Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Študijsko srečanje, Ljubljana, Lipovšek

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Študijsko srečanje, Ljubljana, Lipovšek"— Zapis predstavitve:

1 Študijsko srečanje, Ljubljana, 20. 8. 2018 Lipovšek
FOR…. GEOGRAFIJA formirnost, novosti, strokovni aktiv in ocenjevalna merila Študijsko srečanje, Ljubljana, Lipovšek

2 Program Če tvitate, dodajte ključnik #študijsko
Čas Dejavnost Izvajalec Prej Spletna anketa o ocenjevalnih merilih in razprava v spletni učilnici 9.00 Formirni pozdrav: FS, Formative Assessment in AssForLearn, pomen povratnega informiranja dijakov Tanja Popit, Pika Gramc, Igor Lipovšek 10.00 Elementi FS pri učenju o podnebnih spremembah, Form/inovativnost pri preučevanju kulturne dediščine …. - ODMOR - Jasna Županič, Danica Mikola, Ester Mrak 12.15 Varčna raba energije Borzen 12.30 Kako obravnavati teme ekonomske geografije – primer projekta YouthStart Dr. Anton Polšak 13.45 Katero geografsko znanje preverja svetovna olimpijada Mirjam Martinuč Bernard, Danijel Lilek 14.00 Podjetnost, regionalno sodelovanje ob vodi, ekskurzije, konfluence, usklajevanje ocenjevalnih meril, tekmovanje, POKIT, Fabiani, udeležba DUH …. Mirsad Skorupan, Polšak, Lilek, Lipovšek 14.45 Usklajevanje (moderiranje) ocenjevalnih meril v strokovnem aktivu ali pri pouku Polšak, Lilek, Lipovšek Mladi in novi mediji - Lenart J. Prosimo, ovrednotite na povezavi

3 Formirnost

4 Wade Frankum je bil samo končno (sumativno) ocenjevan.
Kako sprotnost (formativnost) življenja rešuje, končnost (sumativnost) jih pa jemlje Wade Frankum je bil samo končno (sumativno) ocenjevan. Greg Read je sprotno (formativno) preverjal in obveščal kupce, kje je morilski strelec, in rešil na desetine življenj. Strathfieldski pokol v Sydneyu, 1991

5 KAJ V IZOBRAŽEVANJU DELUJE?*
Dijaku najbolj pomaga povratna informacija. Ta ga (lahko) usmerja, da več in bolje zna, da se bolje uči in da napreduje (se formira). Učni vidik: sem napravil prav oz. pričakovano ali narobe kaj in kako naj naredim, da dosežem cilj Socialni vidik: sprejemati mnenje, se izpostaviti krepiti samopodobo *John Hattie (Avstralec) - VISIBLE LEARNING

6 Novosti pri pouku geografije

7 Novosti pri pouku geografije
Novosti, razen spremenjenih pravilnikov, ki bi jih kdo izrecno zahteval, ni. So pričakovanja, ki jih oblikujejo: ZRSŠ Uresničevati učni načrt, raba revije GŠ, sodelovanje v spletni učilnici, udeležba na seminarju, več sprotnega preverjanja, ne se obremenjevati s stvarmi, na katere nimate (dolžnega) vpliva Šola Sodelovanje v projektih, medpredmetno povezovanje, uveljavljanje šole Učitelj sam Napredovati, uporabiti nov pristop (npr. film kot geografski opis, spremljanje geografskega procesa, analiza preverjanja, geografija na splet), sodelovati v dejavnosti, ki ni zgolj pouk Dijaki Bi radi tekmovali, raziskovali, sodelovali? Geografija Podpirali dejavnosti, uporabljali dosežke, popularizirali znanost, društveno delo

8 Projekti: projekt Podjetnost - šole vključene s timi (Polšak)
regionalno sodelovanje ob vodi, ekskurzije, Blejski vodni festival visoke vode konfluence, priprava tabor DUGS - Velenje oktober mednarodna konferenca o poučevanju geografije - konec junija 2019 usklajevanje ocenjevalnih meril - 20 učiteljev SŠ in OŠ (Polšak) Tekmovanje (Lilek) POklicneKompetencezIT (Lipovšek), Fabiani, STAT (istika), udeležba DUH, 100 let geografije na UL

9 Zakaj je dobro, da šolski strokovni aktiv deluje …
…..in kako naj usklajuje ocenjevalna merila Ter povzetek spletne ankete

10 Najpogostejše - 10 naj – pritožbe na ZRSŠ (pedagoški svetovalec napiše inšpekciji ali vodstvu šole mnenje) Vprašanja za 2 (zadostno) niso na ravni minimalnega standarda Učitelj ocenjuje predhodno nepreverjeno snov Pisna vprašanja niso skladna z „mrežnim diagramom“ Učitelj ne individualizira pouka (naloge niso raznovrstne ali odločba PP) Vprašanja niso skladna z učbenikom (Pisno) preverjanje ne izhaja iz snovi učnega načrta Učitelj je v zaostanku s snovjo Ocene pri pouku se ne skladajo z ocenami pri maturi Pouk ne sledi UN, učbeniku ali sprotni pripravi Učitelj ni spoštljiv (najpogostejši sekundarni razlog) EKSKLUZIVNO

11 Pritožba („v primeru, da se učenec, starš… pritoži„)
Če nismo tepli, ostanemo Buster Keaton – mirno resni Praviloma ostanemo sami, s sočutjem, privoščljivostjo ali z oporo, a brez dejanske podpore – 1. naslov: strokovni aktiv Inšpekcijski zapis vsebuje (berimo celoto): Ugotovitve Mnenja Predloge Ukrepe Svoja ravnanja in stališča utemeljujemo s strokovnostjo oz. znanstvenostjo (učni načrt, literatura, ŠS, predznanje, izkazani interes (potrebe) učenca, dogovor strokovnega aktiva ali ped. konference ali rod. sestanka …), ne z dobronamernostjo, preslikavo pouka ali svojimi ali izkušnjami drugih Spoved in pokora naj bo notranje, ne vnanje dejanje EKSKLUZIVNO

12 Strokovni aktiv – trdnjava učiteljeve avtonomije :
60. Člen ZOFVI (strokovni organi) Strokovni organi v javni šoli so: učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi. 64. Člen (strokovni aktiv) Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev, učencev, vajencev, dijakov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. PRAVILNIK 7. člen (minimalni standard znanja) (1) Minimalni standard … za pozitivno oceno oziroma za zadovoljivo sledenje pouku .. (2) Če MS ni določen …, ga določi strokovni aktiv oziroma učitelj. 8. Člen (ocenjevalna merila) (1) Strokovni aktiv na začetku šolskega leta uskladi merila ocenjevanja znanja. (2) Merila ocenjevanja znanja za predmet oziroma programsko enoto se določijo na podlagi kataloga znanja oziroma učnega načrta. 9. člen (oblike in načini ocenjevanja znanja) Če oblike in načini ocenjevanja znanja niso določeni v katalogu znanj oziroma učnem načrtu, jih določi strokovni aktiv oziroma učitelj.

13 Strokovni aktiv – usklajevalec meril
Protislovnost zaključnega ocenjevanja: Ocenili naj bi celostno, kar pomeni: v skladu z merili, ki jih dijaki spoznajo 1. septembra – kjer so ključni proceduralni cilji Ocenjujemo parcialno, z aritmetičnim sredinjenjem delnega vsebin-skega znanja (ZEvropa + Vevropa + Jevropa + … + iEvropa) / i Katera merila uskladiti na strokovnem aktivu? Splošna, načelna, izhajajoča iz splošnih ciljev predmeta in šole Kako jih uskladiti? Z zapisanim sklepom (formalno) Ohlapno (predmetno) – čim bolj s proceduralnimi (geografsko vzročnoposledično sklepanje, orientiranje, preiskovanje, primerjanje, opazovanje …) cilji, čim manj z vsebinskimi (deagrarizacija, podnebje, erozija, prsti….)

14 1. Kakšna ocenjevalna merila pri vašem predmetu pričakujejo dijaki
1. Kakšna ocenjevalna merila pri vašem predmetu pričakujejo dijaki? (en odgovor)

15 2. Kolikšno vlogo igra pri oblikovanju ocenjeval-nih meril strokovni šolski aktiv? (en odgovor)

16 3. Kako povratno informiram dijaka po ocenjevanju? (en odgovor)

17 4. Zaključne ocene dijakom oblikujem na podlagi: (en odgovor)

18 5. Dijaki pri mojem pouku ugovarjali ali se pritožili zaradi: (možnih več odgovorov)

19 6. O preverjanju, ocenjevanju in povratnem informiranju želim sporočiti:


Prenesi ppt "Študijsko srečanje, Ljubljana, Lipovšek"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google