Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

PRIMOŽ TRUBAR 1508-1586.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "PRIMOŽ TRUBAR 1508-1586."— Zapis predstavitve:

1 PRIMOŽ TRUBAR

2 SLOVENSKO OZEMLJE V 15. STOLETJU
Po l je skoraj celotno ozemlje pod oblastjo Habsburžanov (Kranjska, Koroška, Štajerska, Goriška, Trst). Sestavlja pomemben del njihovih dednih dežel, ki jim vlada mlajši sin. ljudi (90 % kmetov, 5-8 % meščanov, ostalo plemstvo in duhovščina) Največje mesto na Kranjskem je Ljubljana (pribl ljudi). V mestih v glavnem živijo obrtniki, združeni v cehe, nastajajo pa tudi številne nove zgodnjekapitalistične oblike proizvodnje (steklarne, papirnice, obrati za izdelovanje orožja in kovinskih predmetov).

3 SLOVENSKO OZEMLJE V 15. STOLETJU
Najpomembnejša panoga je trgovina. Je zelo tvegana dejavnost, vendar prinaša potreben kapital trgovcem, plemstvu, deželi in kmetom. Kmetom sta tovorjenje in kupčevanje omogočala, da so lahko zbrali denar za vse večje davke, zato so se uprli vsakič, ko so zaznali ovire (v dveh velikih in številnih manjših uporih je bila ena poglavitnih zahtev prosta trgovina, brez mitnin, carin in novih dajatev.

4 TOVORNIKI Vir:

5 VERSKO ŽIVLJENJE V 15. STOLETJU
Veliko moč v Cerkvi dobijo posvetni ljudje. Habsburški vladar si je izposloval pravico, da sme v dednih deželah nastavljati svoje škofe in nižje duhovnike. Posamezniki so kopičili cerkvene službe in jih prodajali (simonija). Posledično se krščanski nauk in cerkvena praksa vse bolj razhajata.

6 PRODAJA ODPUSTKOV Vir:

7 ODPUSTEK Vir:

8 VERSKO ŽIVLJENJE V 15. STOLETJU
Katoliška cerkev pozna sedem zakramentov (svetih skrivnosti): krst, obhajilo, birmo, spoved, bolniško maziljenje, poroko in duhovniško posvečenje. Katoliška maša do leta 1965 poteka v latinščini, v narodnih jezikih potekajo le pridige, posamezne skupne molitve in ljudsko petje. Biblija je do konca srednjega veka obstajala le v latinščini in grščini. Leta 1516 Erazem Rotterdamski izrazi, da bi bilo Biblijo treba prevesti v vse narodne jezike. To postane ena od zahtev reformacije.

9 VERSKO ŽIVLJENJE V 15. STOLETJU
Trubar je svoje ljudstvo označil kot pošteno in prijazno, vendar močno praznoverno. Bolj kot luteranska vera so preproste ljudi privlačile mnoge verske sekte, ki vzniknejo v tem času: Prekrščevalci (odklanjajo vsakršno oblast, razglašajo enakost ljudi, nasprotujejo zasebnemu premoženju, verjamejo, da se lahko krstijo le tisti, ki poslušajo in razumejo božjo besedo – odrasli). Zaradi radikalnih nazorov jih preganjajo tako katoliki kot protestanti.

10 VERSKO ŽIVLJENJE V 15. STOLETJU
Štiftarji (Razširjeni v 16. in 17. stoletju, sami postavljajo cerkve na mestih, kjer naj bi se prikazovali Marija in svetniki, cerkve postavljajo na jasah in gozdovih brez vednosti Cerkve in oblasti, verujejo v skorajšnji prihod Kristusa in poslednje sodbe, živijo v svobodnih verskih ločinah, ki so jih vodile tudi ženske, in ne priznavajo nobene oblasti). Protestanti (od sedmih zakramentov obdržijo le dva, in sicer krst in obhajilo; Luter je sprva obdržal tudi spoved).

11 IZVOLITEV ZA CESARJA IN ZAČETEK REFORMACIJE
Maksimiljan I. pred smrtjo ni mogel doseči izvolitve svojega vnuka za rimskega cesarja. Njegova tekmeca sta Henrik VIII. (angleški kralj) in Franc I. (francoski kralj). Karel V. je le izvoljen za cesarja. Za izvolitev mora podkupiti volilne kneze. Končna cena izvolitve je goldinarjev (1,2 tone čistega zlata). Polovico zneska prispevajo Fuggerji.

12 Karel V. Vir:

13 FRANC I. Vir:

14 Henrik VIII. Vir: google.si/search?q=henrik+viii&espv=2&biw=1093&bih=471&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-9PfjxpTQAhWCzRoKHboaAPYQ_AUIBigB#imgrc=00m640e8VV56SM%3A

15 RAŠICA V 15. STOLETJU Vas Rašica šteje v začetku 16. stoletja 18 kmetij (13 v lasti gospostva Turjak, 5 v lasti stiškega samostana). Na reki z istim imenom stojijo trije, morda celo štirje mlini. Na Rašici stoji tudi mitnica, saj čeznjo vodi pomembna trgovska pot, ki Ogrsko in Hrvaško povezuje z Jadranskim morjem.

16 ŽIVLJENJE 1508 - rojen na Rašici očetu Mihi in mami Jeri.
Najprej ga pošljejo na šolanje v mestno šolo na Reko, kjer gojijo slovansko liturgijo (glagoljaštvo, domnevno prevedli Biblijo). obiskuje šolo v Salzburgu, najverjetneje v benediktinskem samostanu sv. Petra, kjer se sreča z idejami reformacije. Škof Peter Bonomo, humanist in cesarski diplomat, ga vzame na svoj dvor v Trst za strežnika in pevca; tu se izobražuje skupaj z drugimi učenci.

17 Rojstna hiša na Rašici Vir:

18 PETER BONOMO Vir:

19 ERAZEM ROTTERDAMSKI Vir:

20 ŽIVLJENJE Bonomo mu za preživetje določi dohodke župnije sv. Helene v Loki pri Radečah. vpisan je na Univerzo na Dunaju; študij zaradi turške nevarnosti prekine in se vrne v Trst. Bonomo ga posveti v duhovnika in ga pošlje za vikarja v župnijo sv. Martin v Laško.

21 ŽIVLJENJE Že pred letom 1536 postane eden od štirih pridigarjev v stolnici sv. Nikolaja v Ljubljani, pridiga vedno bolj v duhu reformacije. Zaradi svojih nazorov se umakne v Trst, saj mu v Ljubljani grozi zapor. V Trstu postane Bonomov tajnik in slovenski pridigar.

22 Življenje Ker koprski škof Peter Pavel Vergerij proti njemu sproži gonjo, je prisiljen zapustiti Trst. Bonomo in tolerantni škof Frančišek Kacijanar dosežeta, da je imenovan za kanonika v Ljubljani. kapitelj (zbor kanonikov) ga pošlje v Šentjernej za vikarja, jeseni zve, da mu grozi zapor, zato se skriva na Dolenjskem. Cerkveno sodišče ga izobči in mu vzame vse službe.

23 PETER PAVEL VERGERIJ Vir:

24 ŽIVLJENJE spomladi se odpravi v Nürnberg k pridigarju Vidu Dietrichu; ta mu priskrbi službo pridigarja v Rothenburgu na Tauberi. poroči se z Barbaro Sitar iz Kranja. Z njo ima štiri otroke (Primoža (1550 oz. 1551), Magdaleno in Kristijana (oba pred 1554) in Felicijana (1555 ali 1556)). V Tübingenu izide prva slovenska knjiga. Primož Trubar in Ulrik Morhart se skrijeta za psevdonima (Rodoljub Ilirski in Jernej Škerjanec).

25 KATEKIZEM Vir:

26 ŽIVLJENJE prevzame službo pridigarja v Kemptenu; za mesto sestavi cerkveni red. v Ulmu se sestane z Vergerijem, ki je medtem že prestopil v protestantizem, in drugimi teologi. Pogovarjajo se o prevodu Biblije v enoten slovanski jezik(Vergerijev načrt). Trubar to idejo zavrne. Njegov ideal je Cerkev v slovenskem jeziku. Izid slovenskih knjig finančno podpre wüttenberški vojvoda Krištof.

27 VOJVODA KRIŠTOF Vir:

28 ŽIVLJENJE izide Trubarjev prevod prvega dela Nove zaveze, ki ga prvič izda pod svojim imenom. nekdanji štajerski deželni glavar Janez Ungnad v Urachu ustanovi biblijski zavod, ki naj bi skrbel za izdajanje slovenskih in hrvaških protestantskih knjig. Njegov ravnatelj postane Trubar. Medtem ga v domovino povabijo tudi stanovi, in sicer da bi postal superintendent (predstojnik) reformirane cerkve.

29 JANEZ UNGNAD Vir:

30 ŽIVLJENJE junija pride z družino v Ljubljano; tu pridiga v nemškem, slovenskem in italijanskem jeziku. opravi pomembno agitacijsko potovanje na Goriško. v Ljubljani kupi hišo. V tem času izide tudi njegova Cerkvena ordninga. Kmalu dobi ukaz, naj se izseli.

31 ŽIVLJENJE junija z družino in študentom Jurijem Dalmatinom zapusti domovino. Umre mu žena Barbara, kmalu zatem se poroči z Anastazijo, s katero imata hčer Jero. postane župnik v Lauffenu, že isto leto pa se kot župnik preseli v Deredingen, kjer ostane do smrti; v glavnem se ukvarja s prevajanjem in izdajanjem knjig, skrbi za študente s slovenskega ozemlja in bdi nad protestantsko skupnostjo v domovini.

32 ŽIVLJENJE poslednjič skrivaj obišče Ljubljano, da bi za teologa Jakoba Andreaeja od ujetih Turkov dobil zanesljivo poročilo o turški veri. umre žena Anastazija. Naslednje leto se poroči z Agnezo. junija umre v Deredingenu. Na pogrebu govorita kancler tübinške univerze in mestni prošt dr. Jakob Andreae.

33 PROTESTANTSKA ŠOLA S protestantskim tiskom so bili ustvarjeni pogoji za slovensko osnovno šolo. Cilj protestantske pedagogike je bilo opismenjevanje mladine, da se bo lahko sama poučila o verskih zadevah. Poučevali so v glavnem verouk in jezike, poleg tega pa seveda tudi pisanje in računanje. Slovenščina je bila dovoljena le v nižjih razredih, nato so poučevali zgolj v latinščini in nemščini.

34 NIKODEM FRISCHLIN Vir:


Prenesi ppt "PRIMOŽ TRUBAR 1508-1586."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google