Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

VARNOST PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "VARNOST PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA"— Zapis predstavitve:

1 VARNOST PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA
ŠOLSKI CENTER RAVNE OE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA RAVNE Koroška cesta Ravne na Koroškem VARNOST PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA Predavatelj: Mirko Vošner, univ.dipl.inž

2 CILJI: Spoznati osnovne zakonske regulative in pomen VZD, VPP in VO
Usposobiti za odkrivanje posameznih tveganj Razvoj osveščenosti do upoštevanje predpisov in tehnološke discipline Seznanitev s sistemom preprečevanja industrijskih tveganj Usposobiti za ocenitev stopnje VZD Osvojiti znanja o VZD v podjetju

3 PRAVNA UREDITEV VARNOSTI IN ZDRAVJE PRI DELU

4 SISTEM VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (MORS) ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS (MZ) INŠPEKTORAT RS ZA DELO (MDDSZ) INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR (MOPE) ZUNANJI NADZOR NADZORNI SVET ALI SKUPŠČINA STROKOVNE SLUŽBE: KADROVSKA SLUŽBA VZDRŽEVANJE KONTROLA PREDSTAVNIKI DELAVCEV ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU OSTALE STROKOVNE SLUŽBE: STROKOVNI DELAVEC VZD POOBLAŠČENI ZDRAVNIK

5 PRAVNA UREDITEV DIREKTIVA O PREDSTAVITVI UKREPOV ZA DVIG RAVNI VARNOSTI ZA ZDRAVJE DELAVCEV PRI DELU (Svet Evrope, 89/391 EEC) ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU PRAVILNIK O ZAHTEVAH ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA DELAVCEV NA DELOVNIH MESTIH PRAVILNIK O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI UPORABI DELOVNE OPREME

6 PRAVNA UREDITEV PRAVILNIK O POGOJIH IN POSTOPKU ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA DELO ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG VARNOSTI PRI DELU PRAVILNIK O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI ROČNEM PRENAŠANJU BREMEN PRAVILNIK O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU S SLIKOVNIM ZASLONOM PRAVILNIK O VARNOSTNIH ZNAKIH PRAVILNIK O OSEBNI VAROVALNI OPREMI

7 PRAVNA UREDITEV PRAVILNIK O PREISKAVAH DELOVEGA OKOLJA , PREGLEDIH IN PREIZKUSIH SREDSTEV ZA DELO PRAVILNIK O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV PRAVILNIK O VAROVANJU DELAVCEV PRED TVEGANJI ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI KEMIČNIM SNOVEM PRI DELU PRAVILNIK O VAROVANJU DELAVCEV PRED TVEGANJI ZARADI IZPOSTAVLJNOSTI HRUPU PRI DELU

8 PRAVNA UREDITEV NAVODILO O NAČINU PRIJAVLJANJA IN RAZISKOVANJA NESREČ PRI DELU ZAKON O SPLOŠNI VARNOSTI PROIZVODOV ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM

9 ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
Splošne določbe: Delodajalec je dolžan zagotoviti VZD z: Izvajanjem ukrepov, potrebnih za zagotovitev VZD Preprečevanjem nevarnosti pri delu Usposabljanjem delavcev Obveščanjem delavcev Organizacijo dela Zagotavljanjem materialnih sredstev

10 ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
Ukrepi in načela zagotavljanja VZD: Izogibanje tveganjem Ocenjevanje tveganj, ki se jih ni mogoče izogniti Obvladovanje tveganj pri njihovem viru Prilagajanje dela posamezniku (ergonomija) Zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja Prilagajanje tehničnemu napredku Nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim Razvijanje celovite varnostne politike Dajanje prednosti splošnim varnostnim ukrepom pred posebnimi Dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem ODGOVORNOST DELODAJALCA NA PODROČJU VZD JE NESPRENOSLJIVA (Razen v primerih krivde ali hude malomarnosti oseb, ki jih določi kot odgovorne za izvajanje ukrepov s področja VZD)

11 IZJAVA O VARNOSTI IZJAVA O VARNOSTI je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da: izvaja vse ukrepe za zagotavljanje VZD preprečuje nevarnosti in tveganja pri delu obvešča in usposablja delavce pri delu daje navodila za varno delo ustrezno organizira delo zagotavlja ustrezna materialna sredstva za varnost in zdravje pri delu

12 VSEBINA IZJAVE O VARNOSTI
Izjavljamo, da izvajamo vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter, da zagotavljamo potrebna materialna sredstva v ta namen. Prav tako bomo, ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja, izdelano oceno tveganja dopolnjevali.

13 IZJAVA O VARNOSTI NEVARNOST je okoliščina ali stanje, ki lahko ogrozi oz. poškoduje delavca ali okvari njegovo zdravje TVEGANJE je verjetnost, da nevarnost povzroči poškodbo ali zdravstveno okvaro

14 OCENA TVEGANJA OCENJEVANJE TVEGANJA OBSEGA: opredelitev nevarnosti
opredelitev delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni nevarnosti ocenitev ravni oz. stopnje tveganja določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje oz. zmanjšanje tveganja revizijo v primeru sprememb tehnoloških postopkov oz. ob uvajanju novih tehnologij

15 OCENA TVEGANJA OCENJEVANJE TVEGANJA: je kombinacija:
resnosti (možnost poškodbe ali bolezni) verjetnosti nastanka poškodbe, ki je odvisna od: - pogostosti in trajanja izpostavljenosti oseb nevarnostim - verjetnost nastanka nevarnega dogodka - tehničnih in drugih možnosti izognitve poškodbam

16 OCENA TVEGANJA RESNOST se oceni z upoštevanjem:
kdaj in koga naj se zavaruje resnost poškodbe ali zdravstvene okvare obseg poškodbe glede na število udeležencev VERJETNOST nastanka se presoja glede na: pogostost in trajanje izpostavljenosti verjetnost nastanka nevarnega dogodka tehnične in druge možnosti izognitve poškodb

17 IZJAVA O VARNOSTI POSEBNE OBLIKE IZJAVE O VARNOSTI
Pri dejavnostih, kjer obstajajo posebna tveganja, zaradi izpostavljenosti škodljivega delovnega okolja, poda delodajalec posebno IZJAVO O VARNOSTI za: NOSEČE DELAVKE DELAVKE, KI SO PRED KRATKIM RODILE DOJEČE DELAVKE

18 REVIZIJA IZJAVE O VARNOSTI IN OCENE TVEGANJA
Izjavo o varnosti je potrebno DOPOLNITI: ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni ko je ocenjevanje tveganja temeljilo na podatkih, ki niso več ažurni ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oz. dopolnitev ocenjevanja HRAMBA DOKUMENTACIJE Delodajalec je dolžan TRAJNO hraniti dokumentacijo za izdelavo izjave o varnosti.

19 VSE STROŠKE V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM VZD NOSI DELODAJALEC.
Delodajalec zagotavlja izvajanje nalog VZD tako, da: Poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu (lahko tudi zunanjim strokovnim delavcem ali službam, ki imajo dovoljenje za delo po 46. členu Zakona o VZD) Poveri opravljanje nalog zdravja pri delu pa pooblaščenemu zdravniku Sprejme ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva Sprejme ukrepe za zagotavljanje prve pomoči Obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij Usposablja delavce za varno delo Zagotavlja delavcem OVO Zagotavlja periodične preglede delovne opreme Izvaja periodične preiskave delovnega okolja Zagotavlja zdravstvene preglede delavcev VSE STROŠKE V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM VZD NOSI DELODAJALEC.

20 OSTALE NALOGE DELODAJALCA
Delodajalec: Določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika Sme dati nevarne snovi v uporabo delavcem samo, če so opremljene z listino, v kateri je proizvajalec oz. dobavitelj navedel vse varnostno-tehnične podatke. Usposobiti delavce za varno delo: - ob sklenitvi delovnega razmerja - ob razporeditvi na drugo delovno mesto - ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo in spremembi v delovnem procesu

21 OSTALE NALOGE DELODAJALCA
Na deloviščih, kjer hkrati opravlja delo dvoje ali več delodajalcev, morajo ti s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje VZD Obveščati o začetku del inšpekcijo dela inšpekciji dela takoj prijaviti: - Vsako poškodbo na delu oz. poškodbo, za katero je delavec nezmožen za delo več kot tri zaporedne delovne dneve - Kolektivno nezgodo - Nevarni pojav - Poklicno bolezen Delavcem ali njihovim predstavnikom omogočiti sodelovanje pri obravnavi vprašanj s področja VZD

22 PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVCEV
Seznanjenost z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva Usposobljenost za izvajanje varnostnih ukrepov Delavec ima pravico odkloniti delo: če ni predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi na delu - če mu delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda - če mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi - če dela več kot polni delovni čas

23 PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVCEV
Delavec mora upoštevati: - predpisane varnostne ukrepe - uporabljati osebno varovalno opremo - odzvati se na zdravstvene preglede Če delavec ne ravna v skladu z predpisanimi obveznostmi s področja VZD, HUJE KRŠI OBVEZNOSTI Z DELOVNEGA RAZMERJA (kar je lahko razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi) Delavec mora delodajalca pisno ali ustno obvestiti o: - vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali o drugem pojavu, ki bi lahko pri delu ogrozil njegovo VZD

24 EVIDENCE IZ VZD Delodajalec mora voditi evidence o:
Periodičnih preiskavah kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti Periodičnih preizkusih in pregledih delovne opreme Preizkusih in pregledih osebne varovalne opreme Opravljanju usposabljanja za varno delo in preizkusu praktičnega znanja Posebnih zdravstvenih zahtevah delavcev Preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev Poškodbah pri delu Obvestilih inšpekcije dela Nevarnih snoveh

25 VARNOST IN ZDRAVJE NA DELOVNIH MESTIH
Delovno mesto je prostor v zgradbah delodajalca, ki je namenjen za izvajanje dela delavcev, in vsak drug prostor, do katerega ima delavec dostop v času dela. K delovnim mestom sodijo tudi: Osebni prehodi, prometne in evakuacijske poti Skladišča, prostori za počitek, ter dežurne sobe Garderobe, kopalnice, umivalnice in sanitarni prostori Prostor za prvo pomoč Drugi prostori

26 ZAHTEVE V ZVEZI Z DELOVNIMI MESTI
Delovna mesta: morajo biti urejena tako, da ni ogrožena varnost in zdravje delavcev pri delu, morajo preprečiti ali omejiti tveganja z ustrezno organizacijo dela, se morajo urediti in vzdrževati, tako da sama po sebi ne predstavljajo tveganj, morajo biti, če je to mogoče, urejena tako, da delavci opravljajo delo v sedečem položaju.

27 DELOVNA OPREMA

28 EVROPSKA UNIJA (EU) Izpolnitev vstopnih pogojev
Polnopravna članica maj 2004 Spoštovanje 4 osnovnih načel vzpostavitve notranjega in monetarnega trga Zagotavljanje prostega pretoka* blaga, kapitala, delovne sile in znanja * Prosti pretok = neoviran pretok delovne opreme (stroji in naprave)

29 PRAVNA UREDITEV VARNE UPORABE DELOVNE OPREME
DIREKTIVA 98/37/EC o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s stroji urejuje Načrtovanje, Konstruiranje, Proizvodnjo, stroja oz. Uporabo ter delovne opreme Vzdrževanje

30 CILJI UKREPOV v preprečevanju nevarnosti med obratovanjem strojev
TEMELJNE ZAHTEVE: Stroji in naprave zgrajene tako, da so primerne za delovanje Proizvajalec mora upoštevati načelo preprečevanja ali zmanjševanja možnih nevarnosti, seznaniti uporabnike o nevarnostih, navesti usposabljanja upravljavcev strojev Sestaviti navodila za uporabo stroja Zmanjšati neugodne ali prisilne telesne položaje Upoštevati spoznanja in strokovne analize obremenitev, ki jim je delavec izpostavljen (uporaba OVO) Stroje je potrebno pred uporabo opremiti z opremo in priborom (za instalacijo, uporabo in vzdrževanje)

31 PRAVNA UREDITEV VARNE UPORABE DELOVNE OPREME (DO)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu Določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev Periodični pregledi in preizkusi delovne opreme Opredeljuje področje DO, ki se uporablja pri delu Zakon o splošni varnosti proizvodov Izpolnjeni pogoji za vstop proizvoda na trg Na trg lahko pridejo samo varni proizvodi Prepoved proizvodnje DO nevarne za potrošnike, predvsem za otroke Proizvod mora biti opremljen v skladu z slovenskimi nacionalnimi standardi kot z EU standardi

32 Odredba o varnosti strojev
Zagotovitev prostega pretoka strojev Stroji ne smejo ogrožati zdravja in varnosti oseb Pravilna montaža, postavitev in vzdrževanje Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme Zagotovitev delodajalca brezhibno DO delavcu Pred prvim zagonom ali po namestitvi obvezen pregled DO Izdaja potrdila pooblaščene osebe za pregled Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, o pregledih in preizkusih sredstev za delo Opredeljuje obveznost delodajalca glede preizkusov in pregledov DO Pregledi in preizkusi se opravijo: Pred pričetkom uporabe Po rekonstrukciji ali premestitvi Po stroje lomu

33 PREGLED IN PREIZKUS DELOVNE OPREME (DO)
UPOŠTEVATI SE MORAJO: Navodila proizvajalca, Roki periodičnih pregledov, Roki določeni v predpisanih listinah proizvajalca, Roki določeni v odločbah organov inšpekcije dela ter Druga relevantna dejstva za zagotavljanje VZD

34 S PERIODIČNIMI PREGLEDI IN PREIZKUSI DO SE UGOTAVLJA:
Ustreznost varnostnih naprav, Konstrukcijske in funkcionalne elemente DO, Pravilnost namestitve DO in njihova priključitev na energetske vire ter Pravilno uporabo, vzdrževanje in preizkušanje. Delodajalec mora zagotoviti: periodične preglede in preizkuse delovne opreme (DO), ki jih določi proizvajalec, preglede in preizkuse v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev, če rok za pregled DO ni določil proizvajalec.

35 ZAPISNIK O PREGLEDU IN PREIZKUSU DELOVNE OPREME
VSEBUJE PODATKE O: Podjetju – naročnik, Pooblaščenemu podjetju za izvajanje pregledov, Delovni opremi, Kraju in času pregleda, Predhodnem pregledu, Uporabljeni tehnični opremi in metodah izvedbe, Izpolnjevanju pogojev strokovne osebe, ki je opravila pregled: Rezultat pregleda in preizkusa POROČILO, ki vsebuje ukrepe za zagotavljanje VZD, Podpis oseb, ki so sodelovale ter Datum in žig pooblaščenega podjetja.

36 2. DAJANJE V PROMET IN OBRATOVANJE
STROJ LAHKO GRE V PROMET IN V OBRATOVANJE, ČE OB: Pravilni montaži, Postavitvi, NE OGROŽA Vzdrževanju in zdravja ali varnosti Uporabi oseb Uporabnik mora zagotoviti pred obratovanjem stroja takšno raven varnosti, da ne ogroža zdravja ali varnosti oseb

37 2. DAJANJE V PROMET IN OBRATOVANJE
PRED dajanjem stroja v promet mora proizvajalec: zagotoviti, da zadošča ustreznim zdravstvenim in varnostnim zahtevam, izdelati tehnično dokumentacijo, izdati in priložiti izjavo o skladnosti, vsak stroj opremiti z oznako CE. Stroj, ki ne more delovati samostojno (za vgrajevanje ali sestavljanje v večje sklope) priložiti izjavo o skladnosti takšen stroj ne sme pridobiti oznako CE.

38 KRMILJE Varnost in zanesljivost krmilnih sistemov Krmilne naprave
preprečujejo nastanek nevarnih stanj, lahko vzdržijo obremenitve, napake ne vodijo do nevarnih situacij. Krmilne naprave ustrezno označene in prepoznavne, njihova uporaba je varna in nedvoumna, nameščene zunaj nevarnih območij, ne povzročajo dodatnih nevarnosti, preprečujejo nastanek nevarnosti z nenamernim dejanjem, vzdržijo predvidene obremenitve, opozarja začetek delovanja stroja z vidnim ali zvočnim znakom, stroji opremljeni z indikatorji (signali, številčnice, itd.)

39 Izbira načina obratovanja = izklop v sili Izpad napajanja
Zagon več vrst krmilja za zagon – montirane dodatne varnostne naprave ponoven zagon postrojev z avtomatskim delovanjem samo pod pogojem, da so izpolnjeni vsi varnostni pogoji Naprave za ustavitev normalna ustavitev izklop v sili kompleksne naprave – krmilja za ustavitev zmorejo ustaviti vso opremo Izbira načina obratovanja = izklop v sili Izpad napajanja Ne sme povzročati nevarnega stanja Odpoved krmilnega tokokroga Programska oprema - “prijazna do uporabnika”.

40 VAROVANJE PRED MEHANSKIMI NEVARNOSTMI
Stabilnost (preprečitev prevrnitve, padca,…), nevarnost za zlom med obratovanjem (vgrajeni varnostni sistemi pred razletom ali zlomom – brusni koluti), nevarnost zaradi predmetov ki so odleteli ali padli (ostružki, obdelovanci,…), nevarnost zaradi površin robov in vogalov, nevarnost kombiniranih strojev (ročno odstranjevanje obdelovancev med delovnimi operacijami), nevarnost zaradi spremembe rotacijske hitrosti orodja, preprečevanje nevarnosti zaradi gibljivih delov (preprečiti nenamerno blokiranje gibljivih delov med obratovanjem), izbira varovanja pred nevarnostmi gibljivih delov,

41 1. Vse stroje morajo spremljati navodila s/z:
označenimi podatki na stroju, predvideno uporabo stroja, položaji, navodili za : - varen zagon, - varno uporabo, - varno ravnanje, - varno montažo in demontažo, - varno nastavitev in - vzdrževanje, navodili za usposabljanje, orodji za montažo.

42 NAVODILA 2. Morajo biti v slovenskem jeziku ali v enem od uradnih jezikov EU. 3. Navodila morajo vsebovati risbe in diagrame. 4. Tehnična dokumentacija mora vsebovati podatke o hrupu, emisijah, itd. 5. Vsebujejo zahteve za zmanjševanje hrupa ali vibracij. 6. Dejanska vrednost ali vrednost ugotovljena z meritvami: Ekvivalent neprekinjene A-izmerjene ravni zvočnega tlaka preko 70 dB(A) Konico C-izmerjene trenutne vrednosti tlaka, kjer presega 63 Pa (130 dB) Raven moči zvoka, ki ga oddaja stroj 7. Vsebovanje podatkov za primer obratovanja v eksplozivni atmosferi 8. Prilagojenost splošni izobrazbi ravni znanja

43 PRILOGA II A. IZJAVA O SKLADNOSTI
Mora vsebovati naslednje podatke: ime in naslov proizvajalca, opis stroja, ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti o poskusu tipa, ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je dobil teh. dokumentacijo, ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je opravil preverjanje, sklicevanje na evropske standarde, uporaba nacionalnih tehničnih standardov in specifikacij, identifikacija podpisnika.

44 PRILOGA II B. VSEBINA IZJAVE PROIZVAJALCA
Mora vsebovati naslednje podatke: ime in naslov proizvajalca, ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti o poskusu tipa, ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je dobil teh. dokumentacijo, ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je opravil preverjanje, sklicevanje na evropske standarde, opis stroja ali delov stroja, izjavo o upoštevanju določil te odredbe, identifikacijo podpisnika.

45 Mora vsebovati naslednje podatke: ime in naslov proizvajalca,
PRILOGA II C. VSEBINA IZJAVE O SKLADNOSTI ZA VARNOSTNE KOMPONENTE, KI SO DANE NA TRG POSEBEJ Mora vsebovati naslednje podatke: ime in naslov proizvajalca, opis varnostne komponente, varnostno funkcijo, ki jo izpolnjuje komponenta, ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti o poskusu tipa, ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je dobil teh. dokumentacijo, ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je opravil preverjanje, sklicevanje na evropske standarde, uporaba nacionalnih tehničnih standardov in specifikacij, identifikacijo podpisnika.

46 PRILOGA III OZNAKA CE Če je oznaka CE pomanjšana ali povečana, se morajo ohraniti razmerja spodnje slike!

47 PRILOGA V IZJAVA O SKLADNOSTI
1. Izjava o skladnosti je listina, s katero proizvajalec izjavlja, da stroj, ki je na trgu, ustreza vsem bistvenim zdravstvenim in varnostnim zahtevam, ki se zanj zahtevajo. 2. Podpis izjave o skladnosti daje proizvajalcu pravico, da nalepi na stroj oznako CE. 3. Pred izdajo izjave o skladnosti, mora proizvajalec zagotoviti, da je na voljo za inšpekcijske preglede: Tehnična dokumentacija Zagotovilo, da so upoštevana določila odredbe 4. Dokumentacijo je potrebno zadržati in hraniti, pristojnim državnim organom mora biti na voljo 10 let od datuma proizvodnje ali pri serijski proizvodnji, od datuma proiz. zadnjega primerka. 5. Dokumentacija mora biti sestavljena v slovenskem jeziku ali v enem od uradnih jezikov EU, z izjemo navodil za stroje.

48 ZAKON O VARSTVU OKOLJA

49 NAMEN IN CILJ ZAKONA Spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja
Preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja Ohranjanje ter izboljšava kakovosti okolja Trajnostna raba naravnih virov Večja raba obnovljivih virov Odpravljanje posledic obremenjevanja okolja Opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi

50 MEJNE VREDNOSTI IN PRAVILA RAVNANJA
UKREPI VARSTVA OKOLJA MEJNE VREDNOSTI IN PRAVILA RAVNANJA EMISIJE Povzročitelj mora sprejeti ukrepe za zmanjševanje emisij v okolje saj do predpisanih mejnih vrednosti Pridobitev okolje varstvenega dovoljenja Vlada RS določi mejne vrednosti, stopnjo zmanjševanja onesnaževanja okolja

51 MEJNE VREDNOSTI IN PRAVILA RAVNANJA
UKREPI VARSTVA OKOLJA MEJNE VREDNOSTI IN PRAVILA RAVNANJA PREPREČEVANJE VEČJIH NESREČ IN POSLEDIC Sprejetje ukrepov za zmanjševanje tveganja ter zmanjševanje posledic s strani povzročitelja Pridobljeno okolje varstveno dovoljenje Določitev meril za postavitev objektov (obratov)

52 ZAGOTAVLJANJE STANDARDOV KAKOVOSTI OKOLJA
UKREPI VARSTVA OKOLJA ZAGOTAVLJANJE STANDARDOV KAKOVOSTI OKOLJA STANDARDI KAKOVOSTI OKOLJA (Vlada RS) Določitev standardov, opozorilnih ter kritičnih vrednosti stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja Določitev meril občutljivosti, ranljivosti in obremenjenosti okolja Razdelitev območij na razrede in stopnje Določitev meje dopustnega preseganja za določeno obdobje Ustrezno obveščanje javnosti o prekoračitvah Sprejetje ukrepov prepovedi dejavnosti v izrednih primerih

53 UKREPI VARSTVA OKOLJA POOBLAŠČENEC ZA VARSTVO OKOLJA
Drugi ukrepi POOBLAŠČENEC ZA VARSTVO OKOLJA Podjetje, ki mora pridobiti okolje varstveno dovoljenje mora imeti najmanj eno osebno odgovorno za opravljanje nalog na področju varstva okolja

54 PROGRAMI IN NAČRTI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA
PROGRAMI VARSTVA OKOLJA NACIONALNI PROGRAM Državni zbor na predlog vlade sprejme nacionalni program za varstvo okolja Program vsebuje Povzetek poročila Cilje v določenem obdobju Prednostne naloge Usmeritve za razvoj Ocene potrebnih finančnih sredstev Ratificiranje mednarodnih objavljenih pogodb Priprave poročila o izvajanju programa

55 PROGRAMI IN NAČRTI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA
PROGRAMI VARSTVA OKOLJA SODELOVANJE JAVNOSTI Seznanjanje javnosti z osnutkom programa Zagotavljanje vpogleda dokumentacijo Upoštevanje predlogov ter pripomb javnosti

56 PROGRAMI IN NAČRTI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA
CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE IZVESTI CELOVITO PRESOJO VPLIVOV NA OKOLJE Upoštevanje zahtev varstva okolja Ohranjanje narave Varstvo človekovega zdravja Varstvo kulturne dediščine

57 PROGRAMI IN NAČRTI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA
CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE OKOLJSKO POROČILO Pred izvedbo celovitih vplivov na okolje je potrebno zagotoviti okoljsko poročilo.

58 POSEGI V OKOLJE PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE
OPIŠE IN OCENI SE KRATKOROČNE, DOLGOROČNE, POSREDNE ALI NEPOSREDNE VLPIVE NA: Človeka Tla Vodo Zrak Biotsko raznovrstnost Naravne vrednote Podnebje

59 POSEGI V OKOLJE POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE Vsebovati mora:
Opis obstoječega stanja Opis nameravanega posega Opis predvidenih ukrepov Podatke za ugotovitev glavnih vplivov nameravanega posega Pregled alternativ Opredelitev območja Povzetek celotnega poročila

60 SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN INFORMACIJE O OKOLJU
MONITORING OKOLJA V državi se izvaja monitoring naravnih pojavov: Meteorološki Hidrološki Erozijski Sezmološki Radioliški Ter drugi pojavi

61 SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN INFORMACIJE O OKOLJU
MONITORING OKOLJA Monitoring stanja okolja Tal Vod Zraka Monitoring onesnaževanja okolja (spremljanje spreminjanja) Emisije v tla Emisije v vode Emisije v zrak

62 SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN INFORMACIJE O OKOLJU
GEOLOŠKI, SEIZMOLOŠKI IN GEOFIZIKALNI MONITORING Izvajanje geoloških raziskav državnega pomena Nadzor in verifikacijo geoloških raziskav Vodenje splošnih geoloških evidenc Proučevanje erozijskih in drugih geoloških procesov Proučevanje lastnosti in sestave tal Proučevanje težnostnih ter drugih polj umetnega izvora

63 EKONOMSKI IN FINANČNI INSTRUMENT VARSTVA OKOLJA
OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA Povzročitelj onesnaževanja je dolžan plačati okoljske dajatve glede na: Vrsto, lastnosti in količino emisije Vrsto, lastnosti in količino odpadkov Osebnost okolju škodljivih snovi, pripravkov…

64 EKONOMSKI IN FINANČNI INSTRUMENT VARSTVA OKOLJA
TRGOVANJE S PRAVICAMI DO EMISIJE Zaradi zmanjševanja onesnaževanja okolja z najmanjšimi možnimi stroški Pravica obsega količino snovi, ki jo posamezni povzročitelj v določene obdobju lahko izpusti v okolje

65 EKONOMSKI IN FINANČNI INSTRUMENT VARSTVA OKOLJA
EKOLOŠKI SKLAD Ekološki sklad Republike Slovenije je javni finančni sklad po predpisih, ki opravlja naloge spodbujanja razvoja na področju varstva okolja z dajanjem kreditov, poroštev in drugimi oblikami financiranja ter spodbujanja razvoja. Sklad opravlja naslednje naloge: Krediti z ugodno obrestno mero Izdaja garancije ali druge oblike poroštev Finančno, ekonomsko ter tehnično svetovanje Druge naloge varstva okolja Priprava in izvajanje javnih razpisov za dodeljevanje sredstev

66 Vse inšpekcije izvajajo nadzor v skladu s svojimi pristojnostmi
INŠPEKCIJSKI NADZOR INŠPEKCIJSKI NADZOR Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja. Poleg inšpekcije iz prejšnjega odstavka opravljajo nadzor nad izvajanjem predpisov, tudi inšpekcije za: ohranjanje narave kemikalije kmetijstvo prehrano gozdarstvo lovstvo in ribištvo veterino, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami trg in zdravje Vse inšpekcije izvajajo nadzor v skladu s svojimi pristojnostmi

67 INŠPEKCIJSKI NADZOR INŠPEKCIJSKI NADZOR Nadzor obsega zlasti:
Posege v okolje, obremenjevanje okolja Stanje kakovosti okolja in odpadke Rabo naravnih dobrin Izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja Izvajanje predpisov in odrejenih ukrepov varstva okolja

68 KAZENSKE DOLOČBE PREKRŠKI Ne izvaja predpisanih ukrepov
Uporablja za svoj proizvod znak za okolje, ki ni bil podeljen Zlorablja registracijsko oznako EMAS Nima okolje varstvenega dovoljenja Prične z obratovanjem pred prijavo pristojni inšpekciji Ne obvešča ministrstva

69 KAZENSKE DOLOČBE PREKRŠKI
Ravna v nasprotju z prepovedmi, omejitvami ali drugimi pravili ravnanja Pri večji nesreči ne izvede predpisanih ukrepov Povzroči začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja Ne zagotavlja monitoringa

70 VARSTVO PRED POŽAROM

71 POŽAR je nekontrolirano gorenje, ki se nekontrolirano širi, povzroča škodo in ogroža življenja ljudi.

72 POJAV IN POSLEDICE POŽARA
Pojavljajo se povsod, ob vsakem času. Posledice so: velika materialna škoda poškodbe ljudi (invalidnost) izgubljena človeška življenja Najhujše posledice so tam, kjer v bližini ni ljudi in kjer je večja vrednost premoženja.

73 VNETLJIVE LAHKE KOVINE
VRSTE POŽAROV Razred A TRDNE GORLJIVE SNOVI les,papir,guma, plastične mase, premog, … Razred B VNETLJIVE TEKOČINE naftni derivati, barve,olja,laki, alkohol,eter, … Razred C GORLJIVI PLINI acetilen,metan, butan,zemeljski plin, … Razred D VNETLJIVE LAHKE KOVINE aluminij,natrij, magnezij, …

74 IZBIRA GASILNEGA SREDSTVA

75 SPLOŠNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM
POŽARNI RED POŽARNI NAČRT POŽARNA STRAŽA OPREMA IN DRUGA SREDSTVA ZA VARSTVO PRED POŽAROM NADZOR VGRAJENIH SISTEMOV

76 POŽARNI RED je listina, v kateri je natančneje opredeljeno varstvo pred požarom v podjetju in sicer določi: organizacijo VPP ukrepe VPP, ki jih zahteva delovno ali bivalno okolje način in kontrolo izvajanja teh ukrepov navodila za ravnanje v primeru požara vrste in način usposabljanja zaposlenih VPP

77 IZVLEČEK POŽARNEGA REDA
je izobešen na vidnem mestu v delavnicah, hodnikih, skupnih prostorih,… Povzame bistvo: organizacije varstva pred požarom ukrepov varstva pred požarom navodil za ravnanje v primeru požara

78 PRODUKTI GORENJA Toplota Svetloba Dim Voda Pepel
Ogljikov dioksid (CO2) Ogljikov monoksid (CO) Žveplov dioksid (SO2) Dušikov dioksid (N2O2) Voda Pepel

79 OSNOVE GAŠENJA Odstranimo enega od pogojev za gorenje. Gorljiva snov
Trganje, odnašanje Kisik Preprečimo dostop (dušenje) Izvor vžiga Hlajenje goreče snovi

80 SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽAROV
Priročna gasilna sredstva Gasilniki Hidranti Naprave za avtomatsko gašenje

81 EVAKUACIJA Je organizirano gibanje oziroma umik ljudi na varno mesto ob požaru in drugih nesrečah. Ravnamo se po načrtu evakuacije in zelenih oznakah, ki označujejo smer evakuacijske poti.

82 EVAKUACIJA Glavne evakuacijske poti: Pomožne evakuacijske poti:
Hodniki Stopnišča Glavni izhodi Pomožne evakuacijske poti: Stranska stopnišča Požarne stopnice Dodatna sredstva: Lestve, blazine, vrvi, spustnica iz platna, skakalni prt


Prenesi ppt "VARNOST PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google