Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19."— Zapis predstavitve:

1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19

2 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9
PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

3 Na šoli je 209 učencev od 4. do 9. razreda
Na šoli je 209 učencev od 4. do 9. razreda. Na vprašalnik je odgovorilo 190 učencev oz %.  

4 Vprašanja, trditve Povprečna ocena Ali rad prihajaš v šolo? 3,22 Kako se počutiš v razredu? 3,94 Kako ocenjuješ razredne ure? 3,74 Trditev: Učitelji učno snov obravnavajo razumljivo in zanimivo. 3,97 Trditev: Kriteriji znanja za določeno oceno so jasni in znani vnaprej. 4,07 Trditev: Veliko učne snovi se da naučiti že v šoli. Trditev: Učitelja lahko pri pouku vprašamo, česar ne razumemo ali kar nas zanima. 4,44 Trditev:S strani učiteljev smo deležni pohvale oz. spodbude. 3,98 Trditev: V razredu, ki ga obiskujem, je med poukom primerna disciplina in učitelji jasno postavljajo meje. 3,83

5 Vprašanje Povprečna ocena V kolikšni meri te delo, ki ga moraš opraviti za šolo, obremenjuje? 3,29 Kako ocenjuješ šolsko spletno stran? 4,03 Kako ocenjuješ novice na šolski plazmi? 3,90 Kako ocenjuješ delo šolske skupnosti učencev? 3,98 Kako ocenjuješ šolsko malico/kosilo? Malica: 3,37 Kosilo: 3,79 Kako ocenjuješ urejenost okolice šole in zunanjo podobo šole? 3,75 Splošno zadovoljstvo učencev s šolo 6,81

6 Kako ocenjuješ nekatere prostore v notranjosti šole?
Povprečna ocena UČILNICE 3,92 HODNIKI 3,87 STRANIŠČA 3,03 JEDILNICA 4,12 TELOVADNICA 4,31 RAČUNALNIŠKA UČILNICA 4,09 GARDEROBNE OMARICE 3,38

7 Šolske dejavnosti Povprečna ocena ŠPORTNI DNEVI 4,28 NARAVOSLOVNI DNEVI 3,97 KULTURNI DNEVI 4,19 TEHNIŠKI DNEVI 4,25 EKSKURZIJE 4,35 ZDRAVSTVENA PREDAVANJA 3,75 ŠOLSKE PROSLAVE IN PRIREDITVE 4,29

8 Vprašanje DA NE Ali se v šoli počutiš varnega/varno pred fizičnim nasiljem? 82,6 % 17,4 % Ali se v šoli počutiš varnega/varno pred psihičnim nasiljem? 68,4 % 31,6 % Ali se v šoli počutiš varnega/varno pred kakršnimkoli nasiljem na poti v in iz šole? 84,7 % 15,3 %

9 Vprašanje Najpogostejši odgovor Katera oblika nasilja se po tvojem mnenju najpogosteje pojavlja na naši šoli? Zmerjanje, zafrkavanje, poniževanje (69,5 %) Kje se po tvojem mnenju nasilje na naši šoli najpogosteje pojavlja? Okolica šole (58,4 %) Šolski hodniki (40,5 %) Na koga se v šoli najpogosteje obrneš, kadar imaš kakšno težavo? Na sošolce (48,9 %) Na razrednika (44,7 %) Ali potrebuješ pri učenju pomoč? Ne, ker delam samostojno. (46,3 %) Da, pri učenju mi pomagajo starši.(39,5 %)

10 Najpogostejši odgovori
Vprašanje Najpogostejši odgovori Meniš, da imamo na šoli dovolj krožkov? Da. (75,3 %) Ne. (24,7 %) Ali obiskuješ šolsko knjižnico? Da, občasno. (46,3 %) Redko. (32,1 %) Kaj ti je v šolski knjižnici všeč? Na razpolago je veliko različnih in zanimivih knjig. (47,9 %) Je stalno dostopna in v njej lahko berem in se učim. (46,3%) Ali kdaj obiščeš šolsko spletno stran? Da, občasno. (67,9 %) Ali si želiš še kakšnih informacij na šolski spletni strani? Ne. (84,2 %) Meniš, da ste učenci bolj ekološko osveščeni, odkar izvajamo dejavnosti ekošole? Ne vem. (43,7 %) Da. (37,4 %)

11 UGOTOVITVE 18 učencev oz. 9,5 % (predvsem 4. in 5. razred) zelo rado prihaja v šolo, 23 učencev oz. 12,1 % sploh ne prihajajo radi v šolo. Povprečna ocena prihajanja v šolo je 3,22. 149 učencev oz. 78,4 % je svoje počutje v razredu ocenilo z ocenami 4 in učencev oz. 7,4 % je svoje počutje v razredu ocenilo z oceno 1 in 2. Povprečna ocena počutja v razredu je 3,94. 117 učencev oz. 61,6 % je razredne ure ocenilo z ocenama 4 ali 5, 57 učencev oz. 30 % pa z oceno 3. Povprečna ocena razrednih ur je 3, 74. Učenci najpogosteje predlagajo, da bi se na razrednih urah več pogovarjali o medsebojnih odnosih in težavah, ki jih imajo, ter o življenjskih temah. 157 učencev oz. 82,6 % se v šoli počuti varnih pred fizičnim nasiljem. Bistvenih razlik v odgovorih pri fantih in dekletih ni. 33 oz. 17,4 % učencev se ne počuti varnih pred fizičnim nasiljem predvsem zaradi učencev, ki so pogosto nasilni. Pogrešajo tudi strožje kazni in hitrejše reagiranje učiteljev. 130 oz. 68, 4% učencev se počuti varnih pred psihičnim nasiljem, 60 oz. 31,6% pa ne. Učenci se ne počutijo varne predvsem zaradi zafrkavanja, groženj, izločanja iz skupine, jemanja stvari.

12 161 učencev oz. 84,7% se počuti varne pred kakršnimkoli nasiljem v šoli oz. na poti iz šole. 29 učencev oz. 15,3 % učencev se ne počuti varno, predvsem zato, ker ni ustreznih kazni za učence, ki izvajajo nasilje, ker ni urejenega spremstva za učence po pouku, ki čakajo na prevoz. 132 učencev oz. 69,5% meni, da se od oblik nasilja najpogosteje pojavlja zmerjanje, poniževanje in zafrkavanje. Učenci menijo, da se največ nasilnih oblik vedenja pojavlja v okolici šole (58,4%) in na šolskih hodnikih (40,5 %). 28,9 % učencev meni, da se nasilje pogosto pojavlja tudi v razredu. Delo, ki ga morajo učenci opraviti za šolo, 81 učencev oz. 42,6 % obremenjuje veliko in zelo veliko. 10 učencev oz. 5,3 % delo za šolo nič ne obremenjuje. Kadar imajo učenci težave, se v šoli najpogosteje obrnejo na sošolce (48,9 %) in na razrednika (44,7 %). 8 učencev oz. 4,2 % se ne obrne na nikogar, saj nikomur ne zaupajo. Pri učenju 102 oz. 53,7 % učencev potrebuje različne oblike pomoči. Najpogosteje jim pomagajo starši (39,5 %). Najbolj pogosto pomoč staršev navajajo učenci 4. in 5. razreda. 88 učencev oz. 46,3 % dela samostojno, 18 učencev oz. 9,5 % ima tudi občasne inštrukcije.

13 143 učencev oz. 75,3 % meni, da imamo na šoli dovolj različnih krožkov
143 učencev oz. 75,3 % meni, da imamo na šoli dovolj različnih krožkov. Krožek, ki so ga najpogosteje predlagali, je odbojka. Tudi večina drugih predlaganih krožkov je s področja športa. Nekateri učenci so izpostavili, da termini izvajanja krožkov ne odgovarjajo vsem, ki so se k določenemu krožku prijavili. 35 učencev oz. 18,4% redno obiskuje knjižnico. Občasno obiskuje knjižnico 88 učencev oz. 46,3 %. 67 učencev oz. 25,3 % redko ali nikoli ne obišče knjižnice. 91 učencem oz. 47,9 % je v knjižnici všeč, ker je na razpolago veliko različnih in zanimivih knjig, 88 oz. 46,3 % učencem pa je všeč, ker je stalno dostopna in lahko v njej berejo in se učijo. Nekateri učenci menijo, da je knjižnica premajhna, da v njej ni miru, da so starejši učenci glasni v knjižnici, da je vedno polna in da v njej ni dovolj različnih knjig. Učenci dobro ocenjujejo tudi šolsko spletno stran. 31 učencev oz. 25,3 % redno obiskuje spletno stran šole, 129 učencev oz. 67,9 % pa občasno. 13 učencev oz. 6,8 % spletne strani ne obiskuje, ker menijo, da je spletna stran namenjena staršem, ali pa jih ne zanima. Učenci najpogosteje predlagajo, da bi bile na šolski spletni strani objavljene informacije o tekmovanjih in rezultati tekmovanj ter nadomeščanja malo prej. Menijo, da bi bili lahko objavljeni vsi športni dosežki. Več učencev je napisalo, da je spletna stran koristna informativna točka. Povprečna ocena šolske spletne strani je 4,03.

14 Učenci dobro ocenjujejo tudi novice na šolski plazmi
Učenci dobro ocenjujejo tudi novice na šolski plazmi. Menijo, da so novice zanimive, redne in lepo urejene. Predlagajo, da bi bili objavljeni rezultati tekmovanj, več slik, nadomeščanja. Nekateri učenci so izpostavili, da bi bili lahko vključeni tudi zvočni efekti in da včasih ne uspejo vsega prebrati. S povprečno oceno 3,98 so učenci ocenili delo šolske skupnosti učencev. Nekateri menijo, da je podanih veliko dobrih predlogov in pobud, ki pa se potem ne uresničijo ali pa so spregledani. Šolsko malico so učenci ocenili s povprečno oceno 3,37, kosilo pa z oceno 3,79. Veliko učencev je povedalo, da so malice pogosto okusne, prav tako kosila. Želijo si manj namazov, izpostavili so jajčni namaz. Večkrat si želijo sok pri kosilu in večje porcije, predvsem učenci od 7. razreda dalje. Urejenost šolske okolice so ocenili z oceno 3,75. Predlagali so, da bi bilo v okolici šole več klopi in smetnjakov. Veliko učencev je izrazilo željo, da bi imeli trampolin. 37,4 % učencev meni, da so ekološko bolj osveščeni, odkar izvajamo dejavnosti ekošole, 17,9 % meni, da ne, 43,7 % pa tega ne ve. Predlagajo, da bi organizirali čistilno akcijo, v katero bi bili vključeni vsi učenci in delavci šole. Nekateri menijo, da ni dovolj vidno, da smo ekošola. Učenci so ocenili tudi nekatere prostore v šoli. Z najnižjo oceno so bila ocenjena stranišča, z najvišjo pa telovadnica. Učenci so predlagali, da je potrebno urediti stranišča v prvem nadstropju. Menijo, da je v straniščih neprijeten vonj in da v vratih ni ključev. Nekaterim se zdi računalniška učilnica hladna in da je v njej veliko opreme, ki se je ne uporablja več. Želijo si tudi večje garderobne omarice, ki bi imele tudi polico za čevlje. Moti jih, da njihovo omarico lahko odpre tudi drug učenec. Učenci so ocenili tudi nekatere šolske dejavnosti. Z najvišjo oceno so ocenili ekskurzije, športne dneve in šolske proslave, z najnižjo pa zdravstvena predavanja.

15 Več učencem je všeč knjižnica, velika telovadnica, računalniška učilnica, druženje s prijatelji, športni dnevi, šolske proslave in prireditve, garderobne omarice na ključ, odkrivanje talentov, da so učitelji prijazni in znajo razložiti učno snov, izbirni predmeti, predvsem računalništvo. Nekaj učencev je izpostavilo, da jim ni všeč pitnik, ker ni higienski. Več učencev je izpostavilo, da jim niso všeč garderobne omarice od 1. do 4. razreda, stranišča v slačilnici in v zgornjem nadstropju, neprijeten vonj v straniščih, predolge šolske proslave in prireditve. Nekaj učencev je izpostavilo, da pogrešajo več pouka v učilnici na prostem in da bi bila učilnica na prostem zopet urejena. Več učencev je navedlo, da si želijo nove garderobne omarice in prenovljena stranišča. Zunaj si želijo trampolin. Učenci so splošno zadovoljstvo s šolo ocenili s povprečno oceno 7,1.

16 pa naredi naše življenje.
S tem, kar dobimo, se preživljamo; to, kar damo, pa naredi naše življenje. (Arthur Ashe)


Prenesi ppt "Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google