Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Cestni prevoz tovora Robert Sever Ljubljana 23. oktober 2019.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Cestni prevoz tovora Robert Sever Ljubljana 23. oktober 2019."— Zapis predstavitve:

1 Cestni prevoz tovora Robert Sever Ljubljana 23. oktober 2019

2 Opredelitev problematik
Pregled poslovanja cestnih prevoznikov tovora Trendi in napovedi v poslovanju Pomanjkanje kadra – profesionalni vozniki Konkurenčnost na trgu prevoznikov tovora – nelojalna konkurenca Omejevalna zakonodajna politika znotraj EU

3 Aktualni in prihajajoči izzivi
Rast stroškov - cena nafte Brent na nad 70 USD na sodček Omejevalna politika opravljanja storitev v državah EU Napoteni mobilni delavci Nova svilena pot, ki bo povezala več kontinentov Analiza podatkov - Big data ali masivnih podatkov – za nadaljnjo odločanje Digitalizacija, tehnološke novosti Nadgradnja IT, robotizacija in avtomatizacija, Internet stvari (loT), Intermodalni transport, borze prevozov Avtonomna vozila – vlaganja v sodobne tehnologije Naraščajoča internetna prodaja, napredne platforme (Alibaba, Amazon,…)

4 Poslovanje transporta kot celote
Rekordno poslovanje: 7.575 subjektov (3.544 družb, s.p.) 6,2 mrd EUR celotnih prihodkov (+9,5 %) (brez sprememb vrednosti zalog) 5,9 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje (+9,2 %) 2,6 mrd EUR čistih prih. na tujem trgu (+11,1 %) 2,2 mrd EUR dodane vrednosti (+8,4 %) gospod. družbe: +8,7 %, s.p.: +6,1 % zaposlenih in s.p. ( več oseb) 415,2 mio EUR neto dobička (+5,1 %); 88 % GD, 12 % s.p. Da dobimo sliko o transportu, si najprej poglejmo poslovanje družb in s.p. panoge transporta skupaj. V 2018 je v dejavnosti transporta letna poročila predložilo subjektov, med njimi je bilo gospodarskih družb, majhnih samostojnih podjetnikov (brez normiranih s. p.). Celotni prihodki vseh subjektov v dejavnosti transporta so se lani povečali za 9,5 % na 6,2 mrd EUR, kar je bil nov najvišji dosežek. Na tujem trgu so subjekti ustvarili 2,6 mrd EUR oz. za 11,1 % več kot 2017. DV v vrednosti 2,2 mrd EUR se je pri vseh subjektih trasporta povečala za 8,4 %. Gospodarske družbe so ustvarile 89 % celotne dodane vrednosti. Pri gospodarskih družbah sej je DV povečala za 8,7 %. V dejavnosti transporta je bilo zaposlenih oseb po delovnih urah (brez nosilcev s. p.), kar je bilo za več, predvsem zaradi porasta zaposlenih pri družbah. Družbe in s.p. so skupaj ustvarili 415,2 mio EUR neto čistega dobička, ker je za 5,1 % več leto prej. Pretežni del tega so ustvarile družbe.

5 Poslovanje cestnega prevoza tovora
Rekordno poslovanje, manj dobička: 5.414 subjektov v cestnem tovornem transportu 3,1 mrd EUR celotnih prihodkov (+14,4%) (brez sprememb vrednosti zalog) 3,0 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje (+14,7%) 16,4 mrd EUR čistih prih. na tujem trgu (+1,5 %) 650 mio EUR dodane vrednosti (+11,4 %) gospod. družbe: +8,7 %, s.p.: +6,1 % zaposlenih in s.p. (+11.5%) 80,3 mio EUR neto dobička (-9,5 %)

6 Ekonomska teža dejavnosti transporta
Cestni tovorni promet in logistika sta ključni z vidika ustvarjena dodane vrednosti in zaposlenosti

7 Pomen dejavnosti in ključni agragati

8 Pomen transporta v slovenskem okolju
Med vsemi subjekti v SLO po letnih poročilih 6,4 - odstotni delež transporta v BDP SLO 9,6- odstotni delež po dodani vrednosti 7,9- odstotni delež po št. zaposlenih 5,7- odstotni delež po čistih prihodkih od prodaje V kolikor panogo transporta pogledamo v SLO okolju po dodani vrednosti v strukturi BDP, ta predstavlja 6,4- odstotka dodane vrednosti Slovenije. V kolikor primerjamo subjekte transporta, ki smo jih opredelili po metodologiji Analitike in Združenja za promet, in jih primerjamo z vsemi poslovnimi subjekti v Sloveniji, znašajo po deležu čistih prihodkov od prodaje 5,7-% delež, po deležu dodani vrednost pa 9,6-%.

9 Trendi v poslovanju

10 Povprečna 10-letna rast (v %)
Cestni blagovni promet: ključen pri rasti izvoza storitev transporta V tonskih kilometrih (mio) 2018 Struktura, 2018 Povprečna 10-letna rast (v %) Mednarodni prevoz - blago naloženo v Sloveniji 5.657 25,5% 1.159 2,3% Mednarodni prevoz - blago razloženo v Sloveniji 4.026 18,1% -88 -0,2% Mednarodni prevoz - prevoz po tujini in kabotaža 10.281 46,3% 5.269 7,4% Notranji prevoz 2.263 10,2% -372 -1,5% SKUPAJ 22.227 100,0% 5.967 3,2%

11 Povprečna 10-letna rast (v %)
Cestni blagovni promet V tonskih kilometrih (mio) 2018 Struktura, 2018 Povprečna 10-letna rast (v %) Drugo blago 6.109 27,5% 3.364 8,3% Proizvodi predelovalnih dejavnosti 3.476 15,6% 416 1,3% Prevozna sredstva in stroji 2.932 13,2% 637 2,5% Kovine in kovinski izdelki 2.449 11,0% 151 0,6% Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi 2.380 10,7% 831 4,4% Živila, pijače in tobačni izdelki 1.665 7,5% 428 3,0% Rude in kamnine 1.055 4,7% -172 -1,5% Nekovinski mineralni izdelki 981 -225 -2,0% Premog, plin, nafta in derivati 971 512 7,8% Sekundarne surovine in odpadki 206 0,9% 23 1,2% SKUPAJ 22.225 100,0% 5.965 3,2%

12 Povpraševanje tujih subjektov po storitvah naših prevoznikov narašča

13 Kako se oblikujejo cene
Na strani prihodkov: povpraševanje po prevozih gospodarstva ali gospodinjstev v Sloveniji ter regiji srednje Evrope korelacija z rastjo BDP je visoka, rast transportnih storitev je še enkrat višja od te (promet v 2 smeri!) Na strani stroškov: strošek goriva (pretežno diesel ali elektrika) strošek dela cena prevoznega sredstva cena drugega posrednika pri prevozu strošek financiranja (leasing ali posojilo) pogonskega sredstva Seveda pa se cene storitve prevoza v končni fazi oblikujejo, glede na vrsto prevoza in v izhodiščih, glede na količine (težo, volumen) tovora, vrednost tovora, vrsto tovora, transportno poti – relacijo, oz. prevoženo razdaljo, stroške povezane z neko relacijo in storitvijo (cestnine, dražje gorivo, trajekt, itd.), kvaliteta transportne storitve (predvsem hitrost), zahtevnost izvedbe, konkurenčni pogoji pa še kaj, kot npr. vključenost posrednikov. Razlike so tudi od vrste prevoza, cestni, železniški, pomorski, letalski, itd. Kot primer, cena železniškega prevoza se v osnovi določajo na trajnih tarifah in vsebujejo že prej našteta izhodišča in načine izračuna je največkrat v naprej znan. V pomorskem prometu je npr. odvisno ali gre za linijski ladijski prevoz, ali za prosto, oz. tankersko plovbo. Pri linijske gre po navadi za v naprej znane tarife, pri prosti plovbi pa so cene bolj stvar dogovora z naročnikom. Najmanj zakonitosti če se tako izrazim poznamo pri oblikovanju cen cestnega prevoza. Npr. pri zračnem mednarodnem linijskem prevozu veljajo tarife IATA, za ostale vrste zračnega prevoza pa se cene oblikujejo prosto. Potem imamo tukaj še cene špediterskih storitev, ki se seveda oblikujejo prosto največkrat na pavšalnih zneskih, oz. je dogovor na podlagi tarife za vsako opravljeno storitev špediterja. Menim pa, da o oblikovanju posameznih cen storitev veste dosti več kot jaz, saj sam največkrat poslušam bolj drugo stran izvajalsko, torej prevoznike in špediterje.

14 Trendi in napovedi v poslovanju Pogled v 2019 - rast prihodka v prvi polovici 2019
Prihodek (nom.) I-VI 2019 H Promet in skladiščenje ,2 % 49 cestni tovorni promet; ,8 % 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti +7,3 % 53 Poštna in kurirska dejavnost +2,0 % V kolikor se sedaj ozremo na leto 2019 vidimo da: Prihodki v transportu: +7,2 %, od tega: Kopenski: +7,8 % Skladiščenje: +7,3 % Pošta in kurirske dejavnosti: +2 %

15 Vhodni stroški nižji kot 2018
Brent cena v USD jan.19 59,27 feb.19 64,13 mar.19 66,41 apr.19 71,20 maj.19 70,53 jun.19 63,30 jul.19 64,00 avg.19 59,25 Cena nafte Brent se v letošnjem letu giblje med 60 in 71 USD v povprečju na mesečnem nivoju. Gorivo - najpomembnejša stroškovna postavka (22 % poslovnih odhodkov

16 Slabše razpoloženje v kopenskem prometu in skladiščenju
V kolikor za konec pogledamo še razpoloženje v panogi transporta, vidimo da panoga ni imuna na poslabšanje razmer v mednarodnem okolju. Kazalnik zaupanja je bil avgusta v kopenskem in cevovodnem transportu za 12 o.t. nižji kot avgusta lani, v skladiščenju za 32 o.t. nižji Predvsem se je poslabšal: poslovni položaj (kopenski promet za -26 o.t. skladiščenju za -37 .o.t.), Povpraševanje (kopenski promet za -8 o.t. skladiščenju za -17 .o.t.), Medtem ko zaposlovanje ostaja še pozitivno Eno anketo (od Eurochambra) ima tudi Analitika sedaj v teku in vas lepo prosim za izpolnitev – 2 min. Konec smo res zaključili s padajočo krivuljo, vendar vam vseeno želim uspešno poslovanje vnaprej.

17 Srednjeročna perspektiva
Cestni tovorni promet ima prednost pred železniškim (fleksibilnost, hitrost) Transport kot celota bo v 2019 beležil 5 do 6-odstotno rast prihodkov (nominalni BDP: 4 do 5 %), v 2020 pa 3 do 4-odstotno Šibkost v svetovni predelovalni dejavnosti je ključen razlog za počasnejšo rast Dodana vrednost se bo okrepila korespondenčno, če brent ne preseže povprečno letno vrednost 70 USD na sodček

18 Pomanjkanje kadra – profesionalni vozniki
Anketa med člani je pokazala visok delež tistih, ki imajo velik manko pri ustreznem kadru, pretežno gre za profesionalne voznike, tu je fluktuacija zelo visoka.

19 Pomanjkanje voznikov – nelojalna konkurenca
V Sloveniji primanjkuje po naših podatkih poklicnih voznikov; Izdanih novih delovnih dovoljenj za dejavnost voznikov je letno – 3.600 V Slovenije preko 500 prevoznikov z neurejenim sedežem in poslovanjem v skladu z zakonodajo.

20 PREDLOGI EK Sveženj o mobilnosti I – 2017 Tržni steber: - dostop do poklica (R 1071/2009) - dostop do trga (R 1072/2009) - najeta vozila (D 2006/1) Socialni steber: - nadzor in napoteni vozniki (D 2006/22) - časi voženj in počitkov (R 561/2006) - tahografi (R 165/2014)

21 Pogoji glede sedeža podjetja (5. člen): boj proti slamnatim podjetjem
DOSTOP DO POKLICA R 1071 Pogoji glede sedeža podjetja (5. člen): boj proti slamnatim podjetjem dejanska povezave med dejavnostjo podjetja in krajem ustanovitve sedeža dostopnost dokumentov (nadzor napotitve) sorazmernost med številom vozil in voznikov ter obsegom dejavnosti možnost DČ, da uvedejo dodatne pogoje iz zaprte liste (administrativno osebje, dostopnost za organe, operativna infrastruktura, pisarna)

22 DOSTOP DO POKLICA R 1071 Pogoji glede finančnega stanja (7. člen) Ni sprememb za težka tovorna vozila in avtobuse (9 / 5 tisoč EUR) LGV mednarodni promet : 1800 / 900 EUR Možnost dodatnih pogojev na ravni DČ za upravljavca prevozov (dolgovi, stečaj, nesolvenčnost) Novosti pri izkazovanju finančnega stanja (dokument zavarovalnice)

23 Področje uporabe (1. člen)
DOSTOP DO TRGA R 1072 Področje uporabe (1. člen) prevoz praznih zabojnikov ali palet na osnovi prevozne pogodbe spodnji prag 2,5 t za licenco Skupnosti prehodno obdobje 4 leta za LGV (licenca, potrdilo za voznike), člen 18a Kabotaža (8. člen) status quo glede stopnje liberalizacije nadomestitev pravila 3/7 s pravilom neomejenega števila kabotažnih operacij v 3 dneh z obdobjem mirovanja 60 ur

24 DOSTOP DO TRGA R 1072 dokazovanje: dokazilo o mednarodnem prevozu in o tekoči kabotažni operaciji dokazilo o operacijah v obdobju 3 dni pred mednarodnim prevozom, če je bilo vozilo v tem obdobju v tej DČ možni elektronski dokumenti (e-CMR) predložitev na cestnem pregledu v 2 urah (sporno)

25 DOSTOP DO TRGA R 1072 Nadzor kabotaže (novi člen 10a) EK: od %; od % vsaj 2 x letno skupni nadzor vsaj 2 DČ

26 ČAS VOŽNJE IN POČIOTKOV R 561
Izključitev iz področja uporabe (2. člen) nekomercialni prevoz blaga za osebno uporabo z vozili do 18 t (prag sporen) definicija nekomercialnega prevoza: brez (ne)posrednega plačila, brez (ne)posrednega prihodka za voznika in brez povezave s poklicno ali komercialno dejavnostjo

27 ČAS VOŽNJE IN POČIOTKOV R 561
Čas vožnje (6. člen): novost: 4 tedensko obračunsko obdobje max 180 ur vožnje, vendar ne več kot 159 v 3 tednih Počitek (8. člen): na vsaka 2 zaporedna tedna 2 RTP ali 1 RTP + 1 STP kompenzacija STP: do konca 4. tedna od STP prepoved izvajanja RTP v vozilu (8. odstavek) izjema: namensko počivališče z varnimi parkirišči in ustrezno opremo (priloga + IA) DČ v 12 m obvestijo EK, ki pripravi listo počivališč nastanitev zunaj vozila plača prevoznik

28 ČAS VOŽNJE IN POČIOTKOV R 561
vračanje voznikov v operativni center / bivališče: na 6 tednov (RTP) Izjeme (12. člen): preseganje dnevnega / tedenskega časa vožnje za 4 (?) ure, da doseže operativni center prevoznika ali bivališče voznika

29 TAHOGRAFI R 165 Predmet in načela (1. člen): namen tahografa se širi na nadzor kabotaže (1072 in 1073) in napotenih voznikov (lex specialis); enako namen obdelave osebnih podatkov Področje uporabe (3. člen): do (?) morajo biti vsa vozila v mednarodnem prometu opremljena s pametnim tahografom; nadzorni organi pa z opremo za daljinsko zaznavanje

30 Zapisovanje lokacije vozila (8. člen):
TAHOGRAFI R 165 Zapisovanje lokacije vozila (8. člen): ob vsakem prečkanju meje (pametni tahograf V2 od 2021? elektronski zemljevid, avtomatično beleženje) Vpisovanje kode DČ ob prečkanju meje (34. člen): ob prvem postanku po prečkanju meje če se meja prečka z ladjo ali vlakom, ob prihodu v pristanišče ali na postajo Tahografski zapisi / vložki ob nadzoru (36. člen): za teden, v katerem se opravlja nadzor + 4 pretekle koledarske tedne

31 LEX SPECIALIS - NAPOTENI VOZNIKI
Izhodišča EK: transport je v področju uporabe PWD (96/71) mednarodni prevoz je napotitev od trenutka prečkanja državne meje zaradi specifik transporta kot mobilne dejavnosti EK predlaga posebno ureditev nekaterih vidikov PWD poenostavljena administracija (dokazila)

32 LEX SPECIALIS - NAPOTENI VOZNIKI
Upravne zahteve (zaprta lista): deklaracija o napotitvi (preko IMI) + IA za format informacij (problem registrske označbe vozila) kopija deklaracije o napotitvi (v vozilu) (e-)CMR (v vozilu) dokazila o kabotaži (v vozilu) tahografski izpiski (zlasti kode DČ) Po napotitvi na zahtevo organa predložiti omenjene dokumente + plačilne liste, dokaz o izplačilu, časovne liste, pogodbo o zaposlitvi.

33 NAJETA VOZILA D 2006/1 Obstoječa ureditev – DČ lahko omejijo: najem vozil za izvajanje prevozov za lastne potrebe najem vozil iz drugih DČ Predlog spremembe: DČ na svojem ozemlju ne sme omejevati uporabe najetega vozila, ki ga uporablja podjetje iz druge DČ (ne glede, kje v EU je bilo vozilo najeto) DČ lahko na svojem ozemlju domačim podjetjem omeji ČAS uporabe v drugi DČ najetega vozila in ŠTEVILO takih vozil

34 NAJETA VOZILA D 2006/1 Možne omejitve najema (člen 3/2): ČAS uporabe: ne manj kot 2 zaporedna meseca v koledarskem letu (EK: 4 mes); lahko tudi čas trajanja najemne pogodbe in kopije licence (lahko se zahteva vpis registrske številke) ŠTEVILO najetih vozil: 25% od lastniških Namen omejitev: preprečiti davčni turizem. Nadzor (člen 3a): Organ v DČ sedeža posreduje informacijo o uporabi najetega vozila DČ registracije vozila (preko ERRU)

35 Napotitve voznikov in postopki najav
Trenutno veljavni postopki napotitev: Avstrija Nemčija Italija Francija

36 AVSTRIJA ITALIJA NEMČIJA FRANCIJA

37 Hvala za vašo pozornost


Prenesi ppt "Cestni prevoz tovora Robert Sever Ljubljana 23. oktober 2019."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google