Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

WELLNESS TURIZEM V OKVIRU ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "WELLNESS TURIZEM V OKVIRU ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA"— Zapis predstavitve:

1 WELLNESS TURIZEM V OKVIRU ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
ZDRAVILIŠKI TURIZEM SPECIFIČNOSTI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA POMEN ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA OBLIKOVANJE ZDRAVILIŠKO TS RAZLIKA MED ZDRAVILIŠKIM IN WT ZDRAVILIŠKI IN WT V SLOVENIJI

2 ZDRAVILIŠKI TURIZEM (ZT)
ZGODOVINA najstarejša oblika turizma povezan z BALNEOLOGIJO

3 ZDRAVILIŠKI TURIZEM (ZT)
ZGODOVINA Rimljani ZT je skupek S

4 ZDRAVILIŠKI TURIZEM (ZT)
DEFINICIJA ZT Skupnost odnosov in pojavov, ki s spremembo kraja spodbujajo, stabilizirajo in vzpostavljajo telesno, duševno in socialno dobro počutje z uporabo zdravstvenih storitev

5 ZDRAVILIŠKI TURIZEM (ZT)
ZT je stabilna oblika turizma in obsega naslednja področja oz. dejavnosti: kurativni rehabilitacijski ZT preventivni ZT ZT kot del drugih oblik turizma medicinski wellness

6 ZDRAVILIŠKI TURIZEM (ZT)
ZDRAVILIŠKI KRAJ

7 ZDRAVILIŠKI TURIZEM (ZT)
FITEC MINIMALNE POGOJE OZ. STANDARDE

8 ZDRAVILIŠKI TURIZEM Pogoji za proglasitev nekega kraja ali ustanove z nazivom zdravilišče : 1. okolje zdravilišča je sprostitveno-rekreacijsko območje 2. infrastruktura

9 ZDRAVILIŠKI TURIZEM 3. gradbeno oblikovanje objektov 4. predpisana logistična infrastruktura,

10 ZDRAVILIŠKI TURIZEM 5. zdravstveni strokovnjaki 6. Bivalno okolje 7. Možnost prehranjevanja

11 SPECIFIČNOSTI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
Posebnosti ZT (J. Planina): 1. Glavni del D in S so zdravstvene storitve, 2. D je odvisno od

12 SPECIFIČNOSTI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
3. zdraviliško-turistična ponudba je izrazito toga

13 SPECIFIČNOSTI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
4. sredstva zdrav. zav. osnovni vir financiranja stroškov zdraviliškega zdravljenja 5. povprečna doba bivanja 6. sezonska nihanja 7. izkoriščenost zmogljivosti

14 SPECIFIČNOSTI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
Pomembnost in specifičnost ZT v svetu po Spivacku: 1. ZT pomaga državam in krajem

15 SPECIFIČNOSTI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
2. ZT – zajema goste z višjim socialno ekonomski statusom

16 SPECIFIČNOSTI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
3. ZT ima ob križarjenjih največji delež stalnih gostov,

17 SPECIFIČNOSTI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
4. ZT omogoča hitro obnavljanje obstoječih zmogljivosti

18 SPECIFIČNOSTI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
5. ZT spodbuja zaposlovanje lokalnega preb.

19 SPECIFIČNOSTI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
6. ZT lahko prispeva k vzdrževanju značilnosti okolja in ohranjanju naravnih virov

20 SPECIFIČNOSTI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
7. ZT lahko pomaga k zmanjševanju zdravstvenih stroškov

21 SPECIFIČNOSTI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
Spivack je proučeval ponudbo ZT v ZDA

22 POMEN ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
Značilnosti ZTS: ZTS - heterogenost

23 POMEN ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
nepremičnost in potreba po velikih vloženih osnovnih sredstvih

24 POMEN ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
Nepremičnost ZTS Velika investicijska sredstva

25 POMEN ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
ZTS razdelimo po Maschke na več področij: 1. zdravstvene storitve 2. prenočitvene zmogljivosti

26 POMEN ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
3. prehrana gostov, 4. športno – rekreacijski objekti,

27 POMEN ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
5. ustvarjanje zdraviliške klime 6. posebne prireditve

28 POMEN ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
ZTS je odvisna od: TD kakovosti in turistične privlačnosti S v zdraviliščih

29 POMEN ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
Ker je temeljni motiv gostov za obisk zdravilišč: zdravje – ohranitev zdravja

30 OBLIKOVANJE ZDRAVILIŠKO TS
Kako oblikovati zdraviliško TS? ugotoviti in razdelati motive gostov poznati moramo specifične potrebe gostov TRŽNE SEGMENTE

31 OBLIKOVANJE ZDRAVILIŠKO TS
Razdelitev zdraviliških gostov po Kasparju: 1. ZG v ožjem pomenu 2. ZG osn. motiv obiska oddih in dopust 3. Prehodni ZG

32 OBLIKOVANJE ZDRAVILIŠKO TS
Dejavnike delimo v 2 skupini: dej. širšega okolja zdravilišč dej. ožjega okolja zdravilišč

33 OBLIKOVANJE ZDRAVILIŠKO TS
Za dej. širšega okolja zdravilišč, je značilno : dolgoročno in strateško

34 OBLIKOVANJE ZDRAVILIŠKO TS
Dejavniki širšega okolja zdravilišč so: 1. gospodarski dejavniki 2. politično-zakonodajni dejavniki, 3. tehnološki dejavniki

35 OBLIKOVANJE ZDRAVILIŠKO TS
4. demografski dejavniki, 5. dejavniki naravnega okolja 6. socialno –kulturni dej.

36 OBLIKOVANJE ZDRAVILIŠKO TS
Za dejavnike ožjega okolja zdravilišč je značilno:

37 OBLIKOVANJE ZDRAVILIŠKO TS
Med dejavnike ožjega okolja zdravilišč spadajo: uporabniki konkurenti dobavitelji


Prenesi ppt "WELLNESS TURIZEM V OKVIRU ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google