Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost nn 153/13. i143/14.,

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Zakon o porezu na dodanu vrijednost nn 153/13. i143/14.,"— Zapis predstavitve:

1 Zakon o porezu na dodanu vrijednost nn 153/13. i143/14.,
Polaganje ispita za steč. Upravitelja Reljić Nada mag oec

2 Porezni obveznik PDV je opšti porez na potrošnju i prihod je državnog proračuna R H Porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja neku gospoda -rsku djelatnost. svaka osoba koja isporučuje nova prijevozna sredstva, ako ta sredstva otpremi kupcu na područje druge države članice EU, svaka osoba koja na području RH nema sjedište, a u tuzemstvu obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim kada obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga, tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne samouprave, komore, kad obavljaju gospodarsku djelatnost u cilju stjecanja dobiti

3 upis u registar obveznika PDV-a
Porezni obveznici odnosno fizičke i pravne osobe obvezni su podnijeti zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost njihovih isporuka dobara ili usluga u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od ,00 kn. Porezni obveznik može se upisati u registar obveznika PDV-a i na vlastiti zahtjev te je u tom slučaju obvezan sljedećih 5 kalendarskih godina primjenjivati redovni sustav oporezivanja.

4 Predmet oporezivanja PDV-om su:
1. isporuke dobara u tuzemstvu 2.obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu, 3. stjecanje dobara unutar EU, 4. uvoz dobara. 5. trostrani posao

5 Isporuke dobara isporuka dobara je
1.prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom. 2.korištenje dobara, koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika za privatne potrebe poreznog obveznika,osim za potrebe obavljanja djelatnosti , a za ta je dobra odbijen pretporez 3.premještanje dobara koja su dio poslovne imovine porez. obveznika koji je za potrebe svojeg poslovanja iz prenio iz tuzemstva u drugu državu članicu 4. ne smatra Isporukom dobara besplatno davanje uzoraka u razumnim količinama kupcima male vrijednosti,ni Darovi male vrijednosti su pokloni čija vrijednost nije veća od 160,00 kn bez PDV-a.

6 Isporuka poslovne imovine
Isporuka je i dio poslovne imovine koja je za potrebe svojeg poslovanja porezni obveznik prevezao u drugu državu članicu-osim a) isporuka koju obavi na području države članici u kojoj završava otprema b) koju obavi na brodu, u zrakoplovu ili vlaku c) isporuka koja je oslobođena plaćanja PDV-a d) ako se dobra nakon obavljanja rada na njima vrate istom poreznom obvezniku u tuzemstvo, E) privremeno korištenje dobara u svrhu obavljanja usluga u državi članici koje nije dulje od 24 mjeseca, f) isporuka plina i električne energije, putem sustava

7 Prag stjecanja Republici Hrvatskoj
(8) Isporuka je ako porezni obveznik zadrži dobra nakon prestanka obavljanja djelatnosti, a pri nabavi tih dobara PDV je odbijen. (9) Ako koristi preuzetu imovinu u druge svrhe osim za one za koje ima pravo na odbitak pretporeza obvezan je obračunati i platiti PDV (10) nije došlo do isporuke, ako je porezni obveznik pravni sljednik imovine Prag stjecanja Republici Hrvatskoj iznosi HRK god. Ovaj prag se odnosi na porezne obveznike koji nisu u sustavu PDV-a. Stjecatelji dobara unutar EU obvezni su se registrirati za potrebe PDV-a ukoliko prijeđu prag stjecanja. Kada se prijeđe prag stjecanja potrebno je od PU zatražiti PDV identifikacijski broj, te prilikom sljedeće kupovine dostaviti svom prodavatelju takav identifikacijski broj za PDV, te po primitku fakture prijaviti stjecanje i platiti PDV u Hrvatskoj.

8 Oporezuje se – i isporuke dobara-
a) ako prodavatelj iz druge države članice po s propisima te države nije oslobođen obrač PDV-a b) Kod novih prijevoznih sredstava, porezni obveznik,je svaka osoba c) u slučaju proizvoda koji podliježu trošarinama, ako se trošarina obračunava u tuzemstvu (2) Prijevozna sredstvima za prijevoz osoba ili dobara, smatraju se: a) kopnena motorna vozila b) plovila duža od 7,5 m, c) zrakoplovi teži 1,5t (3) Novim prijevoznim sredstvima smatraju se a) plovila i zrakoplovi ako su isporučeni unutar tri mj od prve porabe, b) nisu prešla više od km i plovila više od 100 h ni letjela više od 40 h (4) ≫Dobra koja podliježu trošarinama≪ smatraju se alkoholna pića, duhanske prerađevine i energenti osim plina koji se isporučuje pute sustava za prirodni plin na području E unije

9 Stjecanje dobara unutar EU
Stjecanjem dobara unutar EU smatra se nabava dobara iz druge države članice. Stjecanje dobara unutar EU oporezivo je u državi odredišta, a stjecatelji moraju imati dodijeljen PDV identifikacijski porezni broj PDV se plaća na stjecanje: svih dobara koja stječu porezni obveznici ili pravne osobe koje nisu porezni obveznici(npr. tijela drž upr) novih prijevoznih sredstava koja stječu porezni obveznici ili bilo koje druge osobe trošarinskih dobara koja stječu porezni obveznici ili pravne osobe koje nisu porezni obveznici premještanje poslovne imovine poreznog obveznika iz jedne u drugu državu članicu

10 PDV na stjecanje dobra unutar EU plaća
porezni obveznik pri stjecanju dobra unutar EU prijavljuje stjecanje kao obračunsku kategoriju putem prijave PDV-a pod uvjetom da ima pravo na odbitak PDV- pravna osoba koja nije porezni obveznik kada prijeđe prag stjecanja ( kuna) mali porezni obveznik (nije upisan u registar obveznika PDV-a) kada prijeđe prag stjecanje ili od njega odustane, porezni obveznik koji obavlja samo oslobođene isporuke bez prava na odbitak PDV-a kada prijeđe prag stjecanja ili od njega odustane.

11 Prodavatelj iz jedne države članice EU neće zaračunati PDV ako je riječ o kupcu, poreznom obvezniku, iz druge države članice EU pod uvjetom da je dobro stvarno otpremljeno iz jedne države članice u drugu. Porezna osnovica pri stjecanju dobara unutar EU je naknada za isporuku dobara koja uključuje sve ono što je stjecatelj dao ili treba dati isporučitelju Obveza PDV-a za stjecanje dobara unutar EU iskazuje se u prijavi PDV- PDV-a porezni obveznik ima ujedno pravo i na priznavanje pretporeza.

12 Obavljanje usluga Uslugom se smatra svaka transakcija koja se ne smatra isporukom roba. Obavljanjem usluga smatra se i: korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe osim za potrebe obavljanja djelatnosti obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog obveznika za njegove privatne potrebe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti.

13 Uvoz dobara Uvozom dobara smatra se svaki unos dobara u EU koja nisu u slobodnom prometu na području EU, Uvozom dobara smatra se i unos dobara koja jesu u slobodnom prometu na području EU, a potječu s trećih područja Uvoz iz zemalja koje nisu članice EU oporezuje Carinska uprava i utvrđuje osnov za plaćanje PDV Porezni obveznik uvoznik treba platiti carinski dug, u kojem je sadržan PDV u roku od 10 dana (iznimno uz odobrenje 30 dana) u korist državnog proračuna

14 Mjesto oporezivanja kod isporuke dobara
Kod isporuke dobara uvijek je važno utvrditi mjesto isporuke dobara, odnosno radi li se o isporuci dobara sa prijevozom ili bez prijevoza. isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze je mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke i hrvatski obveznik treba obračunati hrvatski PDV, isporuke dobara koja se otpremaju je mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme, ali primjerice ako porezni obveznik iz RH isporučuje dobra poreznom obvezniku iz Slovenije i dobra se prevezu u Sloveniju mjesto isporuke je također RH, Obzirom da su isporuke u drugu državu članicu oslobođene PDV-a, hrvatski porezni obveznik neće obračunati hrvatski PDV pod uvjetom da mu je slovenski porezni obveznik dao valjani PDV identifikacijski broj).

15 Mjestom isporuke dobara koja porezni obveznik iz jedne države članice isporučuje kupcu koji nije por. obveznik u drugoj državi članici oporezuju se prema načelu države podrijetla, tj isporučitelj dobra obvezan je na takve isporuke zaračunati PDV svoje države Od ovog pravila postoje izuzeci kada se radi o: prodaji novih prijevoznih sredstava, prodaji na daljinu kada je prijeđen prag isporuke prodaji dobara koja podliježu trošarinama.

16 Mjesto oporezivanja usluga
temeljno načelo kod oporezivanja inozemnih usluga primjenjivo je u situaciji kada uslugu obavlja por obveznik drugom poreznom obvezniku Tada se usluga oporezuje prema mjestu primatelja usluge. Pružatelj usluge u tom slučaju ispostavlja račun za izvršenu uslugu bez PDV-a te poreznu obvezu prenosi na primatelja usluge uz odgovarajuću napomenu na računu. PDV se obračunava sukladno propisima države u kojoj primatelj usluge ima sjedište, Bitno je napomenuti da ne postoji obveza stvarnog plaćanja PDV-a nego se obveza iskazuje u poreznim knjigama te se istovremeno priznaje kao pretporez U slučaju da primatelj usluge (poduzetnik) nije porezni obv. ili ako obavlja usluge koje su oslobođene oporezivanja, također je obvezan obračunati PDV kojeg je pružatelj usluge prenio na njega, ali u tom slučaju nema pravo na priznavanje pretporeza

17 obavljanje usluga osobi iz inozemstva koja nije porezni obveznik,
ukoliko porezni obveznik obavlja uslugu osobi iz inozemstva koja nije porezni obveznik, tj. fizičkoj osobi, tada se usluga oporezuje prema mjestu pružatelja usluge. Navedeno znači da pružatelj usluge izdaje račun za izvršenu uslugu sa PDV- obračunatim prema propisima svoje države O kakvoj vrsti usluge se radi? Kada bi se sve usluge oporezivale prema temeljnom načelu, oporezivanje inozemnih usluga bi bilo više nego jednostavno. Naravno - postoje izuzeci koje ćemo ukratko navesti u nastavku.

18 izuzeci oporezivanja usluga
Osnovno načelo plaćanja PDV-a je da se obavljanje usluge poreznom obvezniku oporezuje prema mjestu gdje se nalazi primatelj. Kada se usluge obavljaju između poreznih obveznika sa sjedištem u različitim državama članicama EU koristi se pravilo 'prijenosa porezne obveze' tzv. 'reverse charge'. To znači da će primjenjujući osnovno načelo kada je riječ o poreznim obveznicima od kojih je izdavatelj računa domaći porezni obveznik a primatelj registriran u inozemstvu obveza plaćanja PDV-a biti prebačena na primatelja Primatelj u tom slučaju će morati napraviti obračun. ALI , Ako je primatelj usluge osoba koja nije porezni obveznik onda će mjesto oporezivanja biti tamo gdje je mjesto isporučitelja usluge. I isporučitelj će biti obvezan platiti PDV na uslugu.   izuzeci oporezivanja usluga Usluge prijevoza Posredničke usluge Usluge u vezi s nekretninama Usluge u kulturi i njima slične usluge Usluge pripremanja hrane te posluživanja i opskrbe hranom i pićem

19 Mjesto isporuke dobara s prijevozom
(1) za dobra koja se prevoze mjestom isporuke smatra se mjesto gdje se nalaze na početku otpreme (2) Ako je mjesto iz kojeg se dobra otpremaju treća zemlja, tada se mjestom isporuke dobara koju obavi uvoznik, smatra država članica uvoza. (3) Iznimno, mjestom isporuke, smatra se mjesto gdje se prijevoz kupcu završava : a) ako dobra nisu predmet oporezivanja PDV-om, b) ne radi se o isporuci novih prijevoznih sredstava (4) Kad su dobra isporučena s trećeg područja i ako ih isporučitelj uvozi u državu članicu koja nije država članica u kojoj prijevoz završava, smatra se da su ona otpremljena iz države članice uvoznice.

20 (5) Stavci 3. i 4. ne primjenjuju se na isporuke koja su prevezena u istu državu članicu u kojoj završava otprema, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: a) isporučena dobra ne podliježu trošarinama b) ukupna vrijednost isporuka bez PDV-a, nije prešla prag isporuke koji je propisala ta država članica, c) ukupna vrijednost isporuka bez PDV-a, u prethodnoj kalendarskoj godini nije prešla prag isporuke koji je propisala ta država članica. (6) U slučaju da ukupna vrijednost isporuka prijeđe prag isporuke, mjestom isporuke dobara, koja je iz tuzemstva otpremio isporučitelj je država članica u koju su dobra otpremljena.

21 vrijednost isporuka inozemnog isporučitelja- prag isporuke
(7) U slučaju da je ukupna vrijednost isporuka veća od ,00 kuna (prag isporuke), mjestom isporuke dobara smatra se tuzemstvo. (8) Isporučitelj može odlučiti da je mjesto takvih isporuka u tuzemstvu i kada ukupna vrijednost njegovih isporuka nije prešla prag isporuke, (9) Isporučitelj koji izjavi da ne želi da se na njega primjenjuje prag isporuke mora navedeno primjenjivati najmanje dvije kalendarske godine i mora podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog br (10) Mjesto isporuke dobara koja je otpremio isporučitelj , sa ili bez probnog rada tih dobara , je mjesto gdje se ta dobra sastavljaju ili postavljaju

22 Mjesto isporuke dobara na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima
(1) Mjestom isporuke prijevoza putnika obavljenog u EU smatra se mjesto početka prijevoza putnika. (2) Dionica prijevoza je dio između mjesta početka i završetka prijevoza bez zaustavljanja na području izvanEU (3) U smislu stavka 2. ovoga članka: a) mjesto početka prijevoza putnika- je prvo predviđeno mjesto ukrcaja putnika unutar EU b) mjesto završetka prijevoza je posljednje mjesto iskrcaja unutar EU onih putnika koji su se ukrcali u EU, prije zaustavljanja izvan EU (4) U slučaju povratnog putovanja, povratna dionica puta

23 Mjesto isporuke dobara putem sustava za prirodni plin, električnu energiju, grijanje ili hlađenje
(1) Kod isporuke plina putem sustava za prirodni plin koji se nalazi na području EU mjestom isporuke je mjesto gdje taj preprodavatelj ima sjedište ili prebivalište (2) Poreznim obveznikom preprodavateljem smatra se porezni obveznik kojem je osnovna djelatnost kupnja i prodaja plina, električne energije, grijanja ili hlađenja (3) ako se isporuka plin, električnu energiju ne vrši putem sustava i preprodavatelja mjestom isporuke smatra se mjesto gdje kupac koristi i troši ta dobra. (4) Ako kupac nije u cijelosti stvarno potrošio prirodni plin, el en , smatra se da su ta nepotrošena dobra potrošena na mjestu gdje kupac kojem se dobra isporučuju ima sjedište .

24 Mjesto obavljanja usluga
(1) Mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. (2) Mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik smatra se mjesto u kojem porezni obveznik koji obavlja usluge ima sjedište. Ako te usluge u mjestu različitom od mjesta sjedišta poreznog obvez. mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište PJ . Ako takvo sjedište ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište poreznog obveznika koji obavlja usluge.

25 Posebne odredbe Posredničke usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici mjestom obavljanja usluga je mjesto gdje je obavljena transakcija za koju se posreduje Usluge u vezi s nekretninama-Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi. uključujući posrednika za prodaju smještaj u hotelima ili objektima slične namjen uključujući kampove ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme građevinskih radova, kao što su usluge arhitekata i građ.nadzora i sl.

26 Usluge prijevoza (1) Mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra se mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima. (2) Mjestom obavljanja usluga prijevoza dobara, osim prijevoza unutar EU, za osobe koje nisu porezni obveznici je mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima. (3) Mjestom obavljanja usluga prijevoza dobara unutar EU za smatra se mjesto početka prijevoza. (4) Prijevoz dobara unutar EU je prijevoz kod kojeg se mj početka i završetka prijevoza nalaze na područjima dviju država članica.

27 (5) Mjesto početka prijevoza je mjesto u kojemu stvarno počinje prijevoz dobara, mjesto završetka prijevoza je mjesto u kojemu stvarno završava prijevoz dobara. (6) PDV se ne obračunava osobama koje nisu porezni obveznici na dio prijevoza dobara unutar EU u koji se obavlja na vodama koje ne pripadaju području EU (1) Mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, događanjima smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju. (2 događanja kao što su izložbe i sajmovi, , smatra se mjesto gdje se te aktivnosti stvarno odvijaju. (3) Mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik je mjesto gdje se te usluge stvarno obavljaju i to a) pomoćne usluge u prijevozu kao što su utovar, istovar, pretovar, rukovanje i slično, b) procjena pokretnih materijalnih dobara i radovi na takvim dobrima

28 Usluge pripremanja hrane i usluge opskrbe pripremljenom hranom i pićem
(1) Mjestom obavljanja usluga pripremanja hrane smatra se mjesto gdje se te usluge stvarno obavljaju. (2) Mjestom obavljanja usluga pripremanja hrane na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima u EU smatra se mjesto početka prijevoza

29 Iznajmljivanje prijevoznih sredstava
(1) Mjestom obavljanja usluga kratkotrajnog iznajmljivanja prijevoznih sredstava smatra se mjesto gdje se ta prijevozna sredstva stvarno stavljaju na raspolaganje primatelju usluge. (2) Mjesto iznajmljivanja prijevoznih sredstava, osim kratkotrajnog iznajmljivanja, osobi koja nije porezni obveznik je mjesto gdje ta osoba ima sjedište, (3) mjestom iznajmljivanja plovila za razonodu osobi koja nije porezni obveznik, smatra se mjesto gdje je to plovilo stvarno stavljeno na raspolaganje korisniku, ako tu uslugu obavi isporučitelj iz mjesta u kojem ima sjedište ili poslovnu jedinicu koja se nalazi u tom mjestu. (4) kratkotrajnim iznajmljivanje je korištenje prijev sredstva koje traje najviše 30 a, plovila, 90 dana.

30 Mjesto oporezivanja za Ostale usluge
a) prijenos i ustupanje autorskih prava, b) usluge oglašavanja, c) usluge konzultanata, inženjera, odvjetnika, računovođa, prevoditelja d) usluge obrade podataka, e) ustupanje informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima f) bankarske i financijske transakcije, transakcije osiguranja reosiguranje, g) ustupanje osoblja, h) iznajmljivanje pokretne imovine, osim prijevoznih sredstava, j) omogućavanje pristupa do sustava za prirodni plin do bilo koje mreže, Ako je primatelj usluge unutar EU osoba koja je porezni obveznik mjestom obavljanja usluga je mjesto korisnika Ako je primatelj usluge unutar EU osoba koja nije porezni obveznik onda će mjesto oporezivanja biti tamo gdje je mjesto isporučitelja usluge i isporučitelj je obvezan platiti PDV na obavljenu uslugu.   osobi koja nije porezni obveznik i koja ima sjedište izvan EU mjestom obavljanja usluga je mjesto gdje primatelj ima sjedište,

31 a) telekomunikacijske usluge,
Telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznic (1) osobi koja nije porezni obveznik mjesto obavljanja usluga je mjesto gdje ta osoba ima sjedište,za a) telekomunikacijske usluge, b) usluge radijskog i televizijskog emitiranja, c) elektronički obavljene usluge. (2) ne radi se o elektroničkoj usluzi. Komunikacija putem e-pos (3) ≫Telekomunikacijskim uslugama≪ smatraju se usluge koje se odnose na prenošenje teksta i slika, (4) ≫Elektronički obavljenim uslugama≪ osobito se smatra: a) isporuka web-sj, , daljinsko održavanje programa i opreme b) isporuka računalnih programa i njihovo ažuriranje, c) isporuka slika, tekstova i inform te pristupa bazama podataka, d) isporuka glazbe, filmova i igara, e) učenje na daljinu.

32 Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja ili neoporezivanja
radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, Ministar financija može pravilnikom propisati. a) da je mjesto obavljanja usluga, koje se nalazi u tuzemstvu, iako se te usluge stvarno koriste izvan EU b) da je mjesto obavljanja usluga, koje se nalazi izvan EU, u tuzemstvu iako se te usluge stvarno koriste osobe u tuzemstvu.

33 Mjesto stjecanja dobara unutar Europske unije
(1) Mjestom stjecanja dobara unutar EU smatra se mjesto gdje završava otprema ili prijevoz dobara stjecatelju,odnosno (2) područje države članice koja je stjecatelju izdala PDV identifikacijski broj pod kojim je stekao dobra, (3) Ako stjecatelj dokaže da je PDV na stjecanje obračunan u državi članici u kojoj je otprema ili prijevoz dobara završio, porezna osnovica se umanjuje u državi koja mu je izdala PDV identifikacbroj pod kojim je stekao ta dobra. (4) smatra se da je PDV obračunan na stjecanje dobara unutar EU ako stjecatelj: a) dokaže da je stjecanje obavio radi daljnje isporuke u državu članicu i da je primatelj dobara obvezan platiti PDV b) podnese Zbirnu prijavu u skladu sa Zakona.

34 Mjesto uvoza dobara (1) Mjesto uvoza dobara je država članica na čijem se području dobra nalaze pri unosu u EU (2) Iznimno, ako su pri unosu u EU dobra koja se ne nalaze u slobodnom prometu stavljena u jedan od postupaka oslobođenja od PDV postupak privremenog uvoza s potpunim oslobođenjem od plaćanja carine u skladu s carinskim propisima, mjesto uvoza takvih dobara je država članica na čijem se području za ta dobra prestanu primjenjivati ti postupci oslobođenja

35 Trostrani posao Kada u isporuci istih dobara sudjeluju tri sudionika iz tri različite države članice EU tada postoji mogućnost korištenja pojednostavljenja u obračunu PDV-a koji je propisano za trostrani posao. (1) »Trostranim poslom« smatra se transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice zaključe za ista dobra koja su prevezena ili otpremljena od prvog isporučitelja neposredno posljednjem kupcu te kada su ispunjeni uvjeti za oslobođenje iz stavka 2. ovoga članka. to se primjenjuje i kada je posljednji kupac pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a.

36 (2) Stjecanje dobara unutar EU obavljeno u tuzemstvu oslobođeno je PDV-a pod sljedećim uvjetima:
a) porezni obveznik (stjecatelj) nema sjedište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, ali je registriran za potrebe PDV-a, na području Europske unije u nekoj drugoj državi članici b) stjecanje dobara obavljeno je u svrhu daljnje isporuke koju obavlja por. obveznik (stjecatelj) u tuzemstvu, c) stečena dobra izravno se otpremaju iz druge države članice primatelju isporuke u kojoj taj stjecatelj nije kao porez. obveznik registriran za potrebe PDV-a, ili d) primatelj isporuke dobara je porezni obveznik koja inače nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a u tuzemstvu, e) primatelj iz točke d) ovoga stavka obračunava i plaća PDV kao učesnik trostranog posla

37 (3) Ako se primjenjuje oslobođenje tada račun mora
(3) Ako se primjenjuje oslobođenje tada račun mora. sadržavati i sljedeće: a) poziv na odredbe članka 141. Direktive Vijeća 2006/112/EZ -napomenu≫prijenos porezne obveze≪, b) PDV identifikacijski broj pod kojim je (stjecatelj) obavio stjecanje unutar EU i daljnju isporuku dobara, c) PDV identifikacijski broj primatelja isporuke. (4) Kod trostranog posla primatelj oporezive isporuke dobara obvezan je platiti PDV (5) Ako se radi o trostranom poslu stjecatelj koji obavlja daljnju isporuku dobara u Zbirnoj prijavi mora. iskazati podatke po odredbama ovoga Zakona.

38 Primjer trostranog posla i postupka oporezivanja
Primjer postupka a)Prodavatelj iz Hrvatske prodaje robu Kupcu 1 iz Njemačke i po nalogu Kupca 1 iz Njemačke otprema robu Kupcu 2 u Poljsku 1. Prodavatelj iz Hrvatske treba pribaviti/provjeriti PDV identifikacijski broj Kupca 1 iz Njemačke 2.Izdaje račun Kupcu iz Njemačke i bez obračunatog PDV-a sa napomenom “Oslobođeno PDV-a temeljem članka prijenos porezne obveze -” 3.Unosi isporuku u obrazca PDV-a na poziciju I.3.

39 Nastanak oporezivog događaja i obv obračuna PDV
obveza obračuna PDV-a i oporezivi događaj nastaje kada su dobra isporučena ili usluge obavljene. Za isporuke dobara ili obavljene usluge za koje se kontinuirano izdaju računi ili obavljaju plaćanja, obveza obračuna PDV-a nastaje završetkom razdoblja na koje se takvi računi ili plaćanja odnose. Za usluge za koje je primatelj obvezan platiti PDV a koje se kontinuirano obavljaju u razdoblju duljem od godinu dana i za koje u tom razdoblju nisu izdani računi ili nije obavljeno plaćanje obveza obračuna PDV-a nastaje nakon isteka svake kalendarske godine sve dok se ne obustavi obavljanje usluga. Za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a na nastaje u trenutku primitka predujma i za taj predujam porezni obveznik treba izdati račun .

40 Nastanak obaveze obračuna pdv
Ako račun nije izdan, a isporuka dobara ili usluga je obavljena, obveza obračuna PDV-a nastaje kada je nastao oporezivi događaj, odnosno, kada je obavljena. isporuka dobara ili uslu. Za korištenje dobara u druge svrhe osim za obavljanje djelatnosti te za obavljanje usluga bez naknade ili u druge svrhe osim za obavljanje djelatnosti obveza obračuna PDV-a nastaje u trenutku korištenja dobara, odnosno obavljanja usluge. Za stjecanje dobara unutar EU obveza obračuna PDV-a nastaje u trenutku stjecanja dobara unutar EU, odnosno, u trenutku izdavanja računa ili najkasnije petnaestog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je isporuka u EU obavljena. Za uvoz dobara obveza obračuna PDV-a nastaje u trenutku uvoza dobara.

41 POREZNA OSNOVICA porezna osnovica je naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. porezna osnovica je i marža koja je jednaka razlici između prodajne i nabavne cijene isporučenih dobara, umanjeno za svotu PDV-a koja je sadržana u toj marži U poreznu osnovicu uračunavaju se iznosi drugih poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju

42 U poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke, kao ni iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u njegovo ime i za njegov račun i koje u evidencije unosi kao prolazne stavke. Ispravak porezne osnovice moguć je u slučaju ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijestiti isporučitelja. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU je naknada za isporuku dobara kako se utvrđuje za ista dobra u tuzemstvu. U nabavnu cijenu ulazi i iznos trošarine koju je stjecatelj trošarinskih dobara unutar EU obvezan platiti ili je platio. U slučaju da stjecatelj naknadno ostvari povrat trošarine, porezna osnovica dobara će se odgovarajuće umanjiti.

43 Pri uvozu dobara poreznu osnovicu čini carinska vrijednost utvrđena prema carinskim propisima. Ako nisu uključeni u carinsku vrijednost, u poreznu osnovicu pri uvozu uključuju se porezi, carine, pristojbe i sl. davanja koja se plaćaju izvan drž članice uvoznice te davanja koja se plaćaju pri uvozu, osim PDV U poreznu osnovicu ulaze i sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza, osiguranja i sl., nastali do prvog odredišta unutar područja države članice uvoznice te oni koji nastanu pri prijevozu do drugog odredišta unutar EU. U poreznu osnovicu se ne uključuju sniženja cijena zbog popusta te rabati odobreni i obračunati kupcu u trenutku uvoza. Ako su elementi za utvrđivanje porezne osnovice pri uvozu utvrđeni u stranoj valuti, tečaj se utvrđuje u skladu s propisima EU kojima se uređuje izračunavanje carinske vrijednosti.

44 PREDMET OPOREZIVANJA Isporuka dobara u tuzemstvu
Stjecanje dobara unutar Europske unije Isporuka novih prijevoznih sredstava Obavljanje usluga u tuzemstvu Korištenje dobara, što čine dio poslovne imovine Obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog.obvez Uvoz dobara osnov za obračun PDV je naknada za isporučena dobra ili nabavna cijena tih ili sličnih dobara ili ukupni trošak obavljanja usluga

45 Stope PDV-a Opća stopa PDV-a je 25%, uz primjenu sniženih stopa 5% i 13%. Po stopi 5% oporezuju se kruh, mlijeko, knjige, lijekovi i medicinska oprema, kino ulaznice, dnevne novine te znanstveni časopisi. Po stopi 13% oporezuju se usluge smještaja u hotelima ili objektima slične namjene, ugostiteljske usluge, novine i časopisi koji izlaze periodično, jestiva ulja i masti biljnog i životinjskog podrijetla, dječja hrana, isporuka vode, šećer, ulaznice za koncerte.

46 PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 5% na isporuke
a) sve vrste kruha, b) sve vrste mlijeka c) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, d) lijekove koji se izdaju na liječnički recept e) medicinsku opremu, pomagala za uporabu invalida propisane Pravilnikom HZZO f) kino ulaznice,g) dnevne novine h) znanstvene časopise.

47 PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na isporuke
a) usluge smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u ugost. objektima b) usluge pripremanja hrane u ug. objektima te usluživanje bezalkoholnih pića , vina i piva c) novine i časopise koji izlaze periodično d) jestiva ulja i masti, e) dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica f) isporuku vode, osim vode u bocama ili u sl.ambalaži, g) bijeli šećer od trske i šećerne repe u kristalnom obliku, h) ulaznice za koncerte. i) časopisi za kulturu i umjetnost.

48 OSLOBOĐENJA OD PDV-a 1. Oslobođenja za određene djelatnosti od javnog interesa Čl 39. 2. Oslobođenja za ostale djelatnosti Članak 40. 3. Oslobođenja za transakcije unutar Europske unije 3.1. Oslobođenja za isporuke dobara unutar Europske unije Čl 41. 3.2. Oslobođenja za stjecanje dobara unutar Europske unije Čl.42. 3.3. Oslobođenja za određene usluge prijevoza Članak 43. 4. Oslobođenja pri uvozu Članak 44. 5. Oslobođenja pri izvozu Članak 45. 6. Oslobođenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini Čl 46. 7. Oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom Članak 47. 8. Oslobođenja za isporuke koje su izjednačene s izvozom čl. 48 9. Oslobođenja za usluge posredovanja Članak 49. 10. Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trg

49 Oslobođenja za određene djelatnosti od javnog interesa Čl 39
a) poštanska usluga i s njom povezane isporuke b) bolnička i s time povezane djelatnosti c) obavljanje medicinske njege d) isporuke ljudskih organa, krvi i majčinog mlijeka, e) usluge što ih obavljaju dentalni tehničari te isporuka zubnih/protetskih nadomjestaka, f) usluge udruženja koja obavljaj djela.oslobođene PDV g) usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, h) usluge-isporuke dobara povezane sa zaštitom djece i oml i) obrazovanje djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obr k) ustupanje vjerskih ili filozofskih institucija l) usluge neprofitnih pravnih osoba

50 m) usluge usko povezane uz sport
n) usluge u kulturi i koje obavljaju ustanove o) usluge i isporuke dobara koje obavljaju pravne osobe čije su djelatnosti oslobođene PDV p) usluge prijevoza bolesnih ili ozlijeđenih osoba r) djelatnosti radija i tv, osim komercijalnih. (2) Oslobođenje od plaćanja PDV-a ne primjenjuje se za isporuke dobara ili ako: a) te isporuke dobara ili usluga nisu neophodne za isporuke oslobođene PDV-a ili b) je njihova osnovna svrha ostvarenje dodatnih prihoda i ako se dobit ostvari da se ne raspodjeljuje, nego koristi za poboljšanje obavljanja usluga.

51 Oslobođenja za ostale djelatnosti Čl 40
PDV-a su oslobođene: a) transakcije osiguranja i reosiguranja, s njima povezane usluge b) odobravanje kredita i zajmova, uključujući i posredovanje c) ugovaranje kreditnih garancija i svi poslovi po kreditnim garanc d) transakcije, posredovanje, u vezi sa štednim, tekućim i žiro rn., e) transakcije, i posredovanje, u vezi s valutama, i novčanicama i f) transakcije, uključujući posredovanje,u vezi s dionicama, udjelima g) usluge upravljanja investicijskim fondovima, h) isporuka poštanskih maraka te državnih i drugih sličnih biljega, i) priređivanje lutrijskih igara, igara na sreću u casinima, j) isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja ako do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine., k) isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta,Ako obveznik tako odlući) l) najam stambenih prostorija

52 (2) PDV-a su oslobođene isporuke dobara koja se koriste isključivo za djelatnosti oslobođene PDV-a
(3) obveznik ima pravo izbora za oporezivanje ako povremeno odobrava zajmove za isporučena dobara (4) Porezni obveznik ima pravo izbora za oporezivanje isporuka pod uvjetom da je kupac p.obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Pravo izbora može se primijeniti u trenutku isporuke. (5) Isporukom građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, prije prvog nastanjenja odnosno korištenja, ili isporukom kod koje od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine (6) Građevinskim zemljištem smatra se zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje. (7) Prvim nastanjenjem smatra se trenutak stavljanja nekretnine u uporabu obveznik mora imati dokument.

53 Oslobođenja za isporuke dobara unutar Europske unije Čl 41.
(1) PDV-a su oslobođene: a) isporuke dobara iz tuzemstva u drugu državu članicu b) isporuke novih prijevoznih sredstava c) isporuke dobara koja podliježu trošarinama a čija stjecanja unutar E unije, nisu predmet oporezivanja PDV- d) isporuke dobara koja se premještaju u drugu državu EU (2) Oslobođenje iz članka ne primjenjuje se na isporuku koju obavi mali porezni obveznik te na isporuku dobara obavljenu poreznom obvezniku čija stjecanja dobara unutar EU nisu predmet oporezivanja PDV (3) Oslobođenje se ne primjenjuje se na isporuku dobara koja podliježu trošarinama koju obavi mali por.obveznik Mali porezni obveznik je onaj čija vrijednost isporuka u prethodnoj g.nije bila veća od ,00 kuna.

54 Oslobođenja za stjecanje dobara unutar EU Čl 42. i čl.43
PDV-a je oslobođeno stjecanje dobara unutar EU a) ako bi isporuka tih dobara u tuzemstvu bila u svakom slučaju oslobođena plaćanja PDV-a, b) ako bi uvoz tih dobara bio u svakom slučaju oslobođen plaćanja PDV-a, c) za koje bi stjecatelj u svakom slučaju imao pravo na povrat cjelokupnog iznosa PDV-a (2) Plaćanja PDV-a oslobođena je usluga međunarodnog prijevoza putnika, osim cestovnog i željezničkog.

55 Oslobođenja pri uvozu Članak 44.
PDV-a pri uvozu je oslobođeno uvoz dobara čija bi isporuka bila oslobođena plaćanja PDV-a u R H uvoz dobara nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika, uvoz os imovine pri preseljenju i sklapanju braka uvoz osobne imovine koju se naslijedili izvan EU uvoz plodova poljodjelstva, ratarstva, stočarstva pograničnom podr uvoz terapeutskih tvari ljudskog podrijetla uvoz dobara za obrazovanje, zapošljavanje uvoz besplatno dobivenih dobara radi besplatne podjele potrebitim uvoz odličja i priznanja ,dokumenata, isprava uvoz zlata koji obavi Hrvatska narodna banka, ponovni uvoz dobara koji obavi osoba koja ih je izvezla, ako su ta dobra oslobođena plaćanja carine,

56 Oslobođenje za transakcije unutar EU
Isporuke dobara unutar EU oslobođene su plaćanja PDV-a u RH, a stjecatelj dobara obvezan je u svojoj državi članici obračunati PDV na stjecanje dobara. Oslobođenje se primjenjuje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: • hrvatski porezni obveznik koji isporučuje dobra ima dodijeljen PDV identifikacijski broj dobra se stvarno otpremaju iz RH u drugu državu članicu poreznom obvezniku (potrebno imati dokaz o prijevozu) porezni obveznik iz druge države članice ima valjani PDV identifikacijski broj Ako navedeni uvjeti nisu ispunjeni te nema dokaza o prijevozu, oslobođenje nije moguće te se na takvu isporuku mora obračunati hrvatski PDV.

57 Isporukom dobara unutar EU ne smatra se:
ugradnja dobara na području druge države članice isporuka dobara u okviru posebnih postupaka oporezivanja prodaja na daljinu privremeno korištenje (primjerice dobra za sajam/izložbe) isporuka malih poreznih obveznika isporuke na brodovima ili u zrakoplovima prema posebnim uvjetima.

58 Primjer isporuke dobara unutar EU:
Hrvatski porezni obveznik koji ima hrvatski PDV identifikacijski broj isporučuje stroj talijanskom poreznom obvezniku koji ima talijanski PDV identifikacijski broj. Prilikom ispostavljanja računa hrvatski porezni obveznik neće obračunati PDV, već će navesti PDV identifikacijski broj talijanskog poreznog obveznika i napomenu da se radi o isporuci unutar EU koja je oslobođena PDV-a. Talijanski porezni obveznik će temeljem tako primljenog računa obračunati na primljeni stroj talijanski PDV. Za obavljenu isporuku dobara unutar EU porezni obveznik mora izdati račun i to najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je obavljena isporuka. Takvu isporuku će porezni obveznik iskazati u Obrascu PDV-a te Obrascu ZP (Zbirna prijava) koji se podnose do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.

59 Oslobođenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini Čl 46.
(1) Plaćanja PDV-a oslobođeno je obavljanje usluga na pokretnoj imovini stečenoj ili uvezenoj u Hrvatsku u svrhu obavljanja tih usluga, koju iz Europske unije otpremi ili preveze pružatelj usluga ili uobičajeno boravište u i Hrvatskoj, odnosno treća osoba za njihov račun. (2) Za primjenu oslobođenja iz ovoga članka potrebna je dokumentacija u skladu s carinskim propisima.

60 Oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom Čl 47
(1) Plaćanja PDV-a oslobođeno je sljedeće: a) isporuke goriva i dobara za opskrbu plovila na otvorenom moru i prijevoz putnika uz naknadu b) isporuke goriva i dobara za opskrbu ratnih brodova c) isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje plovila te isporuke, iznajmljivanje, popravci e) isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje zrakoplova zrakoplovnih tvrtki koje prometuju uz naknadu na međunarodnim, linijama f) isporuke goriva i dobara za opskrbu zrakoplova iz točke e) ovoga stavka, g) obavljanje usluga, osim, koje služe neposredno za potrebe zrakoplova ili njihovog tereta. (2) Porezni obveznik mora imati dokaze o pravu na oslobođ.

61 Oslobođenja za isporuke koje su izjednačene s izvozom Čl.48.
(1) Plaćanja PDV-a oslobođene su sljedeće isporuke: a) isporuke dobara ili obavljanje usluga u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma, b) isporuke dobara organizacijama koje je osnovala EU pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i Sporazumom između R H i c) isporuke dobara ili obavljanje usluga međunarodnim tijelima koja priznaje R H d) isporuke dobara ili obavljanje usluga na području R H za potrebe NATO ili civilnog osoblja koje ih prati e) isporuke dobara ili obavljanje u drugu državu članicu, namijenjenih za potrebe oružanih snaga države članice f) isporuke zlata središnjim bankama.

62 Oslobođenja za usluge posredovanja Članak 49.
(1) Plaćanja PDV-a oslobođene su usluge posredovanja obavljene u ime i za račun druge osobe za: a) izvozne isporuke na područje izvan EU b) postupke iz usluga na pokretnoj imovini c) isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom i usluga koje su izjednačene s izvozom d) transakcije koje se obavljaju izvan Europske unije. (2) Oslobođenje za usluge posredovanja ne primjenjuje se na putničke agencije koje u ime i za račun putnika obavljaju usluge u drugim državama članicama.

63 Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu Čl
Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu Čl. 50 DO 54 a) isporuke dobara namijenjenih podnošenju carinarnici i po potrebi za privremeni smještaj, uvoz dobara.za potrebe Poreznih skladišta dok se na njih primjenjuje postupak poreznog skladišt. Plaćanja PDV-a oslobođen je uvoz i isporuka svih dobara koja se smještaju u porezno skladište: a) ako su dobra namijenjena trgovinama oslobođenim PDV-a koje se nalaze u zračnoj ili pomorskoj luci, b) ako su dobra namijenjena poreznim obveznicima za isporuku putnicima u zrakoplovima i brodovima

64 Oslobođenja pri izvozu čl 45
1) Plaćanja PDV-a oslobođene su sljedeće transakcije: 1. isporuke koja iz RH otpremi isporučitelj izvan EU 2. isporuke bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, osim isporuke goriva i opreme za opskrbu, koja iz RH otpremi ili preveze izvan EU sam kupac ili netko za kupca koji nema sjedište u RH 3. isporuke dobara ovlaštenim tijelima koja ih izvoze iz EU u okviru humanitarnih, dobrotvornih ili obraz dj 4. obavljene usluge, uključujući prijevozne i pripadajuće pomoćne usluge,

65 (2) isporuka dobara u osobnoj prtljazi iznose putnici, oslobođenje se primjenjuje uz sljedeće uvjete: a) da putnik nema prebivalište na podr.EU b) da je ukupna vrijednost isporuke veća od 740,00 kn c) da su dobra prevezena izvan EU prije isteka tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka i d) da postoji dokaz o izvozu, račun i obrazac koji je potvrdila carinarnica (3) Prebivalištem smatra se mjesto upisano u putovnicu, (4) oslobođenje se ostvaruje uz dokaz o izvozu, (5) Oslobođenje od PDV-a ne primjenjuje se na naftne deriv. (6) Oslobođenje se ostvaruje se putem zahtjeva za povrat pdv 2. za povrat PDV-a, postupak, motaju se imati dokazi o izvozu i knjigovodstvena evidencija za provedbu

66 Odbitak pretporeza i ispostavljanje računa
Pravo na odbitak pretporeza jedan je od najvažnijih segmenata sustava PDV-a i temeljno je pravo svakog poreznog obveznika upisanog u registar obveznika PDV- Odbitkom pretporeza oporezivanje PDV-om svodi se na oporezivanje dodane vrijednosti, porezni obveznik može odbiti PDV kojeg je platio prethodnom poreznom obvezniku unutar prometno-proizvodnog lanca te se na taj način ostvaruje načelo neutralnosti.

67 Pravo na odbitak PDV-a (pretporeza) ima:
porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a ima pravo odbiti PDV obračunat za primljene isporuke dobara ili usluga, za stjecanje dobara iz EU, za primljene usluge iz EU i trećih zemalja te za uvoz dobara koja mu služe za potrebe njegovih oporezivih transakcija, svaka osoba (npr. građanin, ministarstva, ustanove itd.) koja isporučuje nova prijevozna sredstva u drugu državu članicu EU. Pravo na odbitak pretporeza nemaju porezni obveznici koji obavljaju isporuke dobara i usluga oslobođene PDV-a kao i mali porezni obveznici.

68 Ograničenje prava na odbitak pretporeza
Porezni obveznik ne može odbiti pretporez za: 1. nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima te 2. nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije (ugošćivanje i darivanje poslovnih partnera, plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor i sl. Ograničenje se ne primjenjuje na prijevozna sredstva koja se koriste za obavljanje određenih djelatnosti (npr. obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, daljnju prodaju i sl.) te ako se radi o motornim vozilima kategorije N1 koja nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila.

69 Podjela pretporeza (1) Ako porezni obveznik koristi dobra i usluge koje su mu obavljene, djelomično za isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza i za obavljanje isporuka dobara i usluga za koje nije dopušten odbitak pretporeza, tada može odbiti samo onaj dio koji se odnosi na transakcije za koje je dopušten odbitak pretporeza. (2) Iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza izračunava se kao razmjerni dio. (4) Dio pretporeza koji se može odbiti utvrđuje se na godišnjoj razini (5) Dio pretporeza koji se može privremeno odbiti tijekom tekuće godine, izračunava se na temelju transakcija iz prethodne godine.

70 (6) Odbitak pretporeza tijekom tekuće kalendarske god na temelju privremenog izračuna porezni obveznik je obvezan uskladiti u prijavi PDV-a koju podnosi za porezno razdoblje (7) Iznimno može dio pretporeza koji može odbiti, utvrđivati odvojeno za svaki dio svog poslovanja, uz uvjet da za svaki dio vodi odvojeno knjigovodstvo. (8) Ako porezni obveznik izabere način utvrđivanja dijela pretporeza koji može odbiti o tome mora izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave prije početka obračunskog razdoblja u kojem počinje to primjenjivati. (9) Porezna uprava može zabraniti poreznom obvezniku način utvrđivanja dijela pretporeza koji može odbiti ako porezni obveznik s izabranim načinom podjele pretporeza ne omogućuje nadzor nad obračunavanjem iplaćanjem PDV-a u skladu s odredbama ovoga Zakona.

71 Ispravak odbitka pretporeza
(1) Porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza ako je odbitak viši ili niži od onoga na koji je porezni obveznik imao pravo. (2) Porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza ako se nakon podnošenja prijave PDV-a promjene čimbenici na temelju kojih je utvrđen iznos odbitka pretpor. (3) Iznimno nije obvezan ispraviti odbitak pretporeza u slučaju uništenja, gubitka ili krađe dobara za koje postoje valjani dokazi, kao i kod davanja poklona male vrijednosti i uzoraka.

72 Ispravak odbitka pretporeza kod gospodarskih dobara
1) Ako se u vezi nekog gospodarskog dobra u roku od pet godina promjene uvjeti koji su u toj godini bili mjerodavni za odbitak pretporeza, tada se za razdoblje nakon promjene obavlja ispravak pretporeza. Promjenom uvjeta smatra se naknadna promjena tih uvjeta koja je dovela do većeg ili manjeg prava na odbitak pretporeza u odnosu na godinu u kojoj je dobro nabavljeno ili proizvedeno. Kada se radi o nekretninama,tada se umjesto razdoblja od pet godina primjenjuje razdoblje od 10 godina. (2) Godišnji iznos ispravka pretporeza iznosi 1/5, odnosno 1/10 iznosa PDV-a koji je bio zaračunan za gospodarska dobra. (3) Gospodarskim dobrima smatraju se dobra koja spadaju u dugotrajnu imovinu poreznog obveznika. (4) Ispravak pretporeza nije potrebno obavljati ako pretporez koji bi se trebao ispraviti iznosi manje od 1.000,00 kn

73 Ispravak odbitka pretporeza kod isporuke gospodarskih dobara
(1) Ako porezni obveznik unutar razdoblja za ispravak pretporeza isporučuje gospodarsko dobro, smatra se da je gospodarsko dobro korišteno za gospodarsku djelatnost poreznog obveznika do isteka razdoblja za ispravak pretporeza. Gospodarska djelatnost smatrat će se u cijelosti oporezivom ako je isporuka gospodarskog dobra oporezivana. Gospodarska djelatnost smatrat će se u cijelosti oslobođenom PDV-a ako je isporuka gospodarskog dobra oslobođena.

74 Ispravak odbitka pretporeza za zalihe dobara
(1) kod prijelaza s redovnog postupka oporezivanja na posebni postupak oporezivanja propisan za male poduzetnike. porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza za zalihe dobara ako je odbitak viši ili niži od onog na koji je porezni obveznik imao pravo.

75 POVRAT PDV-a Povrat PDV-a po prijavi PDV-a
(1) Porezni obveznik koji u obračunskom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza, čiji je iznos veći od njegove porezne obveze, ima pravo na povrat te razlike ili može iznos preplaćenog PDV-a prenijeti u sljedeće obračunsko razdoblje. (2) Ako por. obveznik zahtijeva povrat preplaćenog PDV-a, Porezna uprava obvezna je vratiti tu razliku u roku od 30 dana od dana predaje prijave PDV-a, a najkasnije u roku od 90 dana od dana pokretanja poreznog nadzora.

76 Povrat PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području Europske unije
(1) Porezni obveznik koji na području EU nema sjedište,, ima pravo na povrat PDV-a zaračunanog za pokretna dobra i usluge koje su mu obavili drugi porezni obveznici u RH ili koji mu je zaračunan prilikom uvoza dobara u R H. Pravo na povrat PDV-a ostvaruje pod uvjetom da u državi podrijetla podnositelja zahtjeva tuzemni porezni obveznik također ima pravo na povrat PDV-a. (2) Pravo na povrat PDV-a ima porezni obveznik koji u razdoblju za koje traži povrat PDV-a nije obavljao isporuke dobara i usluge za koje je mjesto oporezivanja u R H, osim: a) prijevoznih i s prijevozom povezanih usluga, oslobođenih plaćanja PDV b) usluga za koje je u skladu s čl 75. obvezna platiti osoba kojoj su usluge obavljene.

77 (3) Kod povrata PDV-a primjenjuju se odredbe koje se odnose na odbitak pretporeza.
(4) Porezni obveznik koji na području EU nema sjedište nema pravo na povrat PDV-a za: a) nema pravo povrata pretporeza za iznose PDV-a koji su, netočno zaračunani, b) iznose PDV-a koji su zaračunani za isporuke dobara koje su oslobođene plaćanja PDV-a (5) da bi ostvario pravo na povrat PDV-a mora Poreznoj upravi predati zahtjev za povrat PDV-a najkasnije do 30. lipnja kalendarske godine nakon završetka kalendarske god na koju se zahtjev odnosi.

78 (6) Razdoblje povrata ne smije biti dulje od jedne godine niti kraće od tri mjeseca zaredom.
Zahtjevi za povrat mogu se odnositi i na razdoblje kraće od tri mj ako to razdoblje obuhvaća kraj godine. (7) Zahtjev za povrat PDV-a može se podnijeti ako iznos PDV-a koji se traži povrat nije manji od 3.100,00 (8) Zahtjev za povrat PDV-a koji se odnosi na razdoblje od jedne godine, može se podnijeti ako iznos PDV-a za koji se traži povrat nije manji od 400 kn. (9) Porezna uprava u roku od najviše osam mjeseci od primitka zahtjeva za povrat PDV-a donosi rješenje o tome (10) PU izvršava povrat odobrenog iznosa u roku od 10 radnih dana

79 Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici
(1) Porezni obveznik ima sjedište u drugoj državi članici, ima pravo na povrat zaračunanog PDV-a pod uvjetima 1. tijekom razdoblja povrata u tuzemstvu nije imao sjedište iz koje su se obavljale poslovne transakcije 2. nije isporučio dobra ili usluge u tuzemstvu,osim a) prijevoznih usluga oslobođenih plaćanja PDV-a b) usluga i isporuka dobara primatelju koji je obvezan platiti PDV u skladu člankom 75. ovoga Zakona. (4) Ovaj postupak ne primjenjuje se na: a) iznose PDV-a koji su, netočno zaračunani, b) iznose PDV-a koji su zaračunani za isporuke dobara koje su oslobođene ili mogu biti oslobođene plaćanja PDV

80 (1) Poreznom obvezniku koji nema sjedište u tuzemstvu, a obavlja transakcije na temelju kojih ima pravo na odbitak pretporeza u državi sjedišta, izvršit će se povrat PDV-a koji mu je zaračunan za isporuke u tuzemstvu. (2) Pravo na povrat PDV-a utvrđuje se u skladu s odredbama koje se odnose na odbitak pretporeza.

81 elektronički zahtjev za povrat pdv
(1) Za ostvarenje povrata PDV-a u tuzemstvu porezni obveznik koji nema sjedište u tuzemstvu podnosi elektronički zahtjev za povrat putem elektroničkog portala države članice u kojoj ima sjedište najkasnije do 30. rujna godine koja slijedi nakon razdoblja povrata. (2) Zahtjev za povrat mora sadržavati sljedeće podatke: a) ime ili naziv i potpunu adresu podnositelja zahtjeva, b) adresu za elektroničko komuniciranje, c) opis gospodarske djelatnosti podnositelja zahtjeva te šifru djelatnosti, d) razdoblje povrata na koje se odnosi zahtjev za povrat, e) izjavu da tijekom razdoblja povrata nije isporučio dobra ni usluge koje se smatraju tuzemnim

82 f) PDV identifikacijski br ili porezni broj podnositelja zahtjeva,
g) podatke o njegovom bankovnom računu (uključujući IBAN (3) u zahtjevu za povrat za svaki račun ili uvozni dokument moraju se navesti sljedeći podaci: a) ime i prezime (naziv) i adresa isporučitelja dobara ili usluga, b) PDV identifikacijski isporučitelja dobara ili usluga, osim u slučaju uvoza, c) datum i broj računa ili uvoznog dokumenta, d) porezna osnovica i iznos PDV-a izražen u kunama, e) iznos PDV-a koji se može odbiti izražen u kunama f) dio odbitka izražen u postotku razmjernog odbitka pretporez g) vrsta nabavljenih dobara ili usluga, opisanih prema brojčanim oznakama

83 (4) U zahtjevu za povrat, vrsta nabavljenih dobara i usluga opisuje se prema brojčanim oznakama:
(5) podatke obvezan je dostaviti na hrvatskom ili engleskom. (6) Ako se nakon podnošenja zahtjeva za povrat dio PDV-a usklađuje u državi članici sjedišta poreznog obveznika, obvezan je ispraviti iznos za koji je podnesen zahtjev (7) Zahtjev za povrat odnosi se na: a) nabavljena dobra ili usluge za koje je izdan račun tijekom razdoblja za povrat, pod uvjetom da je obveza plaćanja PDV-a nastala prije izdavanja računa, i da je račun izdan prije nastanka obveze plaćanja PDV-a, b) uvoz dobara tijekom razdoblja povrata, c) zahtjev za povrat može se odnositi na račune koji nisu obuhvaćeni prethodnim zahtjevima a odnose se na transakcije obavljene tijekom kalendarske godine na koju se zahtjev odnosi.

84 (8) Razdoblje povrata ne smije biti dulje od jedne godine niti kraće od tri kalendarska mjeseca.
(9) iznos PDV-a ne smije biti manji od 3.100,00 kuna. (10) na razdoblje povrata od jedne godine ne smije biti manji od 400,00 kuna. (1) Porezna uprava obavještava elektroničkim putem podnositelja o datumu primitka zahtjeva za povrat. (2) PU u roku od četiri mjeseca donosi rješenjenje (3) Ako nisu proslijeđeni svi podaci, zatražit će elektroničkim putem dodatne podatke od podnositelja (4) zahtjev se podnosi elektroničkim putem samo ako su takva sredstva dostupna primatelju zahtjeva.

85 (5) PU po potrebi može zatražit daljnje dodatne podatke
(5) PU po potrebi može zatražit daljnje dodatne podatke. Zatraženi podaci moraju se dostaviti u roku od 1.mj (6) rješenje o traženju dodatnih podataka u roku od najviše osam mjeseci od primitka zahtjeva za povrat, (1) Porezna uprava izvršava povrat odobrenog iznosa najkasnije u roku od 10 radnih dana (2) Povrat se isplaćuje u tuzemstvu ili na zahtjev podnositelja u bilo kojoj drugoj državi članici.. (3) Ako je izvršen povrat PDV-a, a naknadno se ispostavi da su podaci iz zahtjeva netočni porezni obveznik obvezan je vratiti pogrešno isplaćeni iznos te platiti kazne i kamate u skladu s propisima. (4) Ako kazna ili kamata nije plaćena, PU može obustaviti daljnje povrate.

86 (1) Podnositelju zahtjeva isplaćuju se kamate na iznos povrata koji treba platiti ako se povrat ne isplati u roku. (2) Kamate se obračunavaju od dana za isplatu povrata do dana kada je povrat isplaćen. (3) Kamatna stopa je ona kamatna stopa utvrđena prema posebnim propisima koja se primjenjuje za povrat PDV-a.

87 Povrat PDV-a tuzemnim poreznim obveznicima u drugim državama članicama
(1) Ako porezni obveznik sa sjedištem, u RH podnosi zahtjev za povrat PDV-a iz druge države članice, mora ga podnijeti putem elektroničkog portala do 30. rujna za proteklu godinu. (2) PU drugoj državi članici od koje se traži povrat PDV-a ne prosljeđuje zahtjev ako tijekom razdoblja povrat podnositelj a) nije obveznik PDV-a ili b) obavlja isključivo isporuke dobara ili usluge koje su oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza c) primjenjuje oslobođenje za male porezne obveznike. (3) P.obveznik ne može ponijeti zahtjev za povrat PDV-a za razdoblje u kojem nije bio upisan u registar obveznika PDV. (4) Porezna uprava prosljeđuje poreznom obvezniku rješenje koje je dostavila država članica povrata PDV-a elektronički

88 OBVEZE POREZNIH OBVEZNIKA I POJEDINIH OSOBA KOJE NISU POREZNI OBVEZNICI član 75
(1) PDV mora plaćati: 1. svaka osoba koja se smatra uvoznikom, ili primateljem dobara prema carinskim propisima, 2. svaka osoba koja obavi oporezivo stjecanje dobara unutar EU 3. svaki porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a, kojoj se obavljaju usluge ako te usluge obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, u tuzemstvu, 4. svaka osoba registrirana za potrebe PDV-a u tuzemstvu kojoj je obavljena isporuka plina, električne energije, hlađenja ili grijanja ako isporuke obavlja porezni obveznik koji nema sjedište u tuzemstvu.

89 (3) Porezni obveznici, mogu odbiti i sljedeće iznose:
1. PDV koji treba platiti na stjecanje dobara unutar Eu za uvezeni auto radi daljnje prodaje 2. PDV koji treba platiti prema kod trostranog posla (4) Porezni obveznik ne može odbiti pretporez po računu za primljena dobra koja koristi za isporuke dobara 1. oslobođenih plaćanja PDV-a u tuzemstvu 2. koji je platio u inozemstvu, a bile bi oslobođene PDV-a da su obavljene u tuzemstvu.

90 (5) Porezni obveznik može odbiti pretporez koji se odnosi na dobra i usluge nabavljene izvan R H a za koje bi postojalo pravo na odbitak pretporeza da su obavljene u RH (6) Porezni obveznik može odbiti pretporez koji se odnosi na isporuke dobara i usluge koje su RH uslobođene plaćanja pdv. ako je PDV platio pri uvozu (7) Porezni obveznik može odbiti pretporez koji se odnosi na transakcije koje su oslobođene PDV-a ako primatelj usluga ima sjedište izvan EU ili ako se te transakcije odnose na dobra namijenjena izvozu. (8) Ako se radi o nekretninama ili drugim gospodarskim dobrima i koja se koriste i za potrebe poslovanja poreznog obveznika i za njegove privatne potrebe PDV se može odbiti samo u dijelu koji se koristi u poslovne svrhe poreznog obveznika.

91 (3) Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u RH obvezan je platiti PDV kada mu se obave sljedeće isporuke: a) građevinske usluge, b) isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, c) isporuka nekretnina, ako se isporučitelj odlučio temeljem odredbe o pravu na izbor, prema kojemu Porezni obveznik ima pravo izbora za oporezivanje isporuka pod uvjetom da je kupac porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. d) isporuke nekretnina koje je prodao ovršenik u postupku ovrhe, e) prijenos emisijskih jedinica stakleničkih plinova

92 4) U smislu ovoga članka, porezni obveznik koji u tuzemstvu ima stalnu poslovnu jedinicu poreznim obveznikom koji nema sjedište u tuzemstvu smatra se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: a) porezni obveznik obavlja oporezivu isporuku dobara i usluga u tuzemstvu, b) poslovna jedinica koju ima porezni obveznik u tuzemstvu ne sudjeluje u toj isporuci dobra i usluga.

93 Plaćanje PDV-a (1) Obračunani i prijavljeni PDV za obračunsko razdoblje porezni obveznik mora platiti do posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja (2) Razliku PDV-a porezni obveznik mora platiti u roku (3) U roku PDV moraju platiti i sve osobe Obveznici plačanja PDV (4) Smatra se da je PDV plaćen ako je u prijavi PDV-a iskazana obveza temeljem prijenosa obveze plaćanja PDV-a. (5) Iznimno, osoba koja nije registrirana za potrebe PDV-a, a koja stječe novo prijevozno sredstvo plaća PDV na temelju rješenja Porezne uprave.

94 (6) U slučaju stjecanja novih prijevoznih sredstava, novo prijevozno sredstvo može se registrirati kod nadležnog tijela prema posebnim propisima samo uz predočenje prijave za stjecanje novih prijevoznih sredstva koju je ovjerila nadležna ispostava Porezne uprave. Za registraciju novih prijevoznih sredstava stjecatelji koji nisu registrirani za potrebe PDV-a obvezni su priložiti potvrdu o plaćenom PDV-u. Potvrda se izdaje na zahtjev stjecatelja. (7) PDV pri uvozu plaća se u roku za plaćanje uvoznih davanja u skladu s carinskim propisima. (8) Iznimno smatra se da je PDV pri uvozu plaćen ako ga porezni obveznik, koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti, iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a, a za takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a poreznom obvezniku izdat će se rješenje. (9) Porezni obveznik PDV plaća na propisani uplatni račun prema posebnim propisima.

95 Registriranje za potrebe PDV-a
(1) Svaka osoba mora Poreznoj upravi prijaviti početak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika, odnosno mora se prijaviti u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost njezinih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini prešla iznos kn Porezni obveznik koji obavlja transakcije unutar E- unije obvezan je od PU na propisanom obrascu tražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja (2) Obveza za podnošenje zahtjeva za izdavanje PDV identifikacijskog broja ne odnosi se na male porezne obveznike te porezne obveznike koji obavljaju isključivo transakcije oslobođene plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza.

96 (3) svaki porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a koji stječu dobra unutar Europske unije koja u skladu s odredbama ovoga Zakona nisu predmet oporezivanja PDV-om obvezan je PU i prijaviti obavljanje takvih stjecanja kada ona postanu predmet oporezivanja PDV-om i nadležnoj ispostavi PU podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broj (4) svaki porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, u RH i koji obavlja usluge na području druge države članice za koje je primatelj usluga u drugoj državi članici obvezan platiti PDV i svaki porezni obveznik primatelj oporezivih usluga obvezan je PU podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja.

97 (5) Porezna uprava dodijelit će PDV identifikacijski broj:
a) svakom poreznom obvezniku koji na području Republike Hrvatske obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim poreznom obvezniku koji obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga oslobođenih plaćanja PDV , b) svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, koji stječe dobra unutar Europske unije čija su stjecanja dobara unutar Europske unije predmet oporezivanja PDV-om c) svakom poreznom obvezniku koji u RH obavlja stjecanje dobara unutar Eu za potrebe svoje gospodarske djelatnosti koja se obavlja izvan RH d) svakom poreznom obvezniku koji u RH prima usluge za koje je obvezan platiti PDV u skladu Zakonom svakom poreznom obvezniku koji ima sjedište, RH koji obavlja usluge na području druge države članiceza koje je primatelj usluge obvezan platiti PDV u skladu. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.

98 (6) PDV identifikacijski broj je osobni identifikacijski broj (OIB) kojemu se dodaje »HR«.
(7) Porezna uprava može odbiti dodjelu ili ukinuti dodijeljeni PDV identifikacijski broj ako utvrdi da više ne postoje razlozi za registriranje za potrebe PDV-a ili ako porezni obveznik zloupotrebljava PDV identifikacijski broj. Porezna uprava donijet će o tome rješenje, a žalba ne odgađa izvršenje rješ. (8) Porezna uprava može suspendirati PDV identifikacijski broj u slučaju sumnje na zloupotrebu PDV identifikacijskog broja te će o tome obavijestiti poreznog obveznika. Suspendiranje PDV identifikacijskog broja ne smatra se ukidanjem. Suspendirani PDV identifikacijski broj Porezna uprava može ponovo aktivirati. Porezna uprava ukinut će suspendirani PDV identifikacijski broj u slučaju da porezni obveznik u roku od jedne godine ne dostavi dokaz kojim se otklanja razlog suspendiranja PDV identifikacijskog broja.

99 Izdavanje računa Obveza izdavanja računa
(1) Svaki porezni obveznik obvezan je izdati račun za: 1. isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku i osobi koja nije porezni obveznik, 4. svaki predujam primljen prije obavljene isporuke 5. svaki predujam primljen od drugoga koja nije porezni obveznik prije završetka obavljanja usluga. (2) Porezni obveznik koji obavlja isporuke prijevoza i u vrijednosti preko praga isporuke a također je obvezan izdavati račune. (3) Iznimno porezni obveznik nije obvezan izdati račun za obavljene usluge koje su oslobođene PDV-a osim u slučaju obavljanja mjenjačkih poslova u tuzemstvu

100 (4) Račun se mora izdati najkasnije petnaestog dana u mjesecu nakon mj
(4) Račun se mora izdati najkasnije petnaestog dana u mjesecu nakon mj. u kojem je nastao oporezivi događaj (5) Porezni obveznik može izdati zbirni račun za više zasebnih isporuka dobara ili usluga, pod uvjetom da PDV na isporuke navedene u zbirnom računu obračunava tijekom istog mjeseca. (6) Račun može izdati i primatelj za dobra i usluge koje mu je porezni obveznik isporučio, pod uvjetom da o tome postoji sporazum između tih dviju strana (7) Račun koji izdaje isporučitelj i račun koji izdaje primatelj isporuke je svaka isprava prema kojoj porezni obveznik zaračunava isporučena dobra i obavljene usluge, (8) Svaka isprava ili obavijest koja mijenja prvobitni račun i koja se izričito i nedvojbeno odnosi na njega smatra se računom.

101 (9) Za izdavanje računa primjenjuju se pravila na temelju ovoga Zakona, ako se račun odnosi na isporuke dobara i usluga za koje smatra da su obavljene u R H. (10) Ako isporučitelj dobara ili usluga, koji u tuzemstvu nema sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu obavi isporuku dobara ili usluga za koje se u skladu s odredbama. ovoga Zakona smatra da su obavljene u RH osobi koja je kao primatelj obvezna platiti PDV, za izdavanje računa primjenjuju se pravila države članice u kojoj isporučitelj ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje se obavljaju isporuke (11) Ako isporučitelj ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje je obavljena isporuka, ili u slučaju nepostojanja takvog sjedišta ili stalne poslovne jedinice, ima prebivalište ili uobičajeno boravište u RH i obavlja isporuku dobara ili usluga za koje Mjesta isporuke dobara smatra da nisu obavljene unutar EU, izdavanje računa za te isporuke obavlja se u skladu s odredbama ovoga Zakona.

102 Obvezni sadržaj računa
(1) Račun mora sadržavati sljedeće podatke: 1. broj računa i datum izdavanja, 2. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja), 3. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca), 4. količinu i naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu usluga, 5. datum isporuke dobara usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, 6. jediničnu cijenu bez PDV-a, odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a, 7. popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu, 8. stopu PDV-a, 9. iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen, 10. zbrojni iznos naknade i PDV-a.

103 (2) Porezni obveznik obvezan je u računu iskazivati OIB,a za račune u EU obvezan iskazati PDV porezni identifikacijski broj. (3) Porezni obveznik koji obavlja oslobođene isporuke dobara ili usluga mora se u računu pozvati na odredbe ovoga Zakona kojim je to oslobođenje propisano, U tim slučajevima u računu ne smiju biti iskazani podaci stopu I iznos PDV (4) Porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja mora navesti »posebni postupak oporezivanja – putničke agencije«.

104 (6) Kada kupac koji prima isporuku izdaje račun umjesto isporučitelja u računu mora navesti »samoizdavanje računa«. (7) U slučaju kada je primatelj dobara ili usluga obvezan platiti PDV isporučitelj u računu mora navesti »prijenos porezne obveze« ili engleski izraz »reverse charge«. (8) Ako porezni obveznik imenuje poreznog zastupnika u računu mora biti iskazano ime i prezime (naziv), adresa, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog zastupnika. (9) Računi za isporuke novih prijevoznih sredstava unutar EU obavljene moraju sadržavati i podatke stjecanju dobara unutar Europske unije koje u tuzemstvu obavi uz naknadu:

105 (10) Ako porezni obveznik u računu za isporučena dobra ili obavljene usluge iskaže PDV viši od onoga koji duguje prema Zakonu, tada duguje viši iznos, osim kad ispravi izdan račun primatelju (11) Ako netko na računu za isporučena dobra ili obavljene usluge iskaže PDV, iako za to nije ovlašten ili izda račun ili dobra nisu isporučena duguje iskazani iznos PDV-a, osim kad ispravi račun izdan primatelju (12) Porezni obveznik za obavljene isporuke dobara i usluga ako nije viši od 700,00 kuna može dati pojednostavljeni račun. Porezni obveznik ne smije izdati pojednostavljeni račun za isporuke koje obavi u drugu državu članicu u kojoj se treba platiti PDV, (14) Porezni obveznik koji u drugoj državi članici u kojoj se treba platiti PDV nema, na računu umjesto svih podataka navodi poreznu osnovicu tih dobara i usluga te količinu isporučenih dobara ili usluga i njihov naziv.

106 Računi na papiru i računi u elektroničkom obliku
1) Računom se smatra i račun izdan i poslan u elektroničkom obliku ako postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog RN (2) Vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa mora biti osigurana (3) Porezni obveznik obvezan je utvrditi na koji će način osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa. (4) Vjerodostojnost se osigurava na način da se može nedvojbeno utvrditi identitet izdavatelja računa, a cjelovitost sadržaja podrazumijeva da sadržaj računa nije izmijenjen do kraja razdoblja za pohranu računa. (5) podaci koji su zajednički svim računima mogu se navesti samo jednom iznos PDV-a koji treba platiti ili koji se usklađuje iskazan u kunama uz primjenu uzanci o referentnom tečaja

107 Čuvanje računa i ostale dokumentacije
(1) Porezni obveznik mora čuvati kopije računa koje je izdao te sve račune koje je primio. (2) Računi se mogu čuvati u papirnatom ili elektroničkom obliku. mora omogućiti pravo pristupa, i korištenja tih dokumenata pri vršenju nadzora (3) Ako porezni odluči računa koje je izdao i račune koje je primio čuvati izvan R H, mora o tome izvijestiti nadležnu Porezne upravu i na njihov zahtjev omogućiti uvid u iste. (4) Porezni obveznici moraju račune, dokumente o ispravcima, dokaze o izvozu, i uvozu, dokumente temeljem kojih su korištena oslobođenja od plaćanja PDV-a, obračune PDV-a, kao i svu drugu dkm bitnu za PDV čuvati 10 godina

108 Obveza vođenja knjigovodstva
(1) Porezni obveznik mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke za ispravno obračunavanje i plaćanje PDV i mora imati i dokumentaciju koja dokazuje da su ispunjeni uvjeti za oslobođenja (2) Porezni obveznik mora voditi evidenciju dobara koja je otpremio izvan područja R H ali i unutar Europske (3) mora voditi detaljnu evidenciju koja omogućava identifikaciju dobara koja mu je iz druge države članice dopremio porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u toj drugoj državi (4) obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim PDV-om, obvezni su osigurati i podatke o uračunanom PDV-u te podatke o poreznim osnovicama razvrstanim po stopama (6) Ako se u tijeku nadzora utvrdi da obveznik ne vodi knjigovodstvo u i zbog toga nije moguće utvrditi obvezu PDV-a, tijelo koje obavlja nadzor nalaže poreznom obvezniku popis zatečenih dobara bez dokumentacije o nabavi, po tržišnim cijenama. NOPOMENA--PODACI SE OSIGURAVAJU VOĐENJEM KNJIGA ULAZNIH I IZLAZNIH RAČUNA.

109 razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a, postupak oporezivanja i plaćanje podnošenje
(1) Razdoblje oporezivanja je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. (2) Iznimno ako je vrijednost isporuka s i PDV u prethodnoj godini manja od ,00 kuna, razdoblja oporezivanja tromjesečja. i ako ne obavlja transakcije unutar EU (3) obveznik tromjesečja može se odlučiti za mjesečna razdoblja (4) od prvog do posljednjeg dana u mjesecu PDV obračunava i obveznik koji nema sjedište u tuzemstvu, a registriran je za potrebe PDV-a u tuzemstvu.

110 Podnošenje prijave PDV-a
(1) Porezni obveznik mora za obračunsko razdoblje utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a u kojoj se navode svi podaci potrebni za obračunavanje PDV-a ukupnu vrijednost oporezivih transakcija i iznos PDV-a i te ukupna vrijednost transakcija koje n podliježu oporezivanju. (2) Kod obračunavanja PDV-a potrebno je uzeti u obzir i iznose iskazane na računu a ako je ne računu iskazao manji ili veći iznos, mora ispraviti račun, ili iskazati PDV kakav je na računu

111 (3) Prijavu obvezna je podnijeti i osoba
-koja je obvezna platiti PDV umjesto poreznog obvez koji nema sjedište u R H, -pravna osoba koja nije porezni obveznik a obvezna je platiti PDV na stjecanje dobara unutar EU -osoba koja je registrirana za potrebe PDV-a i stječe novo prijevozno sredstvo te porezni obveznik koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om, a koji unutar Eu stječe dobra koja podliježu trošarinama -mali porezni kada obavlja usluge obveznicima iz drugih ili iz trećih zemalja za koje je mjesto obavljanja usluge ujedno i mjesto sjedišta primatelja usluge.

112 (5) Od iznosa PDV-a odbija se pretporez
(6) Porezni obveznik prijavu PDV-a iz mora predati u PU do 20-og u mjesecu za predhodni mjesec (7) u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje g mora napraviti sva usklađenja i ispravke za tu godinu. Ako prestaje s poslovanjem, obvezan je u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje u kojem je poslovao napraviti sva usklađenja i ispravke do dana prestanka poslovanja. (8) Ako u roku ne podnese prijavu PDV-a, PU može procijeniti poreznu obvezu. (9) Porezni obveznik koji nema sjedište, u tuzemstvu i obavlja isključivo povremeni međunarodnI, cestovni prijevoz putnika na području RH prijavu PDV-a može podnijeti u papirnatom obliku.

113 Prijavu PDV-a u papirnatom obliku mogu podnijeti i mali porezni obveznici koji isključivo primaju i obavljaju usluge poreznim obveznicima iz trećih zemalja. (10) Porezni obveznik koji obavlja isporuke iz trostranog posla podnosi i prijavu o tuzemnim isporukama s prijenosom porezne obveze. (11) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadržaj obrasca te rokove za prijave PDV-a

114 Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije
(1) Porezni obveznik mora podnijeti prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge u kojoj navodi sve podatke o vrijednosti stjecanja dobara, kao i o vrijednosti primljenih usluga koje su mu obavili porezni obveznici sa sjedištem u drugoj državi članici. (2) Prijava se podnosi se do 20-og dana u mjesecu 4. Prijave za isporuke i stjecanje novih prijevoznih sredstava (1) Porezni obveznik koji obavlja isporuku novog prijevoznog sredstva osobi koja nije registrirana za potrebe PDV- mora podnijeti prijavu za isporuke novih prijevoznih sredstava u roku od 10 dana od dana isporuke novog prijevoznog sredstva u kojoj iskazuje vrijednost tih isporuka. (2) Porezni obveznik koji stječe nova prijevozna sredstva unutar Eu mora podnijeti prijavu za stjecanje u roku 10 dana od dana stjecanja novog prijevoznog sredstva

115 Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije
(1) Porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a mora podnijeti Zbirnu prijavu o sljedećem: a) stjecateljima i b) osobama registriranima za potrebe PDV-a kojima je isporučio dobra koja su mu bila isporučena u okviru stjecanja unutar E U c) poreznim obveznicima i pravnim osobama koje nisu porezni obveznici, a registrirani su za potrebe PDV- kojima je obavio usluge, osim usluga koje su oslobođene PDV-a u državi članici gdje je ta transakcija oporeziva i za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ. Čl 196 i 56 (2) Zbirna prijava podnosi se najkasnije do 20-og dana u mjesecu

116 (3) U Zbirnoj prijavi se navode:
a) PDV identifikacijski broj obveznika registriran za potrebe PDV b) PDV identifikacijski broj osoba koja stječe dobra c) ukupnu vrijednost isporuke dobara ili usluga koje je obavio porezni obveznik, d) vrijednosti ispravaka porezne osnovice ako ju je vršio (4) Vrijednosti u Zbirnoj prijavi iskazuju se za obračunska razdoblja u kojem su iskazani mjesečnim prijavama (5) U Zbirnoj prijavi u slučaju premještanja dobara navodi se i sljedeće: 1. PDV identifikacijski broj pod kojim je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, 2. PDV identi. broj pod kojim je porezni obveznik registriran u državi članici u kojoj je završila otprema dobara 3. ukupnu vrijednost premještenih dobara

117 Posebni podaci koji se navode u Zbirnoj prijavi u vezi s trostranim poslom
(1) Porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu gdje mu je izdan PDV identifikacijski broj pod kojim je obavio stjecanje, obvezan je u Zbirnoj prijavi navesti sljedeće podatke: a) svoj PDV identifikacijski broj pod kojim je stekao dobra i obavio daljnju isporuku tih dobara, b) PDV identifikacijski broj primatelja daljnje isporuke koji je izdan u državi članici u kojoj prijevoz dobara završava c) za svakog pojedinog primatelja zbroj naknada bez PDV-a za isporuke 2) Ukupna vrijednost iskazuje se u Zbirnoj prijavi za obračunsko razdoblje Sretno na ispitu- nada reljic


Prenesi ppt "Zakon o porezu na dodanu vrijednost nn 153/13. i143/14.,"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google