Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA"— Zapis predstavitve:

1 BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
LETNA POROČILA BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

2 Izkaz poslovnega izida od 01.01. do 31.12.20XX
ODHODKI PRIHODKI POSLOVNI ODHODKI FINANČNI ODHODKI DRUGI ODHODKI POSLOVNI PRIHODKI FINANČNI PRIHODKI DRUGI PRIHODKI PRIHODKI – ODHODKI = POSLOVNI IZID PRIHODKI > ODHODKI = DOBIČEK PRIHODKI < ODHODKI = IZGUBA Odhodki zajemajo stroške, ki se nanašajo na prodane količine proizvodov in storitev. Prihodki so vrednost prodanih proizvodov in opravljenih storitev.

3 Bilanca stanja na dan 31.12.20XX
AKTIVA PASIVA SREDSTVA = premoženje podjetja VIRI SREDSTEV = vir premoženja (Čigava so ta sredstva VREDNOST AKTIVE JE ENAKI VREDNOSTI PASIVE. Bilanca stanja je vedno v ravnotežju = BILANČNO RAVNOVESJE. Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje višino in strukturo sredstev in višino obveznosti do virov sredstev podjetja na določen dan.

4 Bilanca stanja na dan 31.12.20XX
AKTIVA (SREDSTVA = premoženje podjetja) PASIVA VIRI SREDSTEV = vir premoženja (Čigava so ta sredstva) Dolgoročna sredstva Osnovni (lastniški) kapital Kratkoročna sredstva Dolgovi PREMOŽENJE = KAPITAL + DOLG KAPITAL = PREMOŽENJE - DOLG

5 SREDSTVA STALNA GIBLJIVA

6 Bilanca stanja na dan 31.12.20XX
AKTIVA (SREDSTVA = premoženje podjetja) PASIVA VIRI SREDSTEV = vir premoženja (Čigava so ta sredstva) Kratkoročna in dolgoročna sredstva -neopredmetena sredstva (patenti, licence, BZ) in AČR (odloženi str.) -Opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, oprema, osnovna čreda, dolgoletni nasadi) -naložbene nepremičnine -finančne naložbe (v deleže drugih podjetij, VP, dana posojila) Osnovni (lastniški) kapital Vpoklicani (osnovni) kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Preneseni čisti dobiček ali izguba iz prejšnjih let Presežek iz prevrednotenja Čisti dobiček ali izguba tekočega leta -Zaloge (materiala, trg. blaga, proizvodov..) -krat. poslovne terjatve (kupcev, predujmi dobaviteljem, terjatve za davek) -denarna sredstva Dolgovi -Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti -kratkoročne in dolgoročne poslovne obveznosti -PČR in rezervacije


Prenesi ppt "BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google