Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

POSVET VODSTEV GASILSLIH DRUŠTEV

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "POSVET VODSTEV GASILSLIH DRUŠTEV"— Zapis predstavitve:

1 POSVET VODSTEV GASILSLIH DRUŠTEV
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI POSVET VODSTEV GASILSLIH DRUŠTEV Ig, Marec 2014

2 Število požarov v objektih po letih
2011 do ,4%

3 Primerjava statističnih podatkov o številu požarov na 1000 prebivalcev
V 37 državah s 55% prebivalcev sveta, je v letu 2008, v požarih umrlo ljudi. CTIF-World Fire Statistic 2008

4 INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
GLAVNI INŠPEKTOR SEKTOR ZA INŠPEKCIJSKI NADZOR IZPOSTAVE (13) :         CELJE          KOPER          GORENJSKA               LJUBLJANA          MARIBOR          MURSKA SOBOTA          NOVA GORICA          NOVO MESTO          POSAVJE POSTOJNA          PTUJ          SLOVENJ GRADEC TRBOVLJE SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE 45 inšpektorjev 57 zaposlenih

5 Pristojnosti in področja dela
Pristojnosti in naloge so opredeljene v naslednjih materialnih predpisih: zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami zakonu o varstvu pred požarom zakonu o gasilstvu in zakonu o varstvu pred utopitvami zakonu o varnosti in zdravju pri delu 116 predpisov, subjektov nadzora

6 Temeljne naloge IRSVNDN
Inšpekcijski nadzor - cca subjektov Inšpekcijski nadzor objektov v gradnji Izvajanje nalog prekrškovnega organa Sodelovanje na intervencijah ter pri ugotavljanju vzrokov požarov Ocenjevanje državnih, regijskih in NATO vaj zaščite in reševanja

7 Inšpekcijske naloge na področju varstva pred požarom
Nadzor nad: načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih področjih oziroma dejavnostih, izvajanje nadzora med gradnjo, delovanjem gasilskih enot, pooblaščenimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki opravljajo naloge varstva pred požarom, vodenjem evidenc in podatkov o požarih in eksplozijah, izvajanjem usposabljanja zaposlenih in izvajanjem preventivnih ukrepov

8 Naloge prekrškovnega organa
IRSVNDN v postopku o prekršku izreka naslednje sankcije: globe opomine namesto glob plačilni nalog odločba o prekršku proces Opozorila namesto uvedbe postopka o prekršku !

9 Subjekti nadzora Državni organi Lokalne skupnosti
Društva in druge nevladne organizacije (gasilci, RK, GRS, kinologi, potapljači …) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije Večstanovanjski objekti

10 Statistika opravljenega dela v 2013
Inšpekcijske naloge: 5.013 inšpekcijskih zadev inšpekcijskih pregledov 4.159 izrečenih ukrepov 2.471 zapisnikov z ukrepi 385 ureditvenih inšpekcijskih odločb 80 upravnih izvršb Prerškovne naloge: 1.343 43% brez ugotovljenih napak

11 Inšpekcijski nadzori Subjekt nadzora Št. nadzorov
Zdravstvo in socialno varstvo 158 Predelovalna dejavnost 438 Trgovinska dejavnost 1077 Večji trgovski centri 181 Gostinska in nastanitvena dejavnost 419 Šole 296 Predšolska vzgoja 130 Večstanovanjske stavbe 60 Prodajalne s pirotehničnimi sredstvi 71

12 Inšpekcijski nadzori Subjekt nadzora Št. nadzorov SEVESO zavezanci 27
Gasilske enote 93 Bazenska in naravna kopališča 69 Izposojevalci opreme za aktivnosti na vodi 45 Nadzori na področju dimnikarske dejavnosti Nadzori objektov v gradnji 170 Nadzori na podlagi prijav 228 (4.4%)

13 Izhodišča za izdelavo programa
zaščita “predvsem” javnega interesa določanje prioritet na podlagi števila ljudi v objektih ter grožnje iz dejavnosti posameznega subjekta kontinuiteta nadzora iz preteklega leta nadzor na področjih kjer so posamezni deli sistema ZR v fazi implementacije (požarni red, požarno varovanje, organiziranje sil ipd) fleksibilnost programa v delih, ki jih ni mogoče natančno predvideti (prijave strank, izredni dogodki) – cca. 5% načrtovanje obsega v skladu s cilji iz poslovnega plana IRSVNDN uravnoteženost posameznih področij dela

14 Predpisi, ki urejajo področje gasilstva in so predmet inšpekcijskega nadzora
Zakon o varstvu pred požarom Zakon o gasilstvu Pravila gasilske službe Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

15 Predpisi, ki urejajo področje gasilstva in so predmet inšpekcijskega nadzora
Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Pravilnik o požarnem varovanju Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij

16 Predpisi, ki urejajo področje gasilstva in so predmet inšpekcijskega nadzora
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju Pravilnik o osebni varovalni opremi Pravilnik o uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah

17 Potek inšpekcijskega nadzora
Pisna ali ustna najava Pregled v enoti in izdelava zapisnika s postavljenimi roki za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti Po potrebi izdaja odločbe Po potrebi postopek upravne izvršbe Po potrebi vodenje prekrškovnega postopka

18 Enotna metodologija za izvedbo nadzorov
Izdaja usmeritev glavnega inšpektorja za izvedbo posamezne vrste nadzora Izpolnitev z usmeritvami določenih obrazcev z podatki o ugotovitvah in stanju Obdelava zbranih podatkov in njihova objava v letnem poročilu o delu inšpektorta

19 Aktualni inšpekcijski nadzori v gasilskih enotah
Izvajanje požarnega varovanja Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev Ugotavljanje tehnične skladnosti osebne varovalne obleke, obutve in rokavic operativnih gasilcev Vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov Inšpekcijski nadzor pri enotah , ki opravljajo naloge širšega pomena Dopolnitev 2011

20 Aktualni inšpekcijski nadzori v gasilskih enotah
Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih (organiziranost, opremljenost in usposobljenost) Nadzor gasilskih društev, ki izvajajo usposabljanje na področju VP Nadzor v društvih, ki so pooblaščeni za preizkušanje hidrantnega omrežja

21 Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih
Ali je za enoto izdan akt za izvajanje javne gasilske službe in ali je podpisana tripartitna pogodba? Ali so s pogodbo zajete predpisane vsebine (obseg in način opravljanja, začetek in obdobje opravljanja, organizacijo javne gasilske službe, nadzor nad izvajanjem službe)

22 Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih
Ali so s pogodbo določena tudi finančna sredstva, ki jih zagotovi pristojni organ za izvajanje službe (intervencije, zdravstveni pregledi, usposabljanje, zavarovanje za primer poškodbe ipd.) Ali je enota na podlagi kategorizacije organizirana skladno z veljavno uredbo? Ali ima enota predpisano opremo in sredstva in predpisano kadrovsko

23 Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih
Ali se požarna straža in požarno varovanje objektov in javnih prireditev izvaja v skladu z zakonom in/ali operativnim gasilskim načrtom občine ?

24 Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih
Ali člani operativne enote izpolnjujejo predpisane pogoje za operativnega gasilca (je strokovno usposobljena in ima predpisan izpit za prostovoljnega gasilca, ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposoben, ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje, je star med 18 in 63 ženske med 18 in 55 let.)

25 Inšpekcijski nadzor v gasilskih enotah širšega pomena
Ali je za izvajanje nalog širšega pomena podpisana ustrezna pogodba z URSZR? Ali enota zagotavlja stalno pripravljenost gasilcev in opreme za izvajanje nalog širšega pomena? Ali enota na intervencijah uporablja sistem ZARE? Ali enota skrbi za obnavljanje in vzdrževanje opreme?

26 Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih, ki opravljajo naloge širšega pomena
Ali enota skrbi za usposabljanje gasilcev za opravljanje nalog širšega pomena? Ali ima enota sklenjen aneks o sofinanciranju nalog širšega pomena? Ali je enota pred podpisom aneksa na URSZR posredovala letni program in poročilo o izvedbi programa za minulo leto? Ali je letni program pripravljen na obrazcu, ki ga pripravi URSZR in ali zajema določene vsebine?

27 Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih, ki opravljajo naloge širšega pomena
Ali je program nabave opreme skladen z merili za opremljanje gasilskih enot za opravljanje nalog širšega pomena? Ali je bilo v roku do izdelano poročilo o izvedbi programa in ali poročilo vsebuje s pogodbo določene vsebine? Ali ima enota arhivirane račune s specifikacijo postavk oziroma pogodbe s katerimi dokazuje porabljena sredstva ?

28 Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih, ki opravljajo naloge širšega pomena
Ali enota o intervencijah redno poroča v skladu z določili Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu VNDN ? Ali so se finančna sredstva po pogodbi porabila strogo namensko v skladu z določili pogodbe? (finančno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi in ustreznost postopkov nabav nadzira pristojna služba MORS

29 Hvala za pozornost ! Hvala za pozornost ! Hvala za pozornost !


Prenesi ppt "POSVET VODSTEV GASILSLIH DRUŠTEV"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google