Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI SINDIKALNEGA ZAUPNIKA

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "PRAVICE IN OBVEZNOSTI SINDIKALNEGA ZAUPNIKA"— Zapis predstavitve:

1 PRAVICE IN OBVEZNOSTI SINDIKALNEGA ZAUPNIKA
(pravna služba GO SVIZ)

2 Razmerje med KP in zakonom = in favorem
Pravna podlaga Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) Področne kolektivne pogodbe: Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (KPND) Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (KPVIZ) Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (KPRD) Statut SVIZ, pravila sindikata zavoda in pogodba o zagotavljanju pogojev med sindikatom zavoda ter zavodom. Razmerje med KP in zakonom = in favorem VARSTVO SINDIKALNE SVOBODE PRED NEUTEMELJENIMI POSEGI !

3 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH ZAUPNIKOV (203. – 207. člen)

4 Obveznosti delodajalca do sindikata (203, 207 ZDR-1)
zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti omogočiti sindikatu dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti (osebne podatke delavcev & poslovne podatke DD – pravica omejena le z varstvom osebnih podatkov in varovanjem poslovne skrivnosti) zagotoviti tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine za delavca (podana zahteva sindikata in pisno soglasje delavca) Delodajalec, ki ne izvršuje obveznosti glede zagotavljanja pogojev za sindikalno dejavnost = se kaznuje z globo (218 ZDR-1)

5 Konkretizacija obveznosti DD iz 203
Konkretizacija obveznosti DD iz 203. člena ZDR-1 je urejena v KP in pogodbah o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo = zavezujoče pr. norme (npr.: zagotavljanje prostora in opreme, sodelovanje sindikata v postopkih odločanja o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja, obveščanje o gradivih za seje organov DD, dostop zunanjih sind. predstavnikov do DD, svoboda sindikalnega obveščanja in širjenja sindikalnega tiska, obračunavanje in odvajanje sindikalnih članarin, določeno št. plačanih ur za sindikalno delo in način izrabe, št. SZ,…) Osebni podatki delavcev Višina izplačila plače, zdravstveni razlogi in drugi razlogi za odsotnost z dela, ki se zbirajo v kadrovskih evidencah DD -> se lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in dostavljajo tretjim (tudi sindikatom) samo, če je to določeno z zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, za vpogled sindikata v osebne podatke delavca pa je potrebno predhodno delavčevo soglasje.

6 Položaj sindikalnih zaupnikov (205 ZDR-1)
Svobodna izbira sindikalnih predstavnikov - sindikat svobodno izvoli ali imenuje SZ Sindikat mora obvestiti delodajalca o izvolitvi SZ - eden izmed pogojev, da prične veljati posebno varstvo SZ oz. sindikalna imuniteta SZ ima pravico zagotavljati in varovati pravice in interese članov sindikata - konkretizirano z ureditvijo nalog in pristojnosti sindikata v posameznih postopkih pri DD Izvajanje sindikalne dejavnosti v času in na način, ki ne zmanjšuje učinkovitosti poslovanja delodajalca.

7 Naloge in pristojnosti sindikata po ZDR-1
10. čl.: pristojnosti sindikata v zvezi s splošnimi akti DD pred njihovim sprejetjem; 76. čl.: obveščanje in posvetovanje s sindikati pri DD pri spremembah DD in prehodu k novemu DD; 85., 86. čl.: vloga sindikata pri odpovedi; 99. čl.: vloga sindikata pri kolektivnem odpuščanju; 104., 105. čl.: vloga sindikata pri stečaju, likvidaciji in prisilni poravnavi; 148. čl.: obveščanje o izrabi delovnega časa (na zahtevo sindikata); 153. čl.: posvetovanje glede nočnega dela; 174. čl.: sodelovanje v disciplinskem postopku Izhajajo iz upravičenja SZ zagotavljati in varovati pravice ter interese članov sindikata

8 Pisno obveščanje sindikata (204 ZDR-1)
Kot pisno obveščanje sindikata v primerih, ki jih določa ta zakon, se šteje tudi obveščanje sindikata po elektronski poti – z uporabo informacijske tehnologije v skladu z ureditvijo v kolektivni pogodbi ali dogovorom med delodajalcem in sindikatom.

9 SZ zaradi sindikalne dejavnosti:
Varstvo SZ (206, 207 ZDR-1) 1. Posebno pravno varstvo = SINDIKALNA IMUNITETA (PAZI! Določiti je potrebno število SZ!): posebno varstvo pred odpovedjo po 112 ZDR-1. varstvo pred manj ugodno obravnavo SZ zaradi sindikalne dejavnosti: ni mogoče znižati plače, proti njemu začeti disc. ali odšk. postopka, ga kako drugače postaviti v manj ugoden ali podrejen položaj. 2. Varstvo SZ v primeru prenosa -> v primeru spremembe delodajalca SZ ohrani svoj status: če obstajajo pogoji za imenovanje SZ pri prevzemniku, če to ni možno, zagotovljeno posebno varstvo še dve leti po prenehanju funkcije (206 ZDR-1 in 20 KPND).

10 112 ZDR-1 Posebno varstvo SZ pred odpovedjo
= prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi SZ brez soglasja sindikata, če ravna v skladu z zakonom, KP in PZ, razen: odpoved iz poslovnega razloga, a SZ odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev odpoved v postopku prenehanja delodajalca Ves čas opravljanja funkcije in še 1 leto po prenehanju – pazi 20. čl KPND = 2 leti Koliko časa?

11 POZOR! POSEBNO PRAVNO VARSTVO PRED ODPOVEDJO Aktualna sodna praksa
= Posebno pravno varstvo velja le pod pogojem, da ima sindikat podpisano pogodbo o zagotavljanju pogojev za delo sindikata in v njej določeno število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo posebno pravno varstvo. Navedena sodna praksa je po mnenju SVIZ napačna, saj ZDR-1 le v primeru večjega števila sindikalnih zaupnikov zahteva, da se določi število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo posebno pravno varstvo v skladu s 112. členom ZDR-1. Ko je v zavodu le en sindikalni zaupnik, le ta uživa posebno pravno varstvo avtomatično na podlagi zakona. S našo interpretacijo soglaša MIZŠ (glej 113. člen KPVIZ). POZOR!

12 ZADRŽANJE UČINKOVANJA ODPOVEDI (113 ZDR-1)
= Če sindikat poda negativno mnenje v zvezi z redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali iz krivdnega razloga ali z izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in predstavnik delavcev pri delodajalcu zahteva zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi, prenehanje pogodbe o zaposlitvi ne učinkuje 30 dni od vročitve odpovedi oziroma do poteka roka za mediacijo ali arbitražo oziroma sodno varstvo. Podana zahteva sind. zaupnika Pisno negativno mnenje sindikata Odpoved iz razloga nesposobnosti, krivdnega razloga ali izredna odpoved

13 KP za negospodarske dejavnosti v RS (KPND)
RAZMERJE DELAVEC – DELODAJALEC (12, 13 KPND): Obveščanje delavcev Predhodno mnenje s strani delavcev POGOJI ZA DELOVANJE SINDIKATA (15 – 20 KPND): Pravica do pridobivanja podatkov Pravica do sodelovanja v postopkih Nemoteno delo sindikata

14 Obveščanje delavcev (12 KPND)
O vseh zadevah, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj in pravice ter obveznosti delavcev iz dela in delovnega razmerja, zlasti o: spremembah dejavnosti/programov, organiziranosti, organizacije dela in delovnih postopkov, letnih programov dela in poslovanja, spremembah predpisov, predvidenih kadrovskih spremembah, letni razporeditvi/občasni prerazporeditvi DČ,... Delavce se obvesti pred sprejemom odločitve!

15 Pridobivanje predhodnega mnenja s strani delavcev (13 KPND)
Kadar org. upravljanja oz. direktor odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz dela (politika zaposlovanja in odpuščanja delavcev, začetek/konec DČ, odmori, tedenska razporeditev DČ, način izplačila osebnih dohodkov,…) = DOLŽNOST pridobiti predhodno mnenje delavcev! Obrazložitev v primeru neupoštevanja mnenja Na zahtevo SINDIKATA razgovor glede upoštevanja nasprotnih razlogov delavcev - v roku 8 dni

16 Pogoji za delovanje sindikata (15 - 20 KPND)
Sindikati v skladu s svojo vlogo in nalogami delujejo v zavodu (dajanje pobud, predlogov, stališč in zahtev pristojnim organom). Delovanja sindikatov ni mogoče omejiti z odločitvami organov v zavodu!

17 Pravica do pridobivanja podatkov (16 KPND)
Zagotavljanje podatkov, o katerih odločajo organi upravljanja in so v zvezi s socialno-ekonomskim in delovnim položajem, ter pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz dela in delovnega razmerja v javnem zavodu. KDO ZAGOTOVI PODATKE: direktor, pooblaščeni delavci, strokovne službe.

18 Pravica do sodelovanja v postopkih (17 KPND)
Sodelovanje sindikata v vseh postopkih odločanja o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja (na predlog člana, pooblastilo ni potrebno). Vročanje vabil z gradivi za seje vseh organov zavoda in omogočanje sodelovanja na teh sejah, še posebej, ko se odloča o reševanju individualnih sporov.

19 Nemoteno delo sindikata (18 – 20 KPND)
Kaj mora biti zagotovljeno za nemoteno delo sindikata? - plačilo SZ (1 plačana ura letno za vsakega delavca, ne manj kot 50 ur letno) - prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov v zavod (obvestilo) - svoboda sind. obveščanja in razpečevanja sind. tiska - strokovna pomoč in drugi pogoji (prostori ipd.) za delo sindikatov - tehnična izvedba obračuna in plačevanja članarine. Pravica do organiziranja in vodenja stavke Varstvo sindikalnega zaupnika: še 2 leti po prenehanju funkcije Režim izrabe št. ur za delo SZ = Dogovor med sindikatom in DD -> Pogodba o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo (vzorec na spletni strani SVIZ -> Dokumenti)

20 Ure ali plačilo za sindikalno delo
Za delo na ravni zavoda: Plačilo ali znižanje delovne obveznosti za določeno število ur letno. Osnovno pravilo po KPND (18. člen). Posebne ureditve v KPVIZ in KPRD. V ure za sindikalno delo se ne vštevajo ure v organih sindikata (zbori OO, sindikalne konference ipd.) in ne ure udeležbe na izobraževanjih, ki jih organizira reprezentativni sindikat dejavnosti (KPRD, KPVIZ + 2a. Člen Dogovora o plačilu za sindikalno delo).

21 KP ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V RS
Pogoji za delovanje sindikata (18., 19., 113. in 113.b KPVIZ) Plačilo SZ namesto znižanja ur po Dogovoru med MIZŠ in sindikati - obvezujoč za zavode (uradni list RS št.: št. 87/08 in 17/11, NPB). ! 1 ura za vsakega zaposlenega, ne manj kot 65 ur letno DOGOVOR O ZAGOTAVLJANJU PLAČILA UR ZA SINDIKALNO DELO Zagotovitev plačila ur za SZ: do 49 zaposlenih 65 ur po sledečih vrednostih: 7,46 EUR (SZ z visoko stopnjo izobrazbe) 6,71 EUR (SZ z višjo stopnjo izobrazbe) 5,96 EUR (za vse ostale SZ) več kot 49 zaposlenih: za 50. in vsakega nadaljnjega zaposlenega se za eno uro poveča prejšnje število ur

22 POZOR! NAČIN PLAČILA UR ZA SINDIKALNO DELO v VIZ
Plačilo se zagotovi dvakrat letno: do konca meseca aprila tekočega leta do konca meseca oktobra tekočega leta DD zagotavlja SZ udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira repr. sind. ali org., katere član je repr. sind., in sicer v obsegu najmanj dveh delovnih dni na leto. Ta čas izobr. se všteva v DČ SZ. POZOR!

23 Obveščanje in skupno posvetovanje (18 KPVIZ)
Rektor oz. dekan dolžan obveščati sindikat in organizirati skupno posvetovanje glede: statusnih sprememb -> obvestiti vsaj 30 dni pred sprejemom odločitve! odpuščanju delavcev potrebah po novih delavcih razporejanju delavcev iz zavoda v druge organizacije razporejanju delavcev iz kraja v kraj SKUPNO POSVETOVANJE sklicati vsaj 3 dni pred sprejemom odločitve obvestiti 8 dni pred sprejemom odločitve

24 Predhodno mnenje (19 KPVIZ)
Dekan oz. rektor 15 dni pred sprejemom odločitve dolžan zahtevati predhodno mnenje sindikatov o: - zaposlovanju oz. nadaljevanju dela delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev začetku in koncu DČ, odmorih in razporeditvi tedenskega DČ času in kraju izplačil plač in drugih osebnih prejemkov uvajanju novih načinov ugotavljanja DU ter določanju plač in drugih prejemkov na tej podlagi ukrepih za preprečevanje poškodb pri delu in poklicnih bolezni določanju različnih oblik nadzora nad delom in sprejemanju splošnih aktov o del. razmerjih ter disc. in odšk. odgovornosti Sindikat oblikuje mnenje na podlagi večinskega stališča zaposlenih v 8 dneh od zahteve DD sam odloči, če sindikat ne posreduje mnenja V primeru neupoštevanja mnenja – DD v 8 dneh dolžan obvestiti in obrazložiti razloge za svojo odločitev Na zahtevo sindikata – DD dolžan v 8 dneh organizirati razgovor s sindikalnimi predstavniki

25 Druge pravice SZ iz KPVIZ:
prerazporeditev SZ na drugo DM ali k drugemu DD ali kako drugače postavitev v manj ugoden položaj – brez pravnega učinka, če ni pisnega soglasja sindikata (rok 8 dni) znižanje osnovne plače oz. plače iz naslova učinkovitosti pod povprečje zadnjih treh mesecev ali pričeti disc. postopka – brez pravnega učinka, če ni pisnega soglasja sindikata zavoda vročanje vabil z gradivi za seje svetov zavodov, sodelovanje na celotnih sejah - ENAKO ZA KPRD -

26 KP ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
Pogoji za delovanje sindikata (1. člen KPRD) 1 in pol plačana ura letno za vsakega delavca, ne manj kot 75! Režim izrabe plačanih ur: - se dogovori med sindikatom in direktorjem (najmanj polovica delovnih ur mora biti v rednem delovnem času) v obliki zmanjšane delovne obveznosti ali kot povečan obseg dela 5 plačanih delovnih dni letno za usposabljanje SZ Plača SZ se določi na enak način kot za njegov DČ in vključuje vse dodatke, ter plačni količnik dosežen z napredovanjem. SZ se ne more določiti delovna uspešnost, ki je nižja od povprečne ocene DU v raziskovalni organizaciji (velja za profesionalne in neprofesionalne SZ), brez soglasja sindikata = se šteje za manj ugodno obravnavanje

27 KP ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
Pogoji za delovanje sindikata (1. člen KPRD) prerazporeditev SZ na drugo DM ali k drugemu DD ali kako drugače postavitev SZ v manj ugoden položaj – brez pravnega učinka, če ni pisnega soglasja sindikata znižanje osnovne plače oz. plače iz naslova učinkovitosti pod povprečje zadnjih treh mesecev ali pričeti disc. postopka – brez pravnega učinka, če ni pisnega soglasja sindikata zavoda - ENAKO KOT PO KPVIZ -

28 KP ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
Obveščanje in skupno posvetovanje (75. člen KPRD) Direktor dolžan sindikate obveščati in predlagati skupno posvetovanje glede: - statusnih in organizacijskih sprememb -> obvestiti 20 dni pred sprejemom odločitve - potreb po novih delavcih - razporejanja delavcev iz zavoda v druge organizacije - razporejanja delavcev iz kraja v kraj - odpuščanja delavcev - zaposlovanja delavcev do ene tretjine DČ (47 ZDR-1) - zaposlovanja oz. nadaljevanja dela delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev - razvrščanje oz. napredovanje delavcev v višje PR - ukrepov za preprečevanje poškodb pri delu in poklicnih bolezni SKUPNO POSVETOVANJE sklicati vsaj 3 dni pred sprejemom odločitve obvestiti 8 dni pred sprejemom

29 KP ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
Predhodno mnenje (76. člen KPRD) Direktor 15 dni pred sprejemom odločitve dolžan zahtevati predhodno mnenje sindikatov o: - začetku in koncu DČ, odmorih med delom in razporeditvi DČ - času in kraju izplačil plač in drugih osebnih prejemkov - uvajanju novih načinov ugotavljanja DU ter določanju plač in drugih prejemkov na tej podlagi - določanju različnih oblik nadzora nad delom in sprejemanju splošnih aktov o del. razmerjih ter disc. in odšk. odgovornosti DD sam odloči, če sindikat ne posreduje mnenja V primeru neupoštevanja mnenja – DD v 8 dneh dolžan obvestiti in obrazložiti razloge za svojo odločitev Na zahtevo sindikata – DD dolžan v 8 dneh organizirati razgovor z sindikalnimi predstavniki

30 KP ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
PROFESIONALNI SZ (72. člen KPRD) PROFESIONALNI SZ: Plača = kot pred začetkom opravljanja profesionalne fje – najmanj v vrednosti 19 PR (892,130 evra bruto) + obvezno se prišteva dodatek na delovno dobo Upravičen do napredovanja v višje PR tudi v času mandata Po prenehanju profesionalnega opravljanja fje, je SZ razporejen na DM, ki ustreza stopnji njegove strokovne izobrazbe, znanju in zmožnostim + upravičen do takega števila napredovanja v višji PR, kot da bi neprekinjeno delal v svojem poklicu

31 Sindikalni zaupnik (11. člen) = organ SVIZ 4 letni mandat
Statut SVIZ (10 – 12. člen) Sindikalni zaupnik (11. člen) = organ SVIZ 4 letni mandat Naloge sindikalnega zaupnika (11. čl. Statut SVIZ) zastopa, predstavlja in ščiti interese članstva (pri direktorju oz. dekanu/rektorju, na svetu zavoda, na območnem odboru, pred javnostjo), sklicuje sestanke zbora sindikata v zavodu (najmanj dvakrat na leto), sodeluje v postopkih uveljavljanja pravic, obveznosti, odgovornosti delavcev iz delovnih razmerij (mnenje), zastopa delavca pred organi v zavodu (pooblastilo!, pred direktorjem, ravnateljem, pred svetom), sodeluje v delu organov zavoda (interesi članov),

32 spremlja uresničevanje zakonodaje v zavodu,
vodi aktivnosti v zvezi s stavko, vodi evidenco članstva in plačevanja članarine ter sproti sporoča spremembe tajništvu sindikata, sodeluje v organih sindikata območja, pokrajine in države (član območnega odbora po funkciji, izvoljen v Nadzorni odbor GO, izvoljen v Statutarno komisijo GO, imenovan v komisije GO-ja in sindikalnih konferenc, delegat na kongresu), se izobražuje.

33 Položaj sindikalnega zaupnika (11. člen Statut SVIZ)
Organi zavoda varujejo delovno in osebnostno nedotakljivost SZ v skladu z zakonom in kolektivnimi pogodbami. Za SZ ne more biti izvoljen član, ki je na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu (direktor, pomočnik/namestnik direktorja, dekan, rektor, pomočnik vodstva, vodja).

34 Statut SVIZ (10 – 12) Ustanovitev sindikata zavoda (12. čl.)
ustanovi najmanj 5 članov zbor izvoli SZ = predsednik sindikata zavoda (če ima zavod več SZ –> se izvoli predsednika) lahko najmanj tričlanski IO, ki ga vodi SZ Pravila sindikata zavoda = urejena notranja organiziranost in način delovanja (vzorec na spletni strani SVIZ) = pravna oseba

35 Sindikat zavoda (12 Statut SVIZ)
obravnava predloge aktov, ki se sprejemajo na ravni zavoda, in daje mnenja, z glasovanjem odloča o stavki in drugih oblikah protesta, obravnava in sklepa o pobudah in predlogih članov sindikata zavoda in organov SVIZ, uveljavlja pravico do skupnega posvetovanja po kolektivni pogodbi dejavnosti, spremlja in nadzoruje izvajanje zakonov in kolektivnih pogodb, lahko obravnava pritožbe o uveljavljanju pravic članov iz delovnega razmerja, sprejema poročila sindikalnega zaupnika, nadzornega odbora in izvršilnega odbora ter sprejema smernice za njihovo delo, lahko predlaga kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavodov, predlaga kandidate za člane organov na ravni območja in države, predlaga ukrepe za varno delo in humanizacijo delovnega okolja, organizira kulturne, športne in druge dejavnosti, ki so v interesu članstva, odloča o pravicah in dolžnostih članov SVIZ.

36 USPEŠNO SINDIKALNO DELO!


Prenesi ppt "PRAVICE IN OBVEZNOSTI SINDIKALNEGA ZAUPNIKA"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google