Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

NADZOR in PRISTOJNOSTI

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "NADZOR in PRISTOJNOSTI"— Zapis predstavitve:

1 NADZOR in PRISTOJNOSTI
Mag. ROMANA LAH Ministrstvo za obrambo Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

2 Zakonske podlage Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007, ZVPoz-UPB1) 50. člen – nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, ZVO-1B-UPB, in spremembe) 148. člen – vlada izda predpis 9. september 2008 mag. Romana Lah, IRSVNDN

3 Podzakonske podlage Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07) Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodih in zračnikih pri ogrevanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Uradni list RS št. 128/04) 9. september 2008 mag. Romana Lah, IRSVNDN

4 Pristojnosti - Uredba 30. člen – Koncesionar MORA uporabnika opozoriti na rok in način odprave pomanjkljivosti zaradi katerih je zmanjšano varstvo pred požarom Koncesionar mora preveriti ali so odpravljene pomanjkljivosti 40. člen - Če nepravilnosti niso odpravljene – MORA Koncesionar obvestiti inšpekcijo 9. september 2008 mag. Romana Lah, IRSVNDN

5 Pristojnosti - Uredba 35. člen – Koncesionar ob PRVEM pregledu kurilne naprave ugotovi pomanjkljivosti zaradi katerih je zmanjšano varstvo pred požarom Koncesionar mora preveriti ali so odpravljene pomanjkljivosti 40. člen - Če nepravilnosti niso odpravljene – MORA Koncesionar obvestiti inšpekcijo 9. september 2008 mag. Romana Lah, IRSVNDN

6 Pristojnosti - Uredba 39. člen – IRSVNDN ima nadzor nad določbami o opravi pomanjkljivosti iz 30. in 35. člena uredbe povezanih z varstvom pred požarom Inšpektor odredi ukrepe, lahko tudi prepove uporabo kurilne naprave 9. september 2008 mag. Romana Lah, IRSVNDN

7 Pristojnosti - pravilnik
7. člen – IRSVNDN lahko zahteva izredni pregled, če pomanjkljivosti predvidoma vplivajo na varstvo pred požarom Zahteva ga lahko sam ali na pobudo dimnikarja 9. september 2008 mag. Romana Lah, IRSVNDN

8 Pristojnosti - pravilnik
16. člen - Generalno čiščenje lahko zahteva inšpektor, če so pomanjkljivosti z vidika varstva pred požarom Čiščenje opravi dimnikar, zahteva ga lahko tudi uporabnik Nadzor nad pravilnikom ima IRSOP, na podlagi ZVO 9. september 2008 mag. Romana Lah, IRSVNDN


Prenesi ppt "NADZOR in PRISTOJNOSTI"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google