Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

HAMAG-BICRO: faze postupka dodjele i smjernice za prijavitelje

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "HAMAG-BICRO: faze postupka dodjele i smjernice za prijavitelje"— Zapis predstavitve:

1 HAMAG-BICRO: faze postupka dodjele i smjernice za prijavitelje
Barbara Kolarić, HAMAG-BICRO

2 Faze vrednovanja i ugovaranja i uloga HAMAG-BICRO-a kao PT2 u provedbi javnog poziva
Zaprimanje i registracija projektnih prijedloga 2. Administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja, i ako je primjenjivo, partnera Provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti i ocjena kvalitete Provjera prihvatljivosti izdataka Donošenje odluke o financiranju

3 Novine u fazama dodjele koje pokriva HAMAG-BICRO sukladno četvrtoj izmjeni poziva
Faza administrativne provjere i provjere prihvatljivosti prijavitelja/partnera Formalno propisan način organizacije dokumenata koji se dostavljaju u elektronskom formatu Obaveza dostavljanja Obrazaca izvorno u Excel formatu (Obrazac 2a – prijavni obrazac B, Obrazac 7 i 8 – skupna izjava prijavitelja i partnera) u istom tom formatu Dostavljanje „dokaza” uz konsolidirano izvješće (izjava, potvrda FINE-e ili jednakovrijedan dokaz) Formalizirana provjera dostavljanja platnih lista za prethodnih 12 mjeseci zaposlenja za sve zaposlenike prijavitelja/partnera koji će biti angažirani za projektu (uvjet od početka natječaja, samo formalizacija!) Mogućnost prijave prijavitelja koji nema poslovni nastan u RH u trenutku predaje projektne prijave (uz obvezu otvaranja jedinice ili podružnice u trenutku plaćanja potpore)

4 Dosadašnja iskustva u fazama postupka dodjele: učestale omaške prijavitelja – na što treba pripaziti
Sporazum o partnerstvu ne sadrži sve točke propisane Obrascem 3: Minimalan sadržaj sporazuma o partnerstvu Dokumenti su dostavljeni bez potpisa osobe ovlaštene za zastupanje/ovjere Iz dostavljene Skupne izjave nije jasno razvidna vlasnička struktura prijavitelja/partnera Iz dostavljenog konsolidiranog financijskog izvješća za prijavitelja/partnera nije razvidno na koja se sve poduzeća izvješće odnosi Prijavitelj pri ispunjavanju Obrasca 4. Izjava o korištenim potporama ne navodi na koje se godine odnose pojedini navodi u Izjavi Dostavljeno je razvrstavanje po NKD-u, ali ne prema NKD 2007.

5 Neka učestala pitanja: Prihvatljivost prijavitelja/partnera
Je li poduzeće u javnom vlasništvu/institut u javnom vlasništvu prihvatljiv prijavitelj, ukoliko djeluje (i) na tržištu? Da li se za utvrđivanje statusa poduzetnika u teškoćama, a ukoliko poduzetnik ima povezana poduzeća, gledaju konsolidirani financijski izvještaji ili pojedinačni? Je li prijavitelj/partner dužan dostaviti konsolidirano izvješće? Je li prihvatljiv partner iz iste grupe poduzeća? Može li povezano poduzeće biti podizvođač na projektu?

6 Kategorije izdataka kroz statistiku zaprimljenih pitanja potencijalnih prijavitelja (od otvaranja javnog poziva) Troškovi plaća zaposlenih na projektu Mogućnosti kupovine opreme Amortizacija opreme Korištenje IRI i regionalnih potpora

7 Neka učestala pitanja: Prihvatljivost izdataka
Jesu li za ZII prihvatljivi troškovi novozaposlene osobe? Na koji način se koristi mogućnost vlastitog sufinanciranja kroz trošak plaća zaposlenika? Ulaze li u izračun troškova plaća i troškovi prekovremenog rada, bonusa za zaposlenike i prijevoza? Postoje li ograničenja vezano uz iznos plaća i broj prijavljenih osoba na projektu? Je li prihvatljiv trošak… [kupovine određenog stroja, podugovaranja izvedbe određenog postupka u procesu istraživanja/razvoja, crash testova…]? Može li prijavitelj kupovati veću opremu iz IRI dijela javnog poziva?

8 Neka učestala pitanja: Prihvatljivost izdataka
Može li prijavitelj kupovati opremu koja će služiti za proizvodnju po završetku projekta? Može li ZII kao partner kupovati opremu u sklopu projekta? Je li moguće amortizirati opremu koja će se kupiti sredstvima projekta? Ukoliko se trošak nabave opreme pokriva sredstvima regionalne potpore, je li dozvoljena amortizacija iste opreme sredstvima IRI dijela poziva? Što sve mogu uključivati prihvatljivi troškovi diseminacije znanja?

9 Hvala vam na pozornosti!


Prenesi ppt "HAMAG-BICRO: faze postupka dodjele i smjernice za prijavitelje"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google