Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev sprememb in dopolnitev KPVIZ Ur.l. RS, št. 45/2017

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Predstavitev sprememb in dopolnitev KPVIZ Ur.l. RS, št. 45/2017"— Zapis predstavitve:

1 Predstavitev sprememb in dopolnitev KPVIZ Ur.l. RS, št. 45/2017
Predstavitev za sindikalne zaupnike izbranih osnovnih in srednjih šol, vključenih v spremljanje učinkov ureditve delovnega časa učiteljev SVIZ Slovenije september 2017

2 Vsebina predstavitve:
Predstavitev sprememb in dopolnitev KPVIZ glede ureditve delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev v OŠ in SŠ: Veljavni predpisi – pravne podlage za spremembe in dopolnitve KPVIZ Novosti ureditve delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev v KPVIZ Neenakomerna razporeditev delovnega časa učiteljev Struktura delovne obveznosti učitelja Razporejanje delovnega časa in delovne obveznosti učitelja Spremljanje učinkov sprejete ureditve pred pričetkom uporabe določb KPVIZ

3 Veljavni predpisi kot podlaga za enotno ureditev delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev v OŠ in SŠ v spremembah in dopolnitvah KPVIZ Za področje vzgoje in izobraževanja veljajo in se uporabljajo: ZDR-1: določbe o sprejemanju splošnih aktov (organizacija dela), določbe o delovnem času, odmoru med delovnim časom, počitku, letnem dopustu ZOFVI: določba člena o obsegu vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, določbe člen ter določbe normativov in standardov o obsegu tedenske učne obveznosti ZOŠ /Zakon gimnazijah/Zakon o poklicnem izobraževanju: LDN, trajanje pouka Pravilnik o šolskem koledarju: šolsko leto, trajanje pouka, čas šolskih počitnic, izraba letnega dopusta učiteljev

4 NOVOSTI ureditve delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev v OŠ in SŠ v KPVIZ
Enotna pravila razporejanja delovnega časa: neenakomerno razporeditev DČ = „DOPRINOS“ tedenska razporeditev DČ učitelja (interni akt zavoda) mora upoštevati: do 10 ur na teden za dela (priprave, popravljanje, ocenjevanje) po lastnem razporedu - učitelj izvaja izven zavoda; čas organiziranega izobraževalnega dela - 38 tednov pouka in čas šolskih počitnic – ureditev v KPVIZ ne določa obvezne prisotnosti na delovnem mestu v razliki 6 ur/dnevno oz. 30 ur/tedensko (povprečje 40 ur – 10 ur dela izven zavoda = 30 ur/5 delovnih dni = 6 ur/dnevno) !!!! prepoved neenakomernega razporejanja ur tedenske učne obveznosti predpisane z zakonom (izjema v SŠ, Dogovor tč. 2) Enotna ureditev trajanja posameznih del: 33 ur za pouk, priprave, popravljanje, ocenjevanje, dela iz Priloge 1 ur letno za drugo skupno delo (Priloga 2) dnevni obseg učne obveznosti – največ 7 ur pouka nadomeščanje izvedeno kot ura pouka = ure dodatne tedenske učne obveznosti (v okviru ur po 124. čl. ZOFVI, plačljivo) omejitve pri neenakomernem razporejanju ur tedenske učne obveznosti v SŠ (Dogovor tč.2) …..omogoča enako obravnavo učiteljev pri organizaciji njihovega dela.

5 Neenakomerna razporeditev delovnega časa učiteljev
UČITELJI (in drugi strokovni delavci) v OŠ in SŠ: Ostali zaposleni 44.a člen KPVIZ 148. člen ZDR-1 referenčno obdobje 12 mesecev šolskega leta od 1.9. do 31.8. 6 mesecev 40 ur tedensko je povprečna delovna obveznost v referenčnem obdobju 12 mesecev Konec referenčnega obdobja: Ravnatelj mora delo učiteljev organizirati in razporejati tako, da je konec referenčnega obdobja povprečni delovni čas izravnan. V primerih, ko je bilo učitelju odrejeno delo preko povprečne 40 urne delovne obveznosti v referenčnem obdobju = NADURE (izplačilo) NOVO! Upošteva: povprečno letno delovno obveznost čas pouka število dni šolskih počitnic število dni letnega dopusta učitelja NI PRENOSA + ali – ur v novo referenčno obdobje NOVO!

6 (povprečna mesečna delovna obveznost 174 ure * 12 mesecev)
Prikaz izračuna obsega ur delovne obveznosti učitelja po delovnem koledarju za šol.l. 2017/18 ( – ): Primer učitelja s 35 dnevi letnega dopusta: Povprečna letna delovna obveznost 2088 ur (povprečna mesečna delovna obveznost 174 ure * 12 mesecev) Število dni praznikov 13 dni (104 ur) število dni letnega dopusta npr. 35 dni (280 ur) Letna delovna obveznost v šol.l. 2017/18 po delovnem koledarju 1704 ur

7 Struktura delovne obveznosti učitelja (3 stebri)
DRUGO DELO – SKUPNO vsem učiteljem 150 – 180 ur/letno DRUGO DELO – do zapolnitve polne delovne obveznosti (določi z LDN in ILDN) - ….. 33 UR/ tedensko

8 Struktura delovne obveznosti učitelja (3 stebri)
V času 38 tednih pouka ure tedenske učne obveznosti (ZOFVI) 33 UR tedensko Nabor del in nalog v obsegu 33 ur (Priloga 1): pouk, druge oblike organiziranega dela z učenci, dijaki, vajenci, priprave na pouk: letna priprava, sprotna vsebinska priprava, metodična priprava, priprava didaktičnih pripomočkov, priprava na preverjanje in ocenjevanje in izdelava potrebnega gradiva, popravljanje testov in drugih izdelkov učencev, poprava domačih nalog, individualizacija in diferenciacija pouka, vodenje obvezne dokumentacije, naloge, ki v skladu z normativi pomenijo nižjo učno obveznost učiteljev, razen nalog razrednika, ostale aktivnosti za nemoteno izvedbo vzgojno izobraževalnega procesa, ki jih opravi v času med posameznimi urami pouka. max 7 ur učne obveznosti dnevno ure dodatne tedenske učne obveznosti (124. čl. ZOFVI in nadomeščanje ure pouka) zmanjšana tedenska učna obveznost (124. čl. ZOFVI) 10 ur dela izvaja po lastnem razporedu IZVEN ZAVODA (priprave, popravljanje, ocenjevanje

9 Struktura delovne obveznosti učitelja (3 stebri)
DRUGO DELO – SKUPNO vsem učiteljem 150 – 180 ur/letno (določi ravnatelj z LDN) DRUGO DELO – INDIVIDUALNO (ILDN) 33 UR drugo delo po 119. člen ZOFVI in LDN, Priloga 2 Priloga 2: Primeroma naveden nabor del in nalog:  sodelovanje s starši (na primer govorilne ure, roditeljski sestanki, druge oblike sodelovanja s starši), sodelovanje v strokovnih organih šole (na primer pedagoške in ocenjevalne konference, strokovni aktivi), sodelovanje z zunanjimi institucijami (na primer centri za socialno delo, delodajalci), organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, zbiranje in obdelava podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov in podobno, opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom zavoda. V času 38 tednih pouka

10 Struktura delovne obveznosti učitelja (3 stebri)
DRUGO DELO – do zapolnitve polne delovne obveznosti (določi z LDN in ILDN) DRUGO DELO – SKUPNO vsem učiteljem 33 UR drugo delo 119. člen ZOFVI, LDN in ILDN 44.b/4. člen KPVIZ druga dela za uresničitev izobraževalnega programa, določijo v individualnem letnem delovnem načrtu (ILDN), sodijo tudi naloge razrednika. 44./2. člen KPVIZ sodelovanje v svetu zavoda

11 Prikaz strukture delovne obveznosti učitelja (obseg v urah):
Primer učitelja s 35 dnevi letnega dopusta: Letna delovna obveznost po delovnem koledarju 1704 ur Učitelj opravi v referenčnem obdobju 12 mesecev (neenakomerno razporejen DČ). 33 ur v 38 tednih pouka 1254 ur Učitelj opravi v času 38 tednov pouka. Pravica do 30 minutnega dnevnega odmora med delom 107 ur V času delovnih dni po delovnem koledarju (upoštevana delovna sobota ) DRUGO DELO (letni obseg) 343 ur Učitelj opravi v času 38 tednov pouka in v dnevih šolskih počitnic po razporedu v LDN in ILDN. Drugo skupno delo (letni obseg) (150 – 180 ur) npr. 180 ur Ravnatelj ure razporedi v čas pouka – določi z LDN in ILDN – za vse učitelje enako. Drugo delo (letni obseg) - ILDN (193 – 163 ur) npr. 163 ur Ravnatelj ure razporedi z LDN in ILDN .

12 Prikaz razporeditve DRUGEGA DELA učitelja v šolskem letu 2017/18:
Primer učitelja s 35 dnevi letnega dopusta: DRUGO DELO (letni obseg) 343 ur V času 38 tednov pouka opravi drugo skupno delo 180 ur V času šolskih počitnic - določi ravnatelj z LDN (npr.): 1 tedna po koncu pouka (5 dni oz. 37,5 ur) 1 teden pred novim šolskim letom (5 dni oz. 37,5 ur) 75 ur Preostanek drugega dela se razporedi v čas 38 tednov pouka (neenakomerna razporeditev delovnega časa učitelja) 343 – 180 – 75 = 88 ur „DOPRINOS“

13 Razporejanje delovnega časa in delovne obveznosti učitelja
LDN zavoda vsebuje (letni) obseg dela in razpored delovnih nalog in delovnega časa za VSE zaposlene – pisno obvesti delavce in sindikat pred začetkom šolskega leta ILDN učitelja učna obveznost, nabor in obseg individualnega in skupnega drugega dela za posameznega učitelja razporeditev delovnega časa na delovne dni v tednu min 4 – max 5 delovnih dni v tednu dnevni obseg pouka največ 7 ur pouka dnevno prepoved neenakomernega razporejanja tedenske učne obveznosti izjema v SŠ (poklicno izobraževanje in vsi srednješolski program – Dogovor tč. 2) do 10 ur dela izven zavoda po lastnem časovnem razporedu, upoštevaje organizacijo dela v zavodu, pisno obvestilo (do preklica) – ob uveljavitvi KPVIZ šteje, da podali vsi učitelji OBVESTILO o izrabi delovnega časa in o obsegu nadurnega dela konec referenčnega obdobja EVIDENCE o delovnem času vodi ravnatelj v skladu s predpisi Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti – evidenca o izrabi delovnega časa KPVIZ ne določa posebnih oblik evidentiranja delovnega časa

14 Spremljanje učinkov sprejete ureditve pred pričetkom uporabe določb KPVIZ
Ureditev velja (Ur.l. RS, št. 45/2017) vendar se v šolskem letu 2017/18 NE uporablja Ureditev delovnega časa in delovne obveznosti za učitelje v OŠ in SŠ Določbe o neenakomernem razporejanju delovnega časa se smiselno uporabljajo tudi za druge strokovne delavce. Simulacija na izbranih šolah v šol.l. 2017/18: Skupina za spremljanje učinkov sprejete ureditve (MIZŠ, ravnatelji, SVIZ) Spremljanje do konec aprila 2018 Možni popravki (pogajanja maj – junij 2018) Vzporedna pogajanja – ureditev DČ v vrtcih, GŠ, DD, VIŠ in visokem šolstvu

15 Povprečna letna delovna obveznost
2088 ur Število dni praznikov 13 dni (104 ur) 104 ur Število dni letnega dopusta X1 X1 = Letna delovna obveznost učitelja v šol.l 2017/18 po delovnem koledarju X2 = 2088 – 104 – dopust (v urah) X2 = 33 ur v 38 tednih pouka 1254 ur Pravica do 30 minutnega dnevnega odmora med delom X3 = št. delovnih dni (X22/8) * 0,5 X3 = DRUGO DELO (letni obseg) X4 = x2 – 1254 – X3 X4 = Drugo delo skupno vsem učiteljem 150 – 180 ur/letno (določi ravnatelj za vse zaposlene enako z LDN) = X5 X5 = Drugo delo (določi z ILDN – do zapolnitve polne delovne obveznosti) X6 (ravnatelj lahko določen obseg določi za čas šolskih počitnic) X6 = X7 = X4 – X5 – X6 (preostanek ur drugega dela se prerazporedi v čas 38 tednov pouka) X7 =


Prenesi ppt "Predstavitev sprememb in dopolnitev KPVIZ Ur.l. RS, št. 45/2017"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google