Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019."— Zapis predstavitve:

1 Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019.

2 1. O programima IP i UIP Programima „Istraživački projekti” (IP) i „Uspostavni istraživački projekti” (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima Natječaji UIP / IP

3 2. Natječaj IP-2019-04 Istraživački projekti
Natječaji UIP / IP

4 Istraživački projekti 2019.
Datum raspisivanja natječaja: 28. veljače godine Rok za prijavu: 30. travnja godine Najveći iznos financiranja HRZZ po projektu: od ,00 do ,00 Kn Proračun programa za prvu godinu financiranja: oko ,00 Kn Trajanje financiranja projekta: 4 godine Očekivani broj financiranih projekata: oko 250 Okvirni početak projekta: siječanj godine Mogućnost prijave za voditelje i suradnike čiji tekući projekti HRZZ-a završavaju do 31. prosinca godine. U prijavama za nastavak projekta, koji je financirao HRZZ, mora biti jasno pokazan razvitak ciljeva istraživanja. Natječaji UIP / IP

5 2.1. Osnovne informacije o natječaju IP-2019-04
Ciljevi natječaja su: stvaranje novih znanja s krajnjim ciljem jačanja hrvatskoga gospodarstva i dobrobiti društva poticanje povezivanja istraživača i stvaranje prepoznatljivih istraživačkih grupa koje se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom, a čiji su voditelji istaknuti znanstvenici s međunarodno priznatim dostignućima stvaranje znanstveno-istraživačkih grupa koje mogu biti konkurentne na međunarodnoj razini i znanstvenika koji mogu biti mentori novoj generaciji mladih istraživača te razvitak hrvatskog znanstveno-istraživačkog potencijala Natječaji UIP / IP

6 2.2. Uvjeti prijave na natječaj IP-2019-04
Istraživanja međunarodno prepoznatljive i/ili nacionalno relevantne teme uključuju: povezivanje znanstvenih organizacija, opreme, razvitak znanstvenih kapaciteta planiraju razvitak mladih istraživača stvaraju međunarodno kompetitivne i prepoznatljive istraživačke grupe za koje je izražena jaka i konkretna potpora znanstvene organizacije Predlagatelji aktivan istraživač (ima doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekata, uspostavljenu i aktivnu istraživačku grupu, relevantne publikacije i/ili patente iz područja predloženog istraživanja) uspješno mentorstvo mladih istraživača zaposleni na akreditiranim znanstvenim organizacijama tijekom trajanja projekta jedan predlagatelj može prijaviti jedan projektni prijedlog na natječaj Istraživačka grupa jake istraživačke grupe koje se stvaraju na hrvatskim znanstvenim organizacijama osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta grupu čine: istraživač, doktorand, poslijedoktorand Natječaji UIP / IP

7 3. Natječaj UIP-2019-04 Uspostavni istraživački projekti
Natječaji UIP / IP

8 Uspostavni istraživački projekti 2019.
Datum raspisivanja natječaja: 28. veljače godine Rok za prijavu: 30. travnja godine Najveći ukupni iznos financiranja HRZZ po projektu: od ,00 do ,00 Kn Proračun programa za prvu godinu financiranja: oko ,00 Kn Trajanje financiranja projekta: 5 godina Očekivani broj financiranih projekata: oko 70 Okvirni početak projekta: siječanj godine Cilj: Razvitak samostalnih istraživačkih karijera znanstvenika nakon stjecanja doktorata. Voditelji uspostavnih projekata imat će zadatak osnovati vlastitu istraživačku grupu koja će raditi na međunarodno i/ili nacionalno relevantnim i kompetitivnim istraživačkim temama. Natječaji UIP / IP

9 3.1. Tko se može prijaviti? Voditelj projekta: Organizacija:
Po prihvaćanju projekta za financiranje, Ugovor o dodjeli sredstava sklapa se između voditelja projekta, organizacije na kojoj će se projekt provoditi i Hrvatske zaklade za znanost, stoga je važno da voditelj i organizacija udovoljavaju uvjetima Natječaja. Voditelj projekta: Organizacija: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj tijekom projekta zaposlen je na organizaciji koja je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija u dosadašnjoj karijeri ima izvrsna postignuća (engl. track record). jaka i konkretna infrastrukturna, tehnička i administrativna potpora organizacije preduvjet je za prijavu projektnog prijedloga osigurati da predlagatelj projektnog prijedloga projektu posveti udio radnog vremena koji će omogućiti nesmetano ostvarivanje radnog plana i zadanih ciljeva. Hrvatska zaklada za znanost

10 Istraživačka grupa DOKTORAND POSLIJEDOKTORAND ISTRAŽIVAČ
Član projektnoga tima koji je student doktorskoga studija. Tema doktorskog rada treba biti vezana za temu istraživanja projektnoga prijedloga, a za pokrivanje troškova plaće traži se potpora HRZZ-a. Članovi istraživačke grupe mogu biti i doktorandi zaposleni putem HRZZ „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” i doktorandi čija je plaća osigurana iz ostalih izvora. POSLIJEDOKTORAND Član projektnoga tima čiji se troškovi plaće prikazuju financijskim planom projekta (najkraće 3, najdulje 24 mjeseca). U jednom se razdoblju, iz projektnih sredstava, može pokriti plaća doktoranda i/ili poslijedoktoranda u trajanju od najdulje 2 godine. ISTRAŽIVAČ Član projektnoga tima koji je doktorat znanosti stekao najviše 7 godina prije isteka roka za prijavu na Natječaj (osim u slučaju prekida u karijeri, a kako je opisano u „Uputama za podnositelje projektnih prijedloga”) Sudjeluje u provedbi projekta za cijelog trajanja projekta. Hrvatska zaklada za znanost

11 3.2. Uvjeti prijave na natječaj UIP-2019-04
• originalno istraživanje • nove istraživačke teme ili metodologije • istraživačko osamostaljivanje • međunarodno prepoznatljive i/ili nacionalno relevantne teme • potpora organizacije je uvjet prijave Istraživanja • stekli doktorat 2 – 7 godina prije prijave na natječaj • zaposleni na akreditiranim znanstvenim organizacijama tijekom projekta • nisu voditelji projekta HRZZ-a, nisu vodili UIP, nisu suradnici na istom natječajnom roku • jedan predlagatelj može prijaviti jedan projektni prijedlog na natječaj Predlagatelji • provodi istraživanje te je doprinos članova vidljiv u radnom planu • osniva se tijekom prve godine provedbe (najmanje 3 člana) • članovi su doktorat znanosti stekli najviše 7 godina prije prijave, doktorandi, studenti Istraživačka grupa Natječaji UIP / IP

12 Prijava projektnog prijedloga Popratna dokumentacija
4. Elementi prijave Popunjava se u EPP sustavu HRZZ-a Administrativni obrazac Obavezna dokumentacija koja se prilaže prijavi u EPP sustav: Prošireni sažetak Prijavni obrazac (cjeline A, B i C) Obrazac Potpora organizacije Potpisana pisma namjere za sudjelovanje u predloženom istraživanju za sve članove istraživačke grupe Radni plan Financijski plan Preslika diplome o doktoratu znanosti i dokaza o zaposlenju ili budućem zaposlenju u organizaciji (za UIP) Prijava projektnog prijedloga Potvrde kojima se dokazuju prekidi tijekom karijere (ako je primjenjivo, za UIP) Potvrda o etičnosti istraživanja Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a (za predlagatelje koji su podnijeli projektni prijedlog na prethodni natječaj HRZZ-a i negativno su vrednovani) Ostala dokumentacija Popratna dokumentacija Natječaji UIP / IP

13 Financijski i radni plan
Financijski i radni plan moraju biti usklađeni, odnosno svi troškovi iskazani u financijskome planu moraju proizlaziti iz potreba projektnih aktivnosti i biti povezani s radnim planom projekta. Ukupan iznos traženih sredstava mora odražavati stvarnu potrebu projektnoga prijedloga i biti u potpunosti opravdan. Svi troškovi moraju biti usklađeni s natječajem. Hrvatska zaklada za znanost

14 Administrativna provjera Istorazinsko vrednovanje
Provodi Ured HRZZ-a kako bi se utvrdilo zadovoljavaju li projektne prijave uvjetima natječaja i je li dokumentacija potpuna. Administrativna provjera Provode paneli HRZZ-a za vrednovanje na temelju - Kriterija za vrednovanje A. Prvi krug vrednovanja Projekte upućene u drugi krug vrednovanja vrednuju inozemni recenzenti na temelju - Kriterija za vrednovanje B. Istorazinsko vrednovanje Na temelju recenzija te radnog i financijskog plana, HRZZ paneli za vrednovanje, vrednuju temeljem - Kriterija za vrednovanje C. Završno vrednovanje Na temelju recenzija, paneli za vrednovanje, rangiraju projektne prijedloge s dvije pozitivne recenzije. Izrada rang liste Za projektne prijedloge, za koje se otvaraju pregovori o radnom i financijskom planu, Ugovor se potpisuje po završetku uspješno završenih pregovora. Ugovaranje Za trajanja projekta HRZZ provodi postupke praćenja i vrednovanja napretka projekta. Provedba i praćenje Natječaji UIP / IP

15 Najave natječaja HRZZ-a
Natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti raspisat će se u jesen 2019. HRZZ u lipnju raspisuje natječaj za bilateralne projekte u suradnji s Javnom agencijom za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Rok za prijavu je u rujnu 2019. Natječaj se provodi po principu glavne agencije (lead agency). U godini postupak prijave na natječaj i vrednovanja provodi ARRS, a HRZZ preuzima obvezu financiranja hrvatske istraživačke grupe za bilateralne projekte predložene za financiranje. Hrvatski istraživač HRZZ-u prijavljuje se skraćenom dokumentacijom - Administrativni obrazac, Radni i Financijski plan. Uvjeti za prijavu na natječaj istovjetni su onima za Istraživačke projekte – 2019. Natječaji UIP / IP

16 6. Poveznice i kontakti Upiti vezani za natječaje primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adrese: (za Natječaj IP ) (za Natječaj UIP ) Odgovori na sve upite pristigle od četvrtka u 9:00 sati do ponedjeljka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost utorkom poslije 14:00 sati, a odgovori na upite pristigle od ponedjeljka u 9:00 sati do četvrtka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost petkom poslije 14:00 sati. Odgovori će biti objavljeni poštujući anonimnost autora upita te povjerljivost podataka u upitu. Svi dokumenti dostupni su na mrežnoj stranici HRZZ-a, pod kategorijom „Otvoreni natječaji” na poveznici: Natječaji UIP / IP


Prenesi ppt "Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google