Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

STROKOVNA PRAKSA IN MENTORSTVO

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "STROKOVNA PRAKSA IN MENTORSTVO"— Zapis predstavitve:

1 STROKOVNA PRAKSA IN MENTORSTVO
VRTEC JELKA Glavarjeva ulica 18a 1000 Ljubljana Tel.: 01/ STROKOVNA PRAKSA IN MENTORSTVO NADA VERBIČ,prof.soc.ped. Oktober 2011

2 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE JE…
Priložnost za organizacijo, da prepozna prihodnje obetavne kadre. Oblikovanje ustreznih splošnih, predvsem pa poklicno-delovnih kompetenc! PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE JE…

3 MENTORSTVO IN USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU
je eden od najbolj naravnih in najbolj učinkovitih načinov učenja pri delu in izboljševanju različnih procesov. prenos znanja in veščin z izkušenih zaposlenih na manj izkušene pripravnike. je akcijsko učenje, ki je strukturirano, načrtovano in ciljno usmerjeno. vsebina učenja se nanaša na pridobivanje specifičnih in trenutno aktualnih znaj. je proces delovne socializacije ter seznanjanje posameznika z organizacijsko kulturo organizacije.

4 PRAKSA V VRTCU na nivoju celega vrtca glede na različna področja dejavnosti: IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV v okviru rednih hospitacij obvezne šolske prakse IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV za strokovne nastope za poklicno maturo PROSTOVOLJNO DELO PRIPRAVNIŠTVO HOSPITACIJE COMENIUS ASISTENTI

5 Obvezna delovna praksa
Izobraževalna ustanova: SREDNJA ŠOLA UNIVERZA DIJAK ŠTUDENT PRIPRAVNIK Delovno okolje: VRTEC MENTOR - profesor MENTOR - vzgojitelj Obvezna delovna praksa Prostovoljno delo Pripravništvo

6 ZAGOTAVLJA SODELOVANJE Z MENTORJI IZDA USTREZNO POTRDILO MENTORJU
V USTANOVI SEZNANI DIJAKE S PRAVICAMI, DELI IN NALOGAMI TER OBVEZNOSTMI V ČASU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA IZDA USTREZNO POTRDILO MENTORJU USTANOVE KOMUNIKACIJA Z USTANOVO Izobraževalna ustanova: SREDNJA ŠOLA UNIVERZA MENTOR - profesor PODPORA IN SVETOVANJE DIJAKOM , ŠTUDENTOM REŠEVANJE MOREBITNIH NESPORAZUMOV

7 Aktivno vključevanje v neposredni delovni proces
DIJAK ŠTUDENT PRIPRAVNIK Vodenje dnevnika Aktivno vključevanje v neposredni delovni proces NALOGE Upoštevanje in spoštovanje: dnevne rutine, hišnega reda in druge z zakonom predpisane dokumente o delovni disciplini in varstva pri delu Upoštevanje določil splošnih aktov ustanove Izpolnjevati vse obveznosti, ki so določene s splošnimi akti ustanove. Upoštevanje kurikuluma za vrtce Vestno in odgovorno opravljanje del in nalog Ustrezna delovna oblačila

8 VLJUDEN IN SPOŠTLJIV ODNOS
DIJAK ŠTUDENT PRIPRAVNIK VLJUDEN IN SPOŠTLJIV ODNOS PRIČAKOVANJA UPOŠTEVANJE PRAVIL DOBREGA SODELOVANJA: urejena garderoba, prenosni telefon ostane v garderobi javljanje odsotnosti

9 Delovno okolje: VRTEC MENTOR PEDAGOŠKI VODJA: VODSTVO:
Načrtuje in vodi prakso. Poskrbi za aktivno udeležbo v vseh delovnih procesih. Sproti pregleduje dnevnik. Vodi evidenco prisotnosti. Ob koncu poda mnenje ter ugotovitve o opravljenem praktičnem delu. PEDAGOŠKI VODJA: Seznani z dnevnimi rutinami, hišnim redom in drugimi predpisi o delovni disciplini in varstvu pri delu. Določi začetek in konec delovnega časa. Obvesti šolo, če je kandidat odsoten brez opravičila. VODSTVO: Omogoči praktično usposabljanje. Določi mentorja. Izda potrdilo o opravljeni praksi. Delovno okolje: VRTEC

10 MENTOR omogoči spoznati organizacijo in osnove delovnega procesa,
daje konkretne naloge in opravila, skladno z zahtevami programa, ki ga kandidat obiskuje. informira o konkretnih zadolžitvah, ga pri tem usmerja, opozarja na napake, posledice ter od njega pričakuje, ima ustrezen kritičen odnos do opravljanja nalog. Kandidata navaja na samostojno delo, ga primerno motivira – pohvali. Skupaj analizirata opravljena dela in naloge. Spodbuja k napredovanju in mu dodeljuje kompleksnejše naloge.

11 Morebitne težave PREDNOSTI Komunikacija
Pričakovanja – realna situacija PREDNOSTI

12 PREDNOSTI pri usposabljanju na delovnem mestu
Prenos znanja od izkušene osebe (mentorja) na osebo, ki se uči. Podpora in prenos teoretičnih in drugih znanj v praktično uporabo. Pomoč bodočim zaposlenim, Naučiti jih razmišljanja in delovanja za uspešnejše in učinkovitejše delo . Pomoč pri izgradnji socialne mreže. Bodočim kadrom omogočiti izgradnjo socialne mreže znotraj ustanove .

13 Usposabljanje na delovnem mestu
IZ TEORIJE V PRAKSO DELOVNE KOMPETENCE SAMOSTOJNOST REFERENCE –BOLJŠE ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI. POTENCIAL ZA IZVIRNE IDEJE NOVE METODE POMOČ PRI ORGANIZACIJI DELOVNEGA PROCESA PRILOŽNOSTI ZA PRIDOBIVANJE in OBLIKOVANJE NOVIH KADROV. POMEMBEN VIR PRIDOBIVANJA KLJUČNIH KOMPETENC ZA DELO

14 VIRI: Gradivo Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana:Navodila mentorju pri izvedbi praktičnega usposabljanja z delom Izziv mentorstva študentom na praksi Mentorstvo na delovnem mestu


Prenesi ppt "STROKOVNA PRAKSA IN MENTORSTVO"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google