Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Električni tok 10.3 Električni tok.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Električni tok 10.3 Električni tok."— Zapis predstavitve:

1 Električni tok 10.3 Električni tok

2 Minimalni standardi. Dijak naj …
Kaj se bomo naučili … opisati učinke električnega toka zapisati zvezo med električnim nabojem in električnim tokom ter navesti osnovni naboj, zapisati Ohmov zakon in definirati upor, izračunati nadomestni upor zaporedno ali vzporedno vezanih električnih upornikov, pojasniti vezavo ampermetra in voltmetra v električnem krogu, zapisati enačbe za električno delo in moč enosmernega in izmeničnega toka in jih uporabiti v primerih enega napetostnega izvira in enega porabnika. Minimalni standardi. Dijak naj … pojasni kaj je električni tok in našteje nekaj primerov, pojasni toplotni učinek električnega toka in navede primere uporabe, zapiše zvezo med električnim nabojem in tokom (definicija jakosti električnega toka), navede enoto za električni tok, razlikuje med enosmernim in izmeničnim električnim tokom, sestavi enostavni električni krog (sestavljen iz enega vira in enega porabnika) in pojasni vlogo posameznih elementov, pozna Ohmov zakon, našteje glavne značilnosti vzporedne in zaporedne vezave upornikov, izračuna porabo električne energije in oceni mesečne stroške.

3

4 Ob nevihtnem vremenu je ozračje naelektreno.
Udar strele oblak razelektri, naboj steče z oblaka v tla.

5 Kadar se električni naboj premika usmerjeno, govorimo o električnem toku.
amper

6 Pot električne energije od elektrarne do porabnika.

7 Električni naboj po žici poganja generator električnega toka.

8 Električni naboj prenašamo po žicah.
Pravimo, da po žici teče električni tok.

9 Električni tok omogoča uporabo električnih naprav (porabnikov električne energije).

10 V električnem krogu imamo žice, vire in porabnike.
(žarnica) vodniki vir (baterija) Električni tok lahko teče le po zaključeni zanki (tokokrogu), v katerem je tudi vir napetosti.

11 Električni krog rišemo shematsko z dogovorjenimi znaki.
žarnica, stikalo, upor, vir napetosti, amper meter. Shema električnega kroga.

12 električni tok= naboj čas
Električni tok pove, koliko električnega naboja je preteklo v eni sekundi. električni tok= naboj čas 𝐈= 𝐞 𝐭 = 𝐍 𝐞 𝟎 𝐭 𝟏𝐀= 𝟏𝐀𝐬 𝟏𝐬 e0 = 1,60 ∙ As

13 Učinki električnega toka
Okoli žice, po kateri teče električni tok, delujejo magnetne sile. Govorimo o magnetnem učinku električnega toka

14 Žica, po kateri teče električni tok, se segreva.
Če jo dovolj segrejemo zažari (sveti). Govorimo o toplotnem učinku električnega toka

15 Električni tok lahko povzroči kemijske reakcije,
zato ima tudi kemijske učinke.

16 Življenje brez električnega toka?!?
10.4 Učinki električnega toka

17 Nevarnosti električnega toka:
Pomoč opekline, razkroj krvi, odpoved živcev, zastoj srčne mišice. odstrani vir toka, pazi na svojo varnost, prva pomoč, kliči 112.

18 Varovalka prekine tokokrog (fazo) za določen del zgradbe,
če skozi njo steče prevelik tok. Stikalo FID pa prekine stik glavnega faznega vodnika in tudi ničelni vodnik.

19 zaporedna vezava Električni tok, amper in ampermeter.
Električni tok merimo z ampermetrom. V električni krog ga vežemo ob porabniku, da tok, ki teče skozi porabnik, teče tudi skozi ampermeter. zaporedna vezava

20 Električna napetost -generator

21 Kolesarski dinamo ustvarja izmenično napetost 6 V.
Do napetosti pride zaradi premikanja magneta v bližini električne žice.

22 Termogenerator v plinskem gorilniku prepreči uhajanje plina
Termogenerator v plinskem gorilniku prepreči uhajanje plina. Do napetosti pride zaradi temperaturne razlike (železo – konstantan: U/ΔT = 50 μV /° C ).

23 Avtomobilski akumulator ustvarja enosmerno napetost 12 V s pomočjo kemijskih reakcij.

24 V sončni celici se napetost pojavi zaradi svetlobe, ki pade nanjo.
Požene enosmerno napetost 0,5 V.

25 Generator-vir napetosti potiska elektrone
z enega priključka (pola) na drugega. Pol z presežkom elektronov je negativen (—), pol s primanjkljajem elektronov pa pozitiven (+). Med njima je električna napetost.

26 nasprotna smeri gibanja elektronov (od + proti -).
Smer toka je (po dogovoru) nasprotna smeri gibanja elektronov (od + proti -). I I

27 Napetost med dvema točkama je 1 V,
kadar električna sila med točkama prenese naboj 1 As in pri tem opravi za 1 J dela. 𝐔= 𝐀 𝐞 V [volt] Električno napetost merimo z voltmetrom.

28 vzporedna vezava Napetost, volt in voltmeter.
Sponki voltmetra priključimo na sponki v električnem krogu, med katerima želimo izmeriti napetost (razliko potencialov). vzporedna vezava

29 Med U in I obstaja povezava (Ohmov zakon):
U (V) U (V) I (A) 0,0 0,00 1,5 0,75 3,0 1,50 4,5 2,25 6,0 3,00 I (A) Pri večji napetosti steče sorazmerno večji tok.

30 Kolikšen tok steče, je odvisno od upornika v vezju.
Skozi večji upor pri isti napetosti steče manjši tok. 1 Ω= 1 V 1 A 𝐔=𝐑𝐈 Ohmov zakon V našem primeru je npr. pri napetosti 6 V tekel tok 3 A. R= U I = 6 V 3 A =2 Ω Upornik v vezju ima upor 2 Ω.

31 Električni tok in napetost v vezjih:
V električnem krogu je lahko več porabnikov. Kadar se tokokrog razveji, se razporedi tudi električni tok. Vsota vseh tokov, ki pritekajo v vozlišče, je enaka vsoti tokov, ki odtekajo iz vozlišča. Prvi Kirchhoffov zakon.

32 Električni tok in napetost v vezjih:
Na porabnikih, ki so vezani vzporedno (na sliki R1, R2, R3), je napetost enaka (U1 = U2 = U3)

33 Električni tok in napetost v vezjih:
Kadar gre skozi vse porabnike isti tok, (I1 = I2 = I3) se med njimi razporedi napetost. Vsota padcev napetosti na vseh elementih je enaka vsoti napetosti na vseh izvirih napetosti. Drugi Kirchhoffov zakon. U0 = U1 + U2 + U3

34 Električni tok in napetost v vezjih:
Kirchhoffov zakon 1. 2. I in U se razdeli I0 = I1 + I2 + I3 ostane enaka U1 = U2 = U3 ostane enak I1 = I2 = I3 U0 = U1 + U2 + U3

35 Vsaka kovina se upira toku elektronov (ima upor)
Vsaka kovina se upira toku elektronov (ima upor). Upornost žice (R) je odvisna od dimenzij (dolžine-l in preseka-S) in snovi iz katere je žica narejena- 𝛏. Specifični upor (𝛏) je upor različnih žic (bakrene, železne, zlate, steklene,…) z dolžino 1 m in presekom 1 mm2 Z večanjem preseka (S) žice, se upornost manjša, z daljšanjem žice (l) pa se veča.

36 specifična električna upornost Ω mm 2 m
Upor žice iz dane snovi je premo sorazmeren z dolžino in obratno sorazmeren s presekom: 𝐑= 𝛏𝐥 𝐒 𝛏 [ksi] specifična električna upornost Ω mm 2 m Prevodniki imajo majhen 𝛏, izolatorji pa velik.

37 sprememba temperature
Specifična električna prevodnost 𝛏 se lahko zaradi vplivov iz okolja spreminja. sprememba temperature sprememba osvetljenosti termistor fotoupor

38 Zaporedna vezava upornikov
Shema 𝐑=𝐑𝟏+𝐑𝟐 Nadomestni upor zaporedno vezanih upornikov je vsota vseh uporov. Kolikšen je skupen upor upornikov 12 , 25  in 17 , ki so vezani zaporedno?

39 Vzporedna vezava upornikov
Shema 𝟏 𝐑 = 𝟏 𝐑𝟏 + 𝟏 𝐑𝟐 Obratna vrednost nadomestnega upora je vsota obratnih vrednosti vzporedno vezanih uporov. Kolikšen je skupen upor upornikov 12 , 25  in 17 , ki so vezani vzporedno?

40 Delo, ki ga opravijo električne naprave, je sorazmerno
Električno delo in moč Delo, ki ga opravijo električne naprave, je sorazmerno z električnim tokom, s časom in z napetostjo. 𝐀=𝐔𝐈𝐭=𝐔𝐞 1J=1VAs 𝐏= 𝐀 𝐭 = 𝐔𝐈𝐭 𝐭 =𝐔𝐈 1W=1VA Primer Motor odda delo 70 J, ko se skozi njega pretoči naboj 0,7 As. Na kolikšno napetost je priključen? Kolikšna je njegova moč, če opravi delo v 3 sekundah?

41 Če napetost in tok nista konstantna,
je efektivna napetost (Uef) manjša: določimo jo iz amplitude napetosti (Umax). 𝐔=𝐔 𝐞𝐟 = 𝐔 𝐦𝐚𝐱 𝟐 Primer Amplitudna napetost v električnem omrežju je 311 V. Kolikšna je efektivna napetost? Enako je tudi z električnim tokom. 𝐈=𝐈 𝐞𝐟 = 𝐈 𝐦𝐚𝐱 𝟐

42 Določi nadomestno upornost vezja. Kateri zakon pri tem upoštevaš?
R1 = 200 , R2 = 300  in R3 = 500 . R1 R2 R3

43 Napetost na viru je 30 V. Kolikšen tok požene vir?
II. Napetost na viru je 30 V. Kolikšen tok požene vir? Kolikšen tok teče skozi posamezen upor? R1 = 100 , R2 = 400  in R3 = 300 . R1 R2 R3

44 Določi nadomestno upornost vezja. Kateri zakon pri tem upoštevaš?
III. Določi nadomestno upornost vezja. Kateri zakon pri tem upoštevaš? R1 = 200 , R2 = 300  in R3 = 500 . R1 R2 R3

45 Kolikšna je napetost na posameznem uporu?
IV. Vir požene tok 2 A. Kolikšna je napetost na posameznem uporu? R1 = 250 , R2 = 1000  in R3 = 500 . R1 R2 R3

46 Določi nadomestno upornost vezja.
R1 = 100 , R2 = 400 , R3 = 300  in R4 = 150  R1 R2 R3 R4

47 Tok skozi R3 je 0,1 A. Določite napetost vira.
R1 = 100 , R2 = 400 , R3 = 300  in R4 = 150  R1 R2 R3 R4


Prenesi ppt "Električni tok 10.3 Električni tok."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google