Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

5 RAZLOGOV ZA ŠTUDIJ Razširitev in obogatitev ZNANJA,

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "5 RAZLOGOV ZA ŠTUDIJ Razširitev in obogatitev ZNANJA,"— Zapis predstavitve:

1

2 5 RAZLOGOV ZA ŠTUDIJ Razširitev in obogatitev ZNANJA,
povečevanje možnosti in izbire ZAPOSLITVE, rast in razvoj USTVARJALNOSTI, prispevek k osebnemu razvoju in KAKOVOSTI ŽIVLJENJA, DRUŽBENO ODGOVORNO IN ETIČNO razmišljanje ter delovanje.

3 8 RAZLOGOV ZA ŠTUDIJ MENEDŽMENTA
Obvladovanje pristopov za ustvarjalno reševanje problemov, sposobnost učinkovitega in uspešnega delovanja v sleherni organizaciji, diplomanti so inovatorji in podjetniki, razvoj in izostritev vodstvenih, organizacijskih in strokovnih kompetenc, povečanje kompetenc za izboljšanje konkurenčnosti v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju, veliko povpraševanje po organizacijskih znanjih v vseh strokah, izboljšanje kakovosti mreženja in razvoja komunikacijskih kompetenc, povečanje samostojnega, sistemskega, logičnega in analitičnega razmišljanja.

4 1O RAZLOGOV ZA FOŠ Predavatelji z bogatimi izkušnjami v stroki,
študijski programi za boljšo zaposljivost, izbirni predmeti z različnih področji, hitra odzivnost študentskega referata, timsko delo v majhnih skupinah, osebni pristop do študentov, Poletne šole v poslovnem okolju s pridobitvijo certifikata, mednarodno sodelovanje, urnik prilagojen zaposlenim študentom, ustvarjaj v regiji odličnosti.

5 KRATKA PREDSTAVITEV FAKULTETE
Javno-zasebna fakulteta, študijski program MENEDŽMENT KAKOVOSTI I., II. in III. stopnje, izreden način študija, izvajanje v Novem mestu, termini predavanj prilagojeni zaposlenim.

6 POLITIKA ODLIČNOSTI FOŠ
POSLANSTVO: Razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in organizacijske znanosti ter prispevamo k nenehnemu izboljševanju kakovosti življenja. VIZIJA: Postali in ostali bomo najboljši slovenski ter eden vodilnih evropskih centrov na področju kakovosti in odličnosti, naši diplomanti pa med najbolj iskanimi strokovnjaki s svojega področja. SLOGAN: FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost.

7 POLITIKA ODLIČNOSTI FOŠ
OSREDNJA SPOSOBNOST: Odličnost zasnove in izvedbe raziskovalno-razvojnega dela ter študijskih programov z uravnoteženim prepletom znanstvene misli, svetovanja in prakse. VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE: odličnost resnica svoboda avtonomija odgovornost ustvarjalnost zaupanje

8 STRATEŠKE USMERITVE FOŠ
Znanstveno-raziskovalna in razvojna odličnost, odličnost študija, odličnost poslovanja, zadovoljstvo študentov, zadovoljstvo odjemalcev raziskovalno-razvojnega dela, zadovoljstvo sodelavcev, družbeno odgovorno delovanje.

9 VPETOST V OKOLJE FOŠ ima sklenjene številne pogodbe o strateškem partnerstvu z vodilnimi organizacijami v regiji:

10 MEDNARODNO SODELOVANJE
Smo prejemniki ERASMUS+ listine, s pomočjo katere se povezujemo z različnimi mednarodnimi institucijami. Partnersko smo povezani z:

11 ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
Projektiranje sistemov kakovosti, menedžment procesov, vodenje notranjih organizacijskih enot za kakovost, skrbnik (animator) za kakovost oziroma predstavnik vodstva za kakovost, vodenje notranjih organizacijskih enot za ravnanje z ljudmi pri delu, vodstveno in vodilno osebje oziroma člani uprav, svetovalec za kakovost in poslovno odličnost.

12 ŠTUDENTSKI UTRIP MAIT - Mednarodna akademija za inovativni turizem,
Akademski večeri in forumi, Visokošolski, magistrski in doktorski kolokviji, Študentska tribuna, Konference: GPT, NPOT… MAIT - Mednarodna akademija za inovativni turizem, Forumi osebne odličnosti, Karierni center, Poletne in Zimske šole, Založništvo, Knjižnica, Revija za univerzalno odličnost – RUO, Revija Izzivi prihodnosti – IP, Mednarodno sodelovanje – ERASMUS+, Jean Monnet Chair…

13 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Študij traja 3 leta, obsega 180 kreditnih točk po ECTS, izredni način študija, strokovni naslov: diplomirani organizator (VS) oz. diplomirana organizatorka (VS), predmetnik: 1. letnik – 10 predmetov 2. letnik – 10 predmetov 3. letnik – 5 predmetov in diplomska naloga

14 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Temelji organizacije Procesna zasnova organizacije Raziskovalna metodologija Trženje Poslovna matematika Razvoj proizvodov in procesov Poslovna statistika Poslovni tuj jezik 2 Poslovni tuj jezik 1 Celovita kakovost in poslovna odličnost 1. letnik

15 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Teorija organizacije Ravnanje z ljudmi Proizvodnja Ekonomika organizacije Nabava Temelji menedžmenta Logistika Projektni menedžment Menedžment sprememb Izbirni predmet 1 2. letnik

16 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Informatizacija poslovnih procesov Izbirni predmeti 2, 3, 4, 5 Delovna praksa Diplomska naloga 3. letnik

17 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Izbirni predmeti Sistemi vodenja Strateški menedžment Poslovno komuniciranje Inženiring kakovosti Presoja poslovanja Standardi, modeli in orodja kakovosti Sistemi vodenja kakovosti Sistem ravnanja z okoljem Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu Družbena odgovornost organizacij Statistična orodja kakovosti Inovacijski menedžment Podjetništvo Kakovost življenjskega sloga menedžerjev Karierno načrtovanje Poslovni coaching Diplomski raziskovalni seminar Turistično vodenje

18 Priporočen sklop izbirnih predmetov
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI ORGANIZACIJA: KAKOVOST: Sistem vodenja kakovosti Sistemi vodenja Inženiring kakovosti Strateški menedžment Presoja poslovanja Poslovno komuniciranje Standardi, modeli in orodja kakovosti Diplomski raziskovalni seminar Priporočen sklop izbirnih predmetov

19 Priporočen sklop izbirnih predmetov
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI PODJETNIŠTVO: Podjetništvo Inovacijski menedžment Strateški menedžment Sistem vodenja kakovosti Diplomski raziskovalni seminar Priporočen sklop izbirnih predmetov

20 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI V prvi letnik se lahko vpiše: kdor je opravil maturo; kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu; kdor je pred končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Študenti, ki izpolnjujejo pogoje po merilih za prehode, se lahko vpišejo tudi neposredno v 2. ali 3. letnik.

21 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Število razpisanih mest v študijskem letu 2019/2020: LETNIK REDNI IZREDNI 1. letnik 50 2. letnik 30 3. letnik 10

22 MAGISTRSKI Študij traja 2 leti, obsega 120 kreditnih točk po ECTS,
ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Študij traja 2 leti, obsega 120 kreditnih točk po ECTS, izredni način študija, strokovni naslov: magister menedžmenta kakovosti oz. magistrica menedžmenta kakovosti, predmetnik: 1. letnik – 10 predmetov 2. letnik – 5 predmetov in magistrska naloga

23 MAGISTRSKI Univerzalna odličnost Strategije in procesi
ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Univerzalna odličnost Strategije in procesi Raziskovanje v organizacijskih vedah Zaposleni in ustvarjalnost Sodobne organizacijske teorije Metode kvantitativne analize Sodobni pristopi kakovosti in odličnosti Globalno trženje, odjemalci in partnerstva Izbirni predmet 1 Vodenje, etika in družbena odgovornost 1. letnik

24 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Magistrski raziskovalni seminar – priprava strokovnega članka Izbirni predmet 2, 3, 4, 5 Magistrska naloga 2. letnik

25 MAGISTRSKI Izbirni predmeti
ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Izbirni predmeti Odličnost menedžmenta Organizacijsko vedenje Odličnost vodenja Poslovna odličnost Menedžerski informacijski sistemi Učeča se organizacija in menedžment znanja Nova paradigma turizma Trženje v turizmu Menedžment turističnih destinacij Menedžment delovnega življenja in prostega časa Menedžment v športu Kakovost življenja Kakovost vladanja Kakovost in odličnost v javni upravi Kakovost in odličnost v šolstvu Kakovost in odličnost v turizmu Kakovost in odličnost v zdravstvu Ravnanje z okoljem in trajnostni razvoj Globalizacija poslovanja Osebna odličnost Odličnost projektnega menedžmenta Evropske institucije in procesi Javne politike Regionalni razvoj Evropske politike Evropski upravni in pravni okviri Evropsko poslovno okolje in upravljalske prakse

26 Priporočen sklop izbirnih predmetov
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI MENEDŽMENT: ODLIČNOST: Osebna odličnost Odličnost menedžmenta Poslovna odličnost Organizacijsko vedenje Menedžerski informacijski sistemi Odličnost vodenja Učeča se organizacija in menedžment znanja Priporočen sklop izbirnih predmetov

27 Priporočen sklop izbirnih predmetov
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Priporočen sklop izbirnih predmetov TURIZEM: Kakovost in odličnost v turizmu Nova paradigma turizma Trženje v turizmu Menedžment turističnih destinacij Globalizacija poslovanja REGIONALNI RAZVOJ: Evropske institucije in procesi Javne politike Regionalni razvoj Kakovost in odličnost v javni upravi Kakovost vladanja

28 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI
V prvi letnik se lahko vpiše: kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu); kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij; (pred bolonjskim sistemom); kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi z opravljanjem predmetov Temelji organizacije (6 KT) in Teorija organizacije (6 KT). Študenti, ki izpolnjujejo pogoje po merilih za prehode, se lahko vpišejo tudi neposredno v 2. letnik.

29 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI
V drugi letnik se lahko vpišejo: kandidati z univerzitetno izobrazbo, pridobljeno v štiriletnih programih, ki se jim skladno z 49. členom Zakona o visokem šolstvu prizna 60 KT. Glede na dejstvo, da ima celoten program 120 KT, morajo opraviti izpite (v obsegu 30 KT) in magistrsko nalogo (v obsegu 30 KT); diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot sorodna strokovna področja, morajo opraviti še diferencialne obveznosti iz predmetov Univerzalna odličnost (6 KT) in Sodobne organizacijske teorije (6 KT); kot ustrezna sorodna strokovna področja se upoštevajo upravne in poslovne vede.

30 MAGISTRSKI LETNIK REDNI IZREDNI 1. letnik 40 2. letnik 5
ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Število razpisanih mest v študijskem letu 2019/2020: LETNIK REDNI IZREDNI 1. letnik 40 2. letnik 5

31 DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM III. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI
Študij traja 3 leta, obsega 180 kreditnih točk po ECTS, znanstveni naslov: doktor oz. doktorica znanosti s pripisom področja, ki se določi glede na raziskovalno področje, poudarek na individualnem delu.

32 DOKTORSKI 1. letnik Metode triangulacije Izbirni teoretski predmet
ŠTUDIJSKI PROGRAM III. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Metode triangulacije Izbirni teoretski predmet Seminar za dispozicijo Individualno delo na dispoziciji 1. letnik

33 DOKTORSKI 2. letnik 3. letnik Individualno delo na disertaciji
ŠTUDIJSKI PROGRAM III. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Individualno delo na disertaciji Seminar za disertacijo 2. letnik 3. letnik

34 DOKTORSKI Izbirni predmeti
ŠTUDIJSKI PROGRAM III. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Nove paradigme organizacijskih teorij Nove paradigme inoviranja in odličnosti Nove paradigme zdržnega razvoja Nove paradigme razvojnega menedžmenta Nove paradigme destinacijskega menedžmenta Nove paradigme menedžmenta informacijsko komunikacijskih tehnologij Nove paradigme razvoja Evrope Izbirni predmeti

35 DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM III. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI
V prvi letnik se lahko vpiše, kdor izpolnjuje najmanj enega od naslednjih kriterijev: kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) in pri tem na prvi in drugi stopnji ali na enovitem magistrskem študiju dosegel skupno najmanj 300 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu); kdor je končal dosedanji (star, tj. pred bolonjskim sistemom) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe; kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) in pred tem dokončal dosedanji visokošolski strokovni program (pred bolonjskim sistemom), pri čemer je moral opraviti skupno najmanj pet letnikov študija. Študenti, ki izpolnjujejo pogoje po merilih za prehode, se lahko vpišejo tudi neposredno v 2. letnik.

36 DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM III. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI
V drugi letnik se lahko vpišejo: diplomanti dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe: priznajo se študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk do konca prvega semestra drugega letnika morajo predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.

37 DOKTORSKI LETNIK REDNI IZREDNI 1. letnik 10 2. letnik
ŠTUDIJSKI PROGRAM III. STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI Število razpisanih mest v študijskem letu 2019/2020: LETNIK REDNI IZREDNI 1. letnik 10 2. letnik

38 PRIJAVNI POSTOPEK – VS, MAG, DR
ROKI ZA PRIJAVO IN PRIJAVNI POSTOPEK – VS, MAG, DR Prijavni roki: 1. prijavni rok: do 2. prijavni rok: do 3. prijavni rok: do Postopek prijave: kandidati se prijavijo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  dodatna navodila za prijavo so objavljena na Vpis: kandidati bodo k vpisu  povabljeni pisno in hkrati obveščeni o datumu vpisa.

39 ŠOLNINE: Visokošolski strokovni (VS) študijski program prve stopnje Menedžment kakovosti = 2000 eur Podiplomski študijski program druge stopnje (MAG) Menedžment kakovosti = 2800 eur Podiplomski študijski program tretje stopnje (DR) Menedžment kakovosti = 3700 eur Možnost plačila v več obrokih

40 ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV FOŠ
MISELNO OZADJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV FOŠ MODEL ODLIČNOSTI EFQM

41 SODELAVCI FOŠ zaslužni prof. dr. Štefan Ivanko
doc. dr. Daniel Klimovsky zaslužna prof. ddr. Marija Ovsenik doc. dr. Ljupčo Krstov zaslužni prof. ddr. Janez Usenik doc. dr. Tatjana Mlakar prof. dr. Milan Ambrož doc. dr. Alois Paulin prof. dr. Boris Bukovec doc. dr. Marija Turnšek Mikačić prof. dr. Mirko Markič dr. Beti Godnič, pred. prof. dr. Uroš Pinterič dr. Matej Jevšček, pred. prof. dr. Rok Ovsenik dr. Andrej Dobrovoljc, viš. pred. prof. dr. Robert Vodopivec mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. prof. dr. Gordana Žurga izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran mag. Božidar Huč, pred. mag. Bojan Tomšič, viš. pred. doc. dr. Franc Brcar Katja Krevs, pred. doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše Matija Vidiček, pred.

42 INFORMATIVNI DNEVI FOŠ
Informativni dnevi v letu 2019: 15. 2. 16. 2. 22.3. 17. 4. 15. 5. 13. 6. 4. 9. 18. 9. po dogovoru možnost osebnega termina predstavitve

43 KONTAKT Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu Ulica talcev Novo mesto Tel. št.: E-naslov: Spletna stran:

44 NAŠ MOTO POOSEBLJA PESEM TONETA PAVČKA
KO HODIŠ, POJDI ZMERAJ DO KONCA Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, pozimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič ne drugič do krova in pravega kova poskusi: vnovič in zopet in znova.


Prenesi ppt "5 RAZLOGOV ZA ŠTUDIJ Razširitev in obogatitev ZNANJA,"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google