Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD"— Zapis predstavitve:

1 UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
Agencija za odgoj i obrazovanje Donje Svetice 38 Zagreb Tel: Podružnica Split Split, Tolstojeva 32 tel: 021/ UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD Zagreb, 29. travnja 2009. Viši savjetnik: Vlade Matas, prof.  021/  021/

2 ZAKONSKA REGULATIVA ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (NN broj 87 od ) ZAKON O RADU (pročišćeni tekst) (Narodne novine broj, 137/04)

3 PODZAKONSKI AKTI Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja
i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj, 88/03) Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa 5/96) Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u osnovnom školstvu

4 PROCEDURA Odabir iskusnog sustručnjaka-mentora (Čl. 6. Pravilnika ...)
Imenovanje povjerenstva za stažiranje ( Čl. 6. Pravilnika ...) Sačinjavanje programa stažiranja (Čl. 4. Pravilnika ...) Prijava stažiranja na tiskanici si-1Agenciji za odgoj i obrazovanje zajedno s programom stažiranja (Čl. 8. Pravilnika ... ) Kontinuirano praćenje i vrednovanje napredovanja pripravnika Pružanje stalne pomoći te vođenje odgovarajuće evidencije Upućivanje pripravnika na stručne skupove poglavito one namijenjene pripravnicima

5 ORGANIZACIJA Timski rad Ravnatelj-vođa tima
Podjela i jasno definiranje uloga (odabir mentora ) Pomoć članovima tima u ostvarivanju zadaća Osiguravanje dobrih prostorno-materijalnih uvjeta rada Dobra organizacija i pozitivno ozračje – važni za motivaciju

6 STAŽIRANJE - prijava tiskanica SI-1: prijava stažiranja (škola: najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika) program stažiranja (škola: najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika) pripravnici s dvopredmetnim studijem: izabrati 1 predmet za stažiranje i stručni ispit pripravnici – učitelji RN: svi predmeti za stažiranje, 2 za polaganje stručnog ispita

7 STAŽIRANJE – obveze škole
imenovati povjerenstvo za stažiranje (ravnatelj, mentor – sustručnjak, stručni suradnik) prijaviti stažiranje: SI-2 Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO) izraditi operativni program stažiranja (najkasnije 15 dana od početka rada pripravnika) i dostaviti AZOO pružati pomoć pripravniku, pratiti i vrednovati ostvarivanje programa stažiranja

8 STAŽIRANJE – obveze škole
SVAKI ČLAN POVJERENSTVA - SVOJU DIONICU: ravnatelj mentor stručni suradnik tajnik izraditi operativni program stažiranja (najkasnije 15 dana od početka rada pripravnika) i dostaviti AZOO uključiti i pripravnika u planiranje i programiranje

9 NAJVAŽNIJE ZADAĆE razvijati sposobnost učitelja za uspješno rješavanje problema u razrednom odjelu motivirati učitelja za trajno učenje , nužno za profesionalni rast i sprečavanje dosade i rutine osposobljavati učitelja za poboljšanje programa ( fleksibilni - prilagođeni interesima i mogućnostima učenika ) osposobljavanje učitelja za samovrednovanje postignuća i osobnog razvoja te postizanje vlastitih profesionalnih ciljeva usmjeravanje na nove profesionalne uloge učitelja ( akcijski istraživač, kritički prijatelj – osoba koja daje savjete i surađuje ) poticanje učitelja na kvalitetnu komunikaciju (učenici , roditelji , kolege ) empatija, senzibilnost, sposobnost slušanja...

10 PRAĆENJE I EVALUACIJA Kakva je aktivnost i suradnja svih članova
tima za praćenje ? Koje promjene se događaju , a koje su izostale i zašto ? Čime su pripravnici zadovoljni, a čime nisu ? Koji se problemi javljaju u ostvarivanju programa stažiranja ? Što je moguće učiniti na daljnjem poboljšanju ostvarivanja programa stažiranja ?

11 STAŽIRANJE – obveze povjerenstva
mentorova nazočnost na nast. satima pripravnika: 10 sati nazočnost povjerenstva za stažiranje: najmanje 2 puta po 2 sata ostali članovi povjerenstva pružaju pomoć: 5 sati i nazočni nast. satima pripravnika 2 puta po 2 sata svaki član povjerenstva vodi evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža i na kraju sastavljaju izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja (SI-2)

12 STAŽIRANJE – obveze pripravnika
odabrati jedan nast. predmet za stažiranje i polaganje stručnog ispita (ukoliko su završili dvopredmetni studij) ukoliko su nenastavnički smjer – završiti pedagoško-psihološko obrazovanje (‘DPPO’) nazočnost nast. satima mentora: učitelji: najmanje 30 sati učitelji – volonteri: 2 sata/tjedno ili 70 sati stručni suradnici, odgajatelji: 60 sati stručni suradnici/odgojitelji – volonteri: 2 dana/mj. ili 140 sati nazočnost povjerenstva za stažiranje najmanje 2 puta po 2 sata

13 STAŽIRANJE - promjene prelazak u drugu školu: prethodna škola obvezna sastaviti izvješće o ostvarenom pripravničkom stažu (SI-2) u njoj prekid zbog duže odsutnosti (bolovanje, porodiljski dopust i sl.): izvijestiti AZOO

14 STAŽIRANJE – zakonske odredbe
Članak 108. (1) Osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala zasniva radni odnos na poslovima učitelja, nastavnika, odnosno stručnog suradnika kao pripravnik. (2) Pripravnički staž traje godinu dana u kojem razdoblju se pripravnik osposobljava za samostalni rad. (3) Pripravnik je dužan položiti stručni ispit u roku od godine dana od isteka pripravničkog staža. (4) Pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku od godine dana od dana isteka pripravničkog staža radni odnos prestaje istekom posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita. (5) S osobom koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala, izjednačena je i osoba čije je radno iskustvo u zanimanju za koje se školovala kraće od trajanja pripravničkog staža, s time da će se u pripravnički staž uračunati i dosadašnje radno iskustvo. (6) Program i način osposobljavanja pripravnika za samostalan rad tijekom pripravničkog staža i praćenja njegovog rada s učenicima te sadržaj, način i uvjete polaganja stručnog ispita propisuje ministar.

15 STAŽIRANJE – zakonske odredbe
Članak 109. (1) Osoba koja ima odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja i radno iskustvo u zanimanju za koje se školovala dulje od trajanja pripravničkog staža radni odnos na poslovima učitelja, nastavnika i stručnog suradnika zasniva uz uvjet polaganja stručnog ispita. (2) Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je položiti stručni ispit u roku od godine dana od dana zasnivanja radnog odnosa. (3) Osobi iz stavka 1. ovog članka koja ne položi stručni ispit u roku od godine dana od dana zasnivanja radnog odnosa, radni odnos prestaje istekom posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

16 STAŽIRANJE – osobe s iskustvom u struci
Članak 110. (1) Osoba iz članka 105. stavka 15. ovog Zakona, koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja i radno iskustvo u zanimanju za koje se školovala dulje od trajanja pripravničkog staža, radni odnos na poslovima učitelja, nastavnika i stručnog suradnika zasniva uz uvjet stjecanja pedagoških kompetencija na visokom učilištu. (2) Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je steći pedagoške kompetencije i položiti stručni ispit u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa. (3) Osobi iz stavka 1. ovog članka stjecanje pedagoških kompetencija preduvjet je za polaganje stručnog ispita. (4) Osobi iz stavka 1. ovog članka koja ne stekne pedagoške kompetencije i ne položi stručni ispit u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa radni odnos prestaje istekom posljednjeg dana roka za stjecanje pedagoških kompetencija i polaganje stručnog ispita. (5) Osoba iz stavka 1. ovog članka koja nema radnog iskustva u zanimanju za koje se školovala zasniva radni odnos na poslovima učitelja, nastavnika i stručnog suradnika, kao pripravnik te se i na nju na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 108. ovog Zakona.

17 STRUČNI ISPIT (PRIJAVA, SADRŽAJ)

18 STRUČNI ISPIT – prijava
ISPITNI ROKOVI ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO - od 15. siječnja do 1. ožujka - od 15. travnja do 1. lipnja - od 1. listopada do 15. studenoga ROK ZA PRIJAVU JE NAJMANJE MJESEC DANA PRIJE POČETKA ISPITNOG ROKA !!!

19 STRUČNI ISPIT – 1. prijava
PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje stručnog ispita IZVJEŠĆE povjerenstva o rezultatima stažiranja (SI-2) preslika DIPLOME (ovjerena kod javnog bilježnika!) ili rješenja AZVO o priznavanju strane diplome (‘nostrifikacija’) nenastavnički studiji: preslika (ovjerena!) isprave o položenom PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKOM obrazovanju EVIDENCIJA (mentora/povjerenstva) o prisutnosti satima pripravnika

20 STRUČNI ISPIT – ponovljena prijava
PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje stručnog ispita PONAVLJAČI: dokaz o plaćenim troškovima dijela ispita koji se ponavlja (račun škole u kojoj sjedište ispitnog povjerenstva)

21 STRUČNI ISPIT – prijava: posebnosti
položen stručni ispit u struci (izvan MZOŠ-a) učitelja s nenastavničkim studijem: oslobađanje dijela stručnog ispita – zamolba ispitnom povjerenstvu, a uz prijavu za polaganje (SI-3) dostaviti ovjerenu presliku/izvornik isprave položen stručni ispit učitelja (izvan teritorija RH): položiti odgovarajući dopunski ispit neodgovarajuća stručna sprema  nema mogućnost polaganja stručnog ispita (nestručna osoba)

22 STRUČNI ISPIT – sadržaj
UČITELJI: PISANI RAD (180 min.) napisana PRIPREMA za nast. sat i IZVEDBA NAST. SATA (45 min.) USMENI ispit (do 40 min.) ODGAJATELJI: PISANI rad napisana PRIPREMA i IZVOĐENJE AKTIVNOSTI s učenicima ili PISANI PRAKTIČNI RAD USMENI ispit ocjena: ‘položio’ ili ‘nije položio’ pripravnik ‘nije položio’ pisani rad ili izvedbu nast. sata  ne može polagati usmeni ispit

23 STRUČNI ISPIT - polaganje
vodi se zapisnik (SI-4) pripravnik ‘položio’ stručni ispit u cijelosti:  privremeno dobiva POTVRDU  AZOO izdaje UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU (SI-5) pripravnik koji je položio stručni ispit za učitelja u OŠ ili za nastavnika u SŠ priznaje se stručni ispit kod zapošljavanja i u OŠ i u SŠ

24 POTEŠKOĆE - stažiranje
škola: nepravovremena ili nepotpuna prijava stažiranja škola: ne prijavi stažiranje kod kraćih zamjena promjena škole: izvješće o izvršenom pripravničkom stažu (SI-2) u drugu školu i pripravniku

25 POTEŠKOĆE - stažiranje
neodgovarajuća stručna sprema: apsolvent ili nestručna osoba OŠ: Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, broj 47/96) Pravilnik o dopuni Pravilnika (NN, broj 56/01)

26 POTEŠKOĆE – stručni ispit
nepravovremena/prekasna prijava (do 30 dana PRIJE početka ispitnog roka) svaki izlazak na ispit: potrebna nova PRIJAVNICA (SI-3): navesti novi ispitni rok nepotpuna prijava (nedostaje: izvješće SI-2, OVJERENA diploma, evidencija ili DPPO)

27 Dopust za školovanje Članak 44
Dopust za školovanje Članak Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj, 84/07)

28 Hvala!


Prenesi ppt "UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google