Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

SUDJELOVANJE NACIONALNIH PARLAMENATA U ZAKONODAVNIM POSTUPCIMA

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "SUDJELOVANJE NACIONALNIH PARLAMENATA U ZAKONODAVNIM POSTUPCIMA"— Zapis predstavitve:

1 SUDJELOVANJE NACIONALNIH PARLAMENATA U ZAKONODAVNIM POSTUPCIMA
EUROPSKE UNIJE Tatjana Briški travanj 2018.

2 NAČINI SUDJELOVANJA Neposredno – u skladu s odredbama UEU i UFEU
Posredno – nadzorom nad postupanjem vlada u Vijeću i Europskom vijeću

3 SUDJELOVANJE HRVATSKOG SABORA
čl Ustava Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade u europskim poslovima Poslovnik Hrvatskoga sabora Izravno dostavljeni akti EU-a

4 NEPOSREDNO SUDJELOVANJE - NADLEŽNOSTI EU-a
Isključiva – čl. 3. UFEU (carinska unija, tržišno natjecanje, monetarna politika za europodručje, morski biološki resursi u okviru ZRP-a, zajednička trgovinska politika i sklapanje međunarodnih sporazuma) Podijeljena – čl. 4. UFEU (unutarnje tržište, socijalna politika (u okviru UFEU-a), gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija, poljoprivreda i ribarstvo, okoliš, zaštita potrošača, promet, transeuropske mreže, energetika, područje slobode, sigurnosti i pravde, dijelovi javnog zdravlja, istraživanje, tehnološki razvoj i svemir, razvojna suradnja i humanitarna pomoć)

5 NEPOSREDNO SUDJELOVANJE -NADLEŽNOSTI EU-a
Komplementarna – čl. 6. UFEU (zaštita i poboljšanje zdravlja ljudi, industrija, kultura, turizam, obrazovanje, strukovno obrazovanje, mladi i sport, civilna zaštita i administrativna suradnja) Čl. 5. UFEU - Nadležnost EU-a za utvrđivanje gospodarske politike te politike zapošljavanja i socijalne politike slijedom kojih DČ moraju uskladiti nacionalne politike Naležnost EU-a za utvrđivanje i provedbu ZVSP-a

6 NEPOSREDNO SUDJELOVANJE - NAČELO SUPSIDIJARNOSTI
U područjima podijeljene nadležnosti, Unija djeluje samo ako se ciljevi bolje mogu ostvariti na razini Unije nego na nacionalnim razinama Sadržaj i oblik djelovanja ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje ciljeva Unije (načelo proporcionalnosti)

7 NEPOSREDNO SUDJELOVANJE - MEHANIZAM RANOG UPOZORAVANJA
Provjera poštovanja načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata Rok od 8 tjedana od dostave akta parlamentima Svaki NP DČ ima dva glasa – ukupno 56 glasova Žuti karton – 19 (14) glasova Crveni karton – 29 glasova 2012. – „Monti II” – Komisija je povukla prijedlog 2013. – „Europski javni tužitelj” – Komisija zadržala neizmijenjeni prijedlog 2016. – „upućeni radnici” - Komisija zadržala neizmijenjeni prijedlog

8 ZAKONODAVNI POSTUPCI Redovni zakonodavni postupak
EK ima isključivo pravo zakonodavne inicijative Usvajanje istovjetnog teksta u EP-u i Vijeću Posebni zakonodavni postupak EP uz sudjelovanje Vijeća Vijeće uz sudjelovanje EP-a (u postupku suglasnosti ili savjetovanja) Nezakonodavni postupak

9 REDOVNI ZAKONODAVNI POSTUPAK

10 POSTUPANJE U EP-U EP zauzima stajalište o prijedlogu akta
Moguća tri čitanja Većina akata usvaja se u prvom čitanju, nakon trijaloga Rasprava u odborima EP-a i na plenarnoj sjednici MEP zastupaju interese europskih političkih stranaka kojima pripadaju

11 POSTUPANJE U VIJEĆU Vijeće donosi stajalište o stajalištu EP-a
Raspravlja se na radnim skupinama Vijeća (190) i u Odboru stalnih predstavnika ( COREPER) COREPER I (zamjenici stalnih predstavnika): AGRIFISH, COMPET, EYSC, EPSCO, ENVI I TTE COREPER II (stalni predstavnici): GAC, FAC, ECOFIN i JHA

12 GLASOVANJE U VIJEĆU Vijeće odluke donosi običnom većinom (15 država članica), kvalificiranom većinom ili jednoglasno. Vijeće može pristupiti glasovanju samo ako je na njegovu sastanku nazočna većina članova. KVALIFICIRANA VEĆINA - dvostruka većina koja podrazumijeva da prijedlog podupire najmanje 55% država članica (njih 16) koje zajedno obuhvaćaju najmanje 65% posto stanovništva Unije. BLOKIRAJUĆA MANJINA U VIJEĆU – prilikom odlučivanja kvalificiranom većinom u Vijeću manjinu potrebnu za sprečavanje donošenja odluke, odnosno blokiranje, čine najmanje četiri države članice koje zajedno obuhvaćaju najmanje 35% stanovništva Unije.

13 DČ PO BROJU STANOVNIKA I GLASOVIMA U VIJEĆU
Država Broj stanovnika (u milijunima) Postotni udio u ukupnom stanovništvu EU- a Broj glasova u Vijeću (po sustavu u primjeni do godine) Njemačka 80,523 15,93 29 Francuska 65,633 12,98 UK 63,730 12,60 Italija 59,685 11,80 Španjolska 46,704 9,24 27 Poljska 38,533 7,62 Rumunjska 20,057 3,97 14 Nizozemska 16,779 3,32 13 Belgija 11,161 2,21 12 Grčka 11,062 2,19 Češka 10,516 2,08 Portugal 10,487 2,07 Mađarska 9,908 1,96 Švedska 9,555 1,89 10 Austrija 8,451 1,67 Bugarska 7,284 1,44 Danska 5,602 1,11 7 Finska 5,426 1,07 Slovačka 5,410 Irska 4,591 0,91 Hrvatska 4,262 0,84 Litva 2,971 0,59 Slovenija 2,058 0,41 4 Latvija 2,023 0,40 Estonija 1,324 0,26 Cipar 0,865 0,17 Luksemburg 0,537 0,11 Malta 0,421 0,08 3 Ukupno 505,572 100 352

14 TRIJALOG Neformalni sastanci predstavnika Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije radi postizanja dogovora o prijedlogu zakonodavnog akta. Sastanci u okviru trijaloga mogu se održavati u svim fazama redovnoga zakonodavnog postupka. Najčešći su trijalozi radi postizanja dogovora u prvom čitanju ili pak prije sastanka Odbora za mirenje. Na sastancima sudjeluju izvjestitelj u Europskom parlamentu, prema potrebi i izvjestitelj u sjeni, predsjednik radne skupine i/ili predsjedajući COREPER-a u Vijeću, te predstavnik glavne uprave i glavnog tajništva Europske komisije. Svrha je sastanaka osigurati da amandmani Europskog parlamenta u prvom čitanju budu prihvatljivi Vijeću, pri čemu Komisija ima zadaću posredovanja i uređivanja kompromisnog teksta prijedloga akta.

15 Prijedlog direktive – objava 8.3.2016.
Primjer „žutog kartona” u postupku usvajanja Prijedloga direktive o upućivanju radnika u okivru pružanja usluga Prijedlog direktive – objava Rok od 8 tjedana – do 11 NP donijelo obrazloženo mišljenje – 22 glasa Obrazloženo mišljenje HR Odgovor Komisije Trijalog EP 1. čitanje očekuje se

16 POSREDNO SUDJELOVANJE – NADZOR NAD AKTIVNOSTIMA VLADE
Stalno predstavništvo RH pri EU EU koordinatori Izrada stajališta o prijedlogu akta u Usvajanje stajališta u VRH Dostava stajališta Saboru radi donošenja zaključka

17 Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22
Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. listopada o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invanzivnih stranih vrsta Prijedlog uredbe Stajalište RH Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prirode Zaključak Odbora za europske poslove Stajališta EP-a Uredba objavljena u SL L 317, E-savjetovanje Plan usklađivanja zakonodavstva za 2017. Konačni prijedlog zakona o sprječavanju unošenja te širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima P.Z.E. 173 Notifikacija

18 Prijedlog direktive COM (2013) 920 Stajalište RH Mišljenja odbora
Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ  Prijedlog direktive COM (2013) 920 Stajalište RH Mišljenja odbora Stajalište EP-a Službeni list SL L 344, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka Notifikacija

19 USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA U UVJETIMA ČLANSTVA
Primjena europskog prava provodi se kroz postupak usklađivanja Zakoni o provedbi uredbi donose se samo ako uredba utvrđuje obvezu poduzimanja određenih mjera Prijedlog zakona u Saboru nosi oznaku P.Z.E. i u tekstu navodi akte koji se preuzimaju eDoc baza podataka HS-a

20 RASPORED PREDSJEDANJA VIJEĆEM
Razdoblje Država predsjedateljica siječanj – lipanj 2016. Nizozemska srpanj – prosinac 2016. Slovačka siječanj – lipanj 2017. Malta srpanj – prosinac 2017. Estonija siječanj – lipanj 2018. Bugarska srpanj – prosinac 2018. Austrija siječanj – lipanj 2019. Rumunjska srpanj – prosinac 2019. Finska siječanj – lipanj 2020. Hrvatska srpanj – prosinac 2020. Njemačka siječanj – lipanj 2021. Portugal srpanj – prosinac 2021. Slovenija siječanj – lipanj 2022. Francuska srpanj – prosinac 2022. Češka siječanj – lipanj 2023. Švedska srpanj – prosinac 2023. Španjolska siječanj – lipanj 2024. Belgija srpanj – prosinac 2024. Mađarska

21 HRPRES2020 Predsjedanje sastavima Vijeća (osim FAC)
Predsjedanje sastancima pripremnih tijela Predstavljanje Vijeća u odnosima s drugim institucijama (npr. u trijalogu) Određivanje prioritetnih politika/akata Trio predsjedanja Parlamentarna dimenzija

22 BUDUĆNOST EU-A BREXIT Izbori za novi saziv EP-a – svibanj 2019.
Novi proračun - VFO nakon 2020 zajednička obrana - uspostava PESCO-a


Prenesi ppt "SUDJELOVANJE NACIONALNIH PARLAMENATA U ZAKONODAVNIM POSTUPCIMA"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google