Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Konferenca, 19. oktober 2006 UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Konferenca, 19. oktober 2006 UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI"— Zapis predstavitve:

1 Konferenca, 19. oktober 2006 UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI
RAZPOLAGANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM mag. Miloš Senčur, vrhovni državni revizor za lokalno samoupravo

2 Nepremičnine kot oblika stvarnega premoženja
nepremičnine s posebnim pravnim statusom (ZUreP, ZUJIK, ZSpo…….) nepremičnine v prostem pravnem prometu

3 Pravna ureditev razpolaganja z občinskimi nepremičninami
Zakon o lokalni samoupravi Zakon o javnih financah Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin Področni zakoni (ZKZ, SZ, ZUreP, ZJS, ZUJIK…..)

4 Obstoj tveganj pri razpolaganju z nepremičninami
obseg nepremičnin evidence nepremičnin zemljiškoknjižno in dejansko stanje različno nepremičnine kot (nepotreben) strošek primarni cilj prodaje čim višja kupnina neskladja med predpisi ali pa različne interpretacije posebnosti v predpisih nedokončana premoženjskopravna razmerja nedokončani postopki lastninjenja

5 Neskladja v pravni ureditvi (1) Kdaj neodplačni prenos nepremičnin ?
51/3. čl. ZLS (za različne namene) 80. b čl. ZJF (posebni zakon, prenos osebi javnega prava in je to ekonomsko utemeljeno ali pa prenos ustanoviteljskih pravic na osebo javnega prava) 77. čl. ZUJIK (prenos na drugo osebo javnega prava ali ustanovo, če je to v javnem interesu)

6 Neskladja v pravni ureditvi (2) Kdaj neposredna pogodba ?
80. f čl. ZJF : solastnina; zamenjava, če se W ne zmanjša; prodaja stp skladno s PIA- npr. 90. čl. ZUreP 52. čl. Uredbe : solastnina; zamenjava- istovrstnost, javni interes, nezmanjšana W, en ponudnik; prodaja stp skladno s PIA osebi javnega prava in je to v javnem interesu; neuspešnost izbrane metode; W nepremičnine pod določeno W; neodplačna odtujitev v primerih iz 80. b čl. ZJF

7 Najpogostejše nepravilnosti iz dosedanjih revizij (1)
Pravni pregled stanja - obstoj pravice nad premoženjem, ki ne dovoljuje prodaje (npr. prepoved odtujitve); nepremičnina ni v pravnem prometu; Načrtovanje in odločitev o prodaji - ni programa prodaje, o prodaji ni odločal pristojni organ; Cenitev - pooblaščeni ocenjevalec oziroma v skladu s posebnim zakonom sodni cenilec; cenitev ni bila opravljena, pogoji; cenitev starejša od 6 mesecev in ni bila valorizirana; Izbira postopka prodaje - napačen postopek prodaje (ni upoštevan posebni zakon); za neposredno pogodbo ni podlage;

8 Najpogostejše nepravilnosti iz dosedanjih revizij (2)
Javna objava - ni ustrezne objave; Postopek prodaje – ni komisije, ni zapisnika; Postopek prodaje z javno dražbo – izklicna cena nižja od ocenjene; v ceni je tudi komunalni prispevek; Izbira ponudnika - izbran ni bil najugodnejši ponudnik; stanovanje ni bilo prodano predkupnemu upravičencu; prodaja kmetijskega zemljišča brez upravne odobritve; Podpis pogodbe – pogodba ni v skladu z objavljenimi pogoji.

9 Zakon o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Cilji zakona - sistematična in enotna ureditev - jasna razmejitev med lex generalis in lex specialis - bolj pregledno in učinkovito ravnanje - vzpostaviti ažurno evidenco - jasno določiti krog subjektov Rešitve (dobre in slabe) v zakonu - vzpostavitev evidence nepremičnin - postopki ravnanja ostajajo nespremenjeni - razširjena možnost sklepanja neposrednih pogodb - razširjena možnost brezplačne odsvojitve, a le za državno premoženje - neupravičeno razlikovanje med cenilci - zakon predvideva obširno, vsebinsko zahtevno in podrobno uredbo


Prenesi ppt "Konferenca, 19. oktober 2006 UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google