze (Trajni kapital)

11 Financijski pokazatelji
Pokazatelji zaduženosti mjere stupanj zaduženosti poduzeća. ukupne obveze Koeficijent zaduženosti = ukupna imovina glavnica Koeficijent vlastitog financiranja = Koeficijent financiranja = Bruto dobit Koeficijent pokrića troškova kamata = Troškovi kamata

12 Financijski pokazatelji
Pokazatelji aktivnosti, poznati i kao koeficijenti obrtaja, mjere uspješnost u upravljanju imovinom poduzeća, odnosno brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu. ukupni prihod Koeficijent obrtaja ukupne imovine = ukupna imovina rashodi prodaje robe Koeficijent obrtaja zaliha = prosječno stanje zaliha prihod od prodaje Koeficijent obrtaja potraživanja = prosječno stanje potraživanja broj radnih dana u godini Trajanje naplate potraživanja = koeficijent obrtaja potraživanja

13 Financijski pokazatelji
Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. ukupni prihodi Ekonomičnost poslovanja = ukupni rashodi prihodi od prodaje Ekonomičnost poslovnih aktivnosti = rashodi prodaje financijski prihodi Ekonomičnost financiranja = financijski rashodi izvanredni prihodi Ekonomičnost izvanrednih aktivnosti = izvanredni rashodi

14 Financijski pokazatelji
Pokazatelji profitabilnosti mjere sposobnost poduzeća da ostvari određenu razinu dobiti u odnosu prema prihodima, imovini ili kapitalu. bruto dobit Bruto profitna marža = ukupni prihod neto dobit Neto profitna marža = Profitabilnost imovine (poslovanja) ROA = ukupna imovina Profitabilnost kapitala ROE = kapital (vlasnička glavnica)

15 Literatura Grupa autora: Računovodstvo, HZRiFD, Zagreb, str , Grupa autora: Računovodstvo, HZRiFD, Zagreb, str


Prenesi ppt "RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I OSNOVE RAČUNOVODSTVENE ANALIZE"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google