Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

PSIHOLOŠKA DIAGNOSTIKA

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "PSIHOLOŠKA DIAGNOSTIKA"— Zapis predstavitve:

1 PSIHOLOŠKA DIAGNOSTIKA
Medicinska psihologija marec, 2008

2 Zgodovinski pregled Fiziognomika - na osnovi potez in oblik obraza do psihičnih lastnosti Frenologija - psihične moči vezane na določene predele v možganih Konstitucionalizem – zveza med temperamentom in splošno telesno zgradbo Kirologija – pomembnost zgradbe dlani Grafologija – pomen pisave

3 Psihometrija Je psihološka disciplina, ki se ukvarja s problemi meritev oz. merjenja psihičnih procesov.

4 Psihodiagnostika Namen psihološkega testa je v standardnih okoliščinah izzvati vedenje, ki ga ocenjujemo z diagnostičnimi kriteriji in primerjamo z vedenjem posameznikov v isti situaciji.

5 Psihodiagnostika v klinični praksi
Uporaba psiholoških inštrumentov omogoča “merjenje” – ugotavljanje izraženosti določenih bolnikovih osebnostnih potez. Primerjamo bolnike med seboj z isto diagnozo ali skupine bolnikov z različnimi diagnozami.

6 Kliničnopsihološki pregled
mišljenje čustvovanje vedenje

7 Klinično ocenjevanje – kaj je to?
širši pojem kot testiranje (uporaba standardiziranih inštrumentov za opredelitev posameznikovih značilnosti in dosežkov) uporaba različnih postopkov in inštrumentov (za ocenjevanje otrokovega razvoja, psiholoških in psihopatoloških značilnosti) kritična analiza in klinična presoja – ključni pri ocenjevanju Simensson in Rosenthal, 2001

8 Tehnike spoznavanja v psihologiji
intervju – usmerjena anamneza (simptomatika, sprožilni dogodki, osebnostna struktura, razvojni podatki) opazovanje Heteroanamneza psihometrični preizkusi (vprašalniki, ocenjevalne lestvice, skriningi) analiza izdelkov ekološko-vedenjsko ocenjevanje

9 Opazovanje naključno, v naravnem okolju
strukturirano in sistematično v kontroliranem okolju

10 Test Je standardiziran postopek za vzorčenje vedenja in njegovo opisovanje in ocenjevanje s kategorijami in rezultati.

11 Vrste testov Testi znanja Testi sposobnosti Osebnostni preizkusi
Testi za nevropsihološko ocenjevanje (senzorna, motorična, kognitivna, vedenjska raven)

12 Lastnosti dobrega testa
Objektivnost: vsi testiranci enake okoliščine, rezultat neodvisen od testatorja Zanesljivost: s ponovitvijo dobimo podobne ali enake rezultate. Veljavnost: če meri tisto, kar želimo meriti. Občutljivost: merimo tudi majhne razlike med ljudmi. Standardiziranost: vrednosti odčitamo na merski skali in jo primerjamo z drugimi.

13 Klinično ocenjevanje - namen
“diagnoza” šibka in močna področja bolnika, klienta načrtovanje intervencij spremljanje napredka evalvacija izidov Simensson in Rosenthal, 2001

14 Klinično ocenjevanje - proces
problem hipoteza o naravi problema spreminjanje hipoteze testiranje hipoteze o problemu načrt intervencije

15 Področja ocenjevanja sposobnosti
splošna inteligentnost razvoj čustvovanje vedenje spominski sistem izvršitvene (eksekutivne) sposobnosti pozornost, koncentracija zaznavne, konstrukcijske sposobnosti vizualno-motorične,…

16 Področja ocenjevanja razvoja
Razvoj gibalnih sposobnosti Kognitivni razvoj Psihosocialni razvoj grobogibalne sposobnosti drobnogibalne sposobnosti pozornost procesiranje informacij spomin reševanje problemov govor čustveni razvoj temperament socialni razvoj sposobnosti prilagajanja Johnson in Blasco, 1997

17 Nevropsihološko ocenjevanje - 1
intelektualni procesi (motnje odvisne od lokalizacije lezije) pozornost (usmerjena, vzdrževana, deljena) vizualno procesiranje (vizuopercepcija, vizuospacialne in vizuokonstrukcijske sposobnosti)

18 Nevropsihološko ocenjevanje - 2
spomin (senzorni, kratkoročni, dolgoročni) procesiranje informacij

19 Nevropsihološko ocenjevanje - 3
izvršitvene (eksekutivne) funkcije (predvidevanje, selekcija ciljev, planiranje, organizacija, iniciativnost, izvajanje, samokontrola, uporaba povratne informacije, motnje intencionalnosti) emocionalne spremembe (ravnodušnost, nekontroliranje emocij,agresivnost, labilnost…)

20 Osebnostni testi - 1 Analitični: ugotavljamo posamezne, vnaprej določene osebnostne lastnosti. Vprašalniki - npr. ekstravertiranost-introvertiranost. Večja objektivnost “merjenja”. Problem – introspekcija, iskrenost.

21 Osebnostni testi - 2 Sintetični: nudijo podobo o celotni osebnosti.
usmerjena anamneza, projekcijske tehnike Logika – bolj so dražljaji nestrukturirani, bolj oseba sebe projicira v odgovore.

22 Vrednotenje testnih rezultatov
Kvantitativna analiza rezultatov Kvalitativna analiza rezultatov!!! Celostno razumevanje – biološke, psihološke, socialne značilnosti in interakcije med njimi!

23 Prognostična ocena Po diagnostični fazi sledi prognostična ocena za ugotovitev terapevtskih možnosti, izbiro terapevtske metode in določitev terapevtskih ciljev. Zaključi se s kliničnopsihološkim izvidom ali poročilom.

24 Psiholog v timu-1 Psiholog – študij psihologije na FF.
Klinični psiholog - štiriletna specializacija klinične psihologije. Delovna mesta: ZD, bolnišnice, zasebniki, svetovalni centri.

25 Psiholog v timu-2 Izvaja psihodiagnostiko, psihoterapijo, rehabilitacijo, preventivo in je podpora zaposlenim.

26 Psiholog v timu-3 Različni pristopi: behavioristični (vedenjski)
kognitivni psihodinamični humanistični

27 Psiholog v timu-4 Klinični psiholog – del multidisciplinarnega tima. Prispeva znanje o normalnem razvoju, o procesih doživljanja bolezni, psiholoških tehnikah pomoči, svetovanje. Osvetli kontekst bolnika in bolezni, motnje. Pomaga bolniku pri soočanju z boleznijo, ostalim članom v timu pomaga, da bolnika razumejo in obravnavajo celostno.

28 Optimalno sodelovanje
je tisto, pri katerem je vsak strokovnjak samostojen in avtonomen pri svojem delu in vendar pri obravnavi bolnika upošteva vidike tudi ostalih strok.


Prenesi ppt "PSIHOLOŠKA DIAGNOSTIKA"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google